Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.1.2024

Kaupungin ja taseyksikön välitystilin korko

Kaupungin ja taseyksikön välinen sisäinen rahaliikenne kirjataan kaupungin kirjanpidossa ns. välitystilille. Tilillä oleville varoille tai velkasaldolle lasketaan korko, joka hyvitetään tai veloitetaan taseyksikölle. Kaupunginhallitus on päättänyt 10.12.2012 § 525, että kaupungin sisäisten yksiköiden välisen välitystilin korko ja koron määräytymisperiaatteiden tulee vastata kaupungin oman maksuliiketilin periaatteita.

Välitystilin koron määräytyminen on sidottu lyhyeen Euribor-korkoon, joka on markkinan muutoksille altis ja aiheuttaa nousupaineita sisäisiin, palvelualueilta veloitettaviin vuokriin. Tämän vuoksi välitystilille hyvitettävän tai veloitettavan koron poistaminen kaupungin sisäisestä rahaliikenteestä on perusteltua. Muutoksella saadaan lisäksi poistettua Kuopion Tilapalveluiden osalta päällekkäisyys tuloutusvaateesta. Muutos tulisi tehdä takautuvasti voimaan vuodesta 2023 alkaen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää poistaa välitystilille hyvitettävän tai veloitettavan koron ja muutos tulee voimaan takautuvasti vuodesta 2023 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Von Wrightin koulun tilaelementit

Kuopion kaupunginhallitus on 6.11.2023 § 325 hyväksynyt Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen mukaisesti Von Wrightin vuokrapäiväkodin hankeselvityksen. Hankeselvityksen taustalla on nykyisten koulu- ja päiväkotitilojen ahtaus johtuen lapsimäärän voimakkaasta kasvusta alueella. Hankeselvityksen mukaisesti päiväkoti- ja opetustilarakennus toteutetaan vuokratilahankintana, jossa kilpailutettu vuokratilatoimittaja toimittaa rakennuksen perustuksineen.

Tarjousta pyydettiin vuokratilahankintamallilla toteutettavan opetus- ja päiväkotirakennuksen vuokrauksesta 10 vuoden määräajalle hankeselvityksen mukaisin määrityksin. Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki tarjoukset täyttivät esitetyt soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset vertailtiin tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti seuraavasti: Tarjouksista hyväksytään Tilaajalle halvin vertailuhinta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Von Wrightin vuokrapäiväkodin vuokratilatoimittajaksi edullisimman tarjouksen antaneen Parmaco Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan vuokratilahankintaan liittyvät sopimukset. Lisäksi kaupunginhallitus hylkää Teijo Talot Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena (hylkäysperuste liitteenä).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Perusturva- ja terveyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Perusturva- ja terveyslautakunta on aiemmin toiminut Kuopion kaupungin Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnasta vastaavana toimielimenä. Vuoden 2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueen aloitettua palvelutuotannon ovat lautakunnan tehtävät muuttuneet ja lautakunnan uudet tehtävät on määritelty Kuopion kaupungin hallintosäännössä. Lautakunnan toimintakaudesta laaditaan kaupunginhallitukselle selvitys, jossa kuvataan toimikauden aikana tehdyt huomiot sekä mahdolliset kannanotot hyvinvointialueen tuottamiin palveluihin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hallintosäännön muuttaminen

Kuopion kaupunki ja 11 muuta kuntaa ovat allekirjoittaneet työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen (kv 18.9.2023 § 66). Sopimuksen mukaan palveluiden järjestämisestä vastaavana toimielimenä ja työvoimaviranomaisena toimii Kuopion kaupunginhallituksen jaos ja 1.6.2025 alkaen lautakunta.

Sopimuksen mukaan jaostossa on yhteensä 11 jäsentä. Kuopion kaupunginhallitus nimeää jaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sopijakuntien esityksestä. Vastuukunta Kuopiolla on jaostossa 6 paikkaa ja jäsenkunnilla 5 paikkaa.

Jaoston perustaminen edellyttää siten sitä koskevien määräysten ottamista hallintosääntöön. Jaostoa koskeva sääntely on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2024 lukien, jotta jaosto voi käsitellä muutoksen edellyttämiä valmistelevia toimenpiteitä. Lautakunnan perustamista koskevat muutokset hallintosääntöön tullaan tekemään erikseen ennen 1.6.2025 alkavaa toimikautta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että…

  1. Kuopion kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.3.2024 lukien liitteessä mainituin tavoin;
  2. kaupunginvaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen: poistettiin päätöksestä kohta 2.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vaalipäivän varautuminen

Kuntaliitto ja oikeusministeriö ovat ohjeistaneet kuntia varautumaan presidentinvaalin vaalipäivän mahdollisiin häiriötilanteisiin, jotka saattaisivat aiheuttaa vaalitoimituksen keskeyttämisen varsinaisessa äänestyspaikassa. Tämä edellyttää käytännössä päätöstä varaäänestyspaikoista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se vahvistaa varaäänestyspaikat liitteen mukaisesti (ei-julkinen asiakirja).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Koirapuisto Kuopion ydinkeskustaan

Markus Jukarainen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen. jossa vaaditaan selvittämään ydinkeskustan kaavoitusta koirapuiston sijoittamiselle Kuopion ydinkeskustaan (esim. kaavoitusvaiheessa olevalle Vanhan aseman alueelle).
Kunnallisteknisen suunnittelun pohdinnassa paras vaihtoehto mahdolliseksi koirapuistoksi on Maria Jotunin puisto. Arvioidut kustannukset koirapuiston toteuttamiselle ovat tässä vaiheessa 50 000 – 80 000 euroa. Mikäli alue sopii kaupunginvaltuustolle toteutettavaksi mahdollisesti väliaikaisenakin, niin suunnittelua voi jatkaa tarkempien kustannusten selvittämiseksi. Kaupunkirakennelautakunta voi jatkossa hyväksyä esitetyt suunnitelmat nähtäville asetettavaksi ja hyväksyä hankkeen suunnittelun jälkeen investointiohjelmaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtuustoaloitteet vuodelta 2023

Hallintosäännön 119 §:n mukaan “Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty”.
Vuonna 2023 jätettiin 9 valtuustoaloitetta, joista vuoden loppuun mennessä oli käsittelemättä 4 aloitetta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet vuodelta 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2023

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista ei jätetty kuntalaisaloitteita vuonna 2023. Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitetta jätettiin 35 kpl vuonna 2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteet vuodelta 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö kaupunginhallituksen jäsenyydestä

Hannu Kokki (sd.) on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden vuoksi kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se…

  1. myöntää eron Hannu Kokille kaupunginhallituksen jäsenyydestä
  2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Jaakko Kosunen (sd.) on pyytänyt eroa kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä luottamushenkilöpaikkojen uudelleenjärjestämisen vuoksi. Merkitään, että Jaakko Kosusen varajäsenenä kaupunkirakennelautakunnassa toimii Pekka Pollari sekä Jaakko Kosunen toimii Hannu Kokin varajäsenenä kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se…

  1. myöntää eron Jaakko Kosuselle kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä
  2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kaupunkirakennelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  3. myöntää eron Jaakko Kosuselle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä
  4. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

**

Kaupunginhallituksen listat liitteineen ovat luettavissa kokonaisuudessaan: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)