Kaupunginhallituksen päätöstiedote 5.2.2024

Ennakkotietoa vuoden 2023 tilinpäätöksestä

Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio laadittiin 3,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kaupunginhallitus on talousarviovuoden aikana saanut säännöllisesti palvelualueita koskevan toimintakate-ennusteen sekä ennusteen koko kaupungin ylijäämästä, rahoitusasemasta ja investointitilanteesta. Kaupungin talouteen vaikuttavia määrärahamuutoksia tehtiin vuoden aikana kaupunginvaltuustossa kesä-, syys- ja marraskuussa. Edellisen kerran kaupunginhallitus käsitteli talousennustetta 20.11.2023 kokouksessaan. Tuolloin raportin johtopäätökset vastasivat talousarviota muutosten jälkeen ja ylijäämää vuodelta 2023 arvioitiin syntyvän 5,3 milj. euroa.

Kaupungin tilinpäätöksen valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että päättyneen tilikauden tulos- ja rahoitustilanteesta voidaan antaa ennakkotietoja. Tilinpäätöksen ennakkotietoja selostetaan kokouksessa.

Kaupunginhallitus keskustelee vuoden 2023 tilinpäätöksen ennakkotiedoista ja merkitsee sen tiedoksi.

*listan lopussa erillinen tiedote aiheesta Ennakkotietoa vuoden 2023 tilinpäätöksestä

Valtionosuudet ja kotikuntakorvaus 2024

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.12.2023 tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuista valtionosuuksista vuodelle 2024.

Kaupungille on päätöksien perusteella myönnetty valtionosuuksia yhteensä 32,3 miljoonaa euroa seuraavasti:

  • Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnettiin Kuopion kaupungille 13,8 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 25,4 miljoonaa euroa.
  • Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta myönnettiin 19,2 miljoonaa euroa.
  • Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta myönnettiin -0,8 miljoonaa euroa.

Tarkemmat tiedot löytyvät kokouksen pöytäkirjasta ja sen liitteistä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.

Pirtin koulu, urakoitsijan valinta yhteistoiminnalliseen KVR-hankkeeseen

Kuopion Saaristokaupunkia palvelevan 5-sarjaisen ala- ja esikoulun varhaiskasvatus -hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 22.6.2021 § 55 ja Kuopion kaupunginhallituksessa 12.7.2021 § 253. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan uusi koulu korvaa käytöstä poistuvia tai purettavia koulutiloja Pirtin koulun alueella. Hankesuunnitelman mukaisesti Pirtin koulu toteutetaan uudisrakennuksena, joka sijoitetaan osoitteeseen Pirtintie 21 laaditun tilaohjelman mukaisesti siten, että toiminta voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuodelle 2026-2027.

Pirtin koulun toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Yhteistoiminnallisessa KVR-urakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta; hankintavaihe, kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Hankkeessa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta.

Lopulliset tarjoukset tuli toimittaa tarjousvaiheen suunnitelmien osalta viimeistään 11.1.2024 klo 12.00 ja hintaosio tuli toimittaa viimeistään 22.1.2024 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui tarjoukset kaikilta kolmelta osallistujalta. Hinta-laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti on Jalon Rakentajat Oy:llä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Pirtin kouluhankkeen yhteistoiminnallisen KVR-urakan toteuttajaksi Jalon Rakentajat Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Viher Ravinto Oy (jäljempänä Yhtiö) on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen päätöksestä 27.11.2023 § 349, jolla kaupunginhallitus hylkäsi Yhtiön oikaisuvaatimuksen kiinteistökehitysasiantuntijan päätöksestä 19.10.2023 koskien Konttilan rakennusten ja pihapiirin vuokrausta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 16.2 mennessä.

Yhtiö on vaatinut valituksessaan kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti Yhtiö on vaatinut, että päätökset vuokrauksesta tehdään Yhtiön kanssa. Yhtiön valituksessa esittämät valitusperusteet ovat muutoin pääosin samansisältöiset kuin oikaisuvaatimuksessa. Yhtiö on myös vaatinut vuokrauspäätöksen asettamista täytäntöönpanokieltoon.

Kaupunki toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

”Kaupunki on toiminut Konttilan perinnetilan vuokrausasiassa avoimesti julkaisemalla avoimen hakuilmoituksen, jossa on asetettu kohtuullinen määräaika hakemuksen tekemiselle. Kaupunki on menetellyt asiassa tasapuolisuuden vaatimukset huomioon ottaen, kun se on arvioinut kaikkia hakuajan kuluessa saapuneita hakemuksia ja haastattelujen myötä hakijoilta saatuja tarkempia tietoja ja näkemyksiä, muun muassa liiketoimintasuunnitelmasta ja hakijan esittämiä näkemyksiä alueen kokonaisvaltaisesta palvelujen ja toimintojen kehittämisestä, kokonaisarviointiin perustuen.

