Kaupunginhallituksen päätöstiedote 12.2.2024

Saarikellon päiväkoti -hankesuunnitelma

Saarikellon päiväkoti -hankesuunnittelun tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu, jolla Kuopion koillisen (osa II) alueen varhaiskasvatuksen tilatarpeet saadaan ratkaistua pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti. Hanke sisältää tilat kuudelle varhaiskasvatusryhmälle sekä avoimen varhaiskasvatuksen tilat (kerhotilat). Päiväkoti noudattaa Kuopion kaupungin päiväkotikonseptia.

Hankesuunnitelmassa tarkasteltiin eri vaihtoehtoja tilaongelman ratkaisuksi, mutta alueelta ei löytynyt helposti ja kohtuullisin kustannuksin käyttöönotettavia tiloja tai rakennuspaikkoja. Hanketyöryhmä päätti esittää uuden päiväkodin sijoituspaikaksi vanhan Saarikellon tonttia Saarijärven B-alueella osoitteessa Ampujanpolku 1. Tontin ahtautta korjattiin laittamalla vireille kaavamuutos, jonka on määrä valmistua ja tulla lainvoimaiseksi keväällä 2024.

Alustavasti hankkeelle budjetoitu 6 800 000€ on todettu suunnittelu edetessä riittämättömäksi. Uusi kustannusarvio on 7 440 000€. Tarkemmat tiedot menoeristä sekä kustannuksista vuosi- ja kuukausitasolla löytyvät esityslistalta.

Koska varhaiskasvatuksen tilantarve alueella on kiireellinen, päätettiin hanke viedä kaupungin päätöksentekoon jo ennen kaavan vahvistumista. Tällöin hankinnan valmistelu voidaan aloittaa jo ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Kilpailutuksessa tulee painottaa puun käyttöä, jolloin se seuraa Kuopion kaupungin ilmastopoliittisessa ohjelmassa esitettyjä periaatteita. Saarikellon päiväkodin tavoitekäyttöönotto on tammikuussa 2027.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Saarikellon päiväkodin hankesuunnitelman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vanuvuoren tarkistettu osayleiskaavaehdotus II

Noin 1375 hehtaarin osayleiskaava-alue Etelä-Kuopiossa Vanuvuoren alueella mahdollistaa noin 7300-8400 asukkaan pientalovaltaisen ja lähipalveluita tarjoavan alueen jatkosuunnittelun Etelä-Kuopioon. Ehdotus II on ollut nähtävänä 3.5.–2.6.2023 ja siitä on saatu kymmenen lausuntoa ja yhdeksän muistutusta. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Vanuvuoren osayleiskaava tulee vahvistuessaan korvaamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan ja Ympäristöministeriön 29.11.1994 vahvistaman Kuopion EteläKallavesi/Saaristo-Puutossalmen yleiskaavan. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee ohjaamaan alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

a) merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet

b) hyväksyy 5.2.2024 päivätyn tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen kriteeristö

Strategisen maankäytön yksikkö on tehnyt selvityksen, jonka pohjalta tehdään linjaus vapaa-ajan asuntojen käyttöön muuttamisen kriteereistä. Selvityksen tavoitteena on ollut selkeyttää käytänteitä vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen.

Tavoitteena on tuottaa kriteerit vapaa-ajan rakennuspaikkojen ja -asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseen asumiseen, lisätä pysyvän asumisen mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisilla sijainneilla ja tukea kaupungin kasvua tarjoamalla asumiseen monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisille väestöryhmille. Lisäksi selvityksen tarkoituksena on toimia ohjeena viranhaltijoille poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelylle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy 12.2.2024 päivätyn ”Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen kriteeristö”-selvityksen valmisteluohjeeksi vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoitusten muutosten ohjaamiseen, suunnitteluun ja lupa-asioiden valmisteluun.

Kaupunginjohtaja veti asian listalta.

Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamiseen Kuopiossa

Pohjois-Savon ELY-keskukselle on esitetty yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustamista 0,37 ha:n alalle. Suojeluesitys on tullut ELY-keskukselle vireille metsiensuojeluhakemuksena (METSO). ELY-keskus pyytää Kuopion kaupunkia esittämään mielipiteensä suojelualueen perustamisesta alueelle. Kaupunkia pyydetään ottamaan kantaa mm. siihen, miten ehdotettu luonnonsuojelualueen perustaminen suhtautuisi vireillä olevaan Vanuvuoren osayleiskaavaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa seuraavan vastauksen Pohjois-Savon ELY-keskuksen lähettämään kuulemiseen:

Perustettavaksi haettu luonnonsuojelualue on vuonna 2001 voimaan tulleen Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan ja vireillä olevan Vanuvuoren osayleiskaavan alueella. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on SL-1-merkinnällä (luonnonsuojelualue, rauhoitettava). Kaupunginhallituksen 24.4.2023 hyväksymässä ja 3.5.–2.6.2023 nähtävillä olleessa Vanuvuoren osayleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) ja katualueeksi. Pohjo is-Savon ELY-keskukselle perustettavaksi esitetty suojelualue on ristiriidassa osayleiskaavaehdotuksen tavoitteiden kanssa.

Alueen luontoarvot on selvitetty kaavatyön aikana. Tehtyjen selvitysten ja viranomaisyhteistyön perusteella on todettu, että alue soveltuu kaavaehdotuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kaupunki katsoo, että keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan SL-1-alue on tavoitteiltaan vanhentunut tältä osin.

Esitetty luonnonsuojelualueen perustaminen on vastoin vireillä olevan osayleiskaavan periaatteita ja luonnonsuojelualueen perustamisesta aiheutuisi haittaa osayleiskaavan laatimiselle. Kaupunki ei puolla luonnonsuojelualueen perustamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

_______________________________

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)