Kaupunki on toimivaltainen päättämään omistamiensa rakennusten ja kiinteistöjen vuokraamisesta kaupungin tarkoituksenmukaiseksi harkitsemalla tavalla. Kaupungilla on siten laaja harkintavalta siitä, miten kaupungin rakennusten ja kiinteistöjen vuokraaminen tullaan tekemään. Kuntalaissa tai muuallakaan lainsäädännössä ei ole säädetty vuokraamisen ehdoista tai siitä, kuka vuokralaiseksi valitaan.”

Kaupunki toteaa lausuntonaan, että muutoksenhaun kohteena oleva päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätöksen tehnyt viranomainen ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei voida tehdä tarkoituksenmukaisuusperustein.

Täyden lausunnon tiedot voi lukea kokouksen esityslistasta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaa asiassa lausunnon selostuksen mukaisena.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2023

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain tilinpäätöksen toimintakertomuksen osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja kehitystarpeita Kuntalain 115 §:n ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti.

Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi tulee palvelualueiden laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa sekä kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Nyt käsittelyssä on elinvoima- ja konsernipalvelujen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuoden 2023 kaupunkitasoisia painopisteitä olivat:

  1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina
  2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot
  3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy elinkeino- ja konsernipalvelujen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi

Kuopion kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus on tullut voimaan 1.8.2021 alkaen siten, että vaaleissa valituilla luottamushenkilöillä on tullut mahdollisuus toimia päätoimisena ja osa-aikaisen luottamushenkilönä. Mahdollisuus on koskenut kaupunginhallituksen puheenjohtajan (päätoiminen), kaupunginvaltuuston puheenjohtajan (osa-aikainen 50 %), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan (osa-aikainen 50 %) ja kaupunginhallituksen 2. puheenjohtajan (osa-aikainen 25 %) tehtäviä. Kun kaupunginvaltuusto on päättänyt uudistuksesta 30.11.2020 on samalla päätetty, että johtamisjärjestelmän uudistusta arvioidaan.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi on tarkoitus kohdentaa siihen kuinka nykyinen poliittinen päätöksentekojärjestelmä ja toimielinrakenne toimii ja mitkä ovat sen kehittämistarpeet. Lisäksi arvioidaan viranhaltijajohtamisjärjestelmän toimivuutta. Arvioinnissa käytetään ulkopuolista konsultointia ja osallistetaan luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat laajasti toteutetun uudistuksen arviointiin ja seuraavien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.

Tavoitteena on saada ensimmäisen vaiheen arviointitulokset ja niiden pohjalta laaditut vaihtoehdot valmiiksi ennen kesää 2024, jolloin toisen vaiheen haastattelut voitaisiin toteuttaa alkusyksystä 2024. Näin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu olisi loppuvuodesta 2024 ja muutokset voidaan valmistella ja tuoda päätöksentekoon alkuvuodesta 2025 ennen uuden valtuustokauden alkua.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tilanteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

*Ennakkotietoa Kuopion kaupungin tilinpäätöksestä 2023

Kuopion kaupungin tilinpäätös on ennakkotietojen perusteella päätymässä -0,5 miljoonan euron alijäämään. Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan tilinpäätösennakosta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä.

Palvelualueiden talouden toteuma vastaa varsin hyvin talousarvioon merkittyä. Merkittävämpi menojen ylitys on tulossa kasvun ja oppimisen palvelualueella. Tämän lisäksi kaupunki on varautunut pelastuslaitoksen henkilöstön varallaolokorvausvaatimuksiin, joiden osalta on pystytty arvioimaan ainoastaan riskin suuruutta, koska eri oikeuskäsittelyistä ratkaisuja ei ole vielä saatu. Menovarausta on tilinpäätöksen ennakkolaskelmiin sisällytetty n. 10 miljoonaa euroa. Asia koskettaa kaikkia Pohjois-Savon kuntia. Talousarviota parempi toteuma saadaan kaupunkiympäristön palvelualueelle mm. joukkoliikenteen matkustajamäärien hyvän kehityksen myötä kasvaneista lipputuloista, maanvuokratuloista sekä maaomaisuuden myyntivoitoista.

Verotulot kehittyivät ennakoitua noin miljoona euroa myönteisemmin.

Kaupungin nettoinvestointitaso on noin 77 miljoonaa euroa. Mittavat investoinnit vaikuttavat tulokseen poistolaskennan kautta. Poistolaskenta on vielä tällä hetkellä kesken, joten lopulliset tiedot voivat vielä muuttaa -0,5 miljoonan euron alijäämää. Tilinpäätös kokonaisuudessaan valmistuu maaliskuun lopulla.

Rakenteellinen alijäämä taustana talouden tasapainotukselle

Vuoden 2023 tilinpäätöksen -0,5 miljoonan euron alijäämään vaikuttavat kertaluonteiset menovaraukset tulosta heikentävästi ja toisaalta verohännät sitä parantavasti. Kaupungin taloudessa on tunnistettu olevan noin 35 miljoonan euron rakenteellinen alijäämä. Rakenteellisen alijäämän kattamiseksi on kaupunki käynnistänyt Talouden tasapainotusohjelman, jonka tavoitteena on tasapainoinen talous vuoteen 2027 mennessä.