Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus palvelee koko Suomea

Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskusta valmisteleva monialainen ryhmä kokoontui Kuopion kaupungintalolla 9.2.2024. Valmisteluryhmän työssä ovat eri vaiheissa olleet mukana Puolustusvoimien, valtion aluehallinnon, kuntien ja kaupunkien, Hyvinvointialueen, Evankelis-luterilaisen kirkon, Itä-Suomen Poliisin, Maanpuolustuskorkeakoulun, Pelastusopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston sekä Pohjois-Savon liiton edustajia.

Kansalaisten turvallisuuden tunne ja siviiliyhteiskunnan kyky toimia yhdessä häiriötilanteissa sekä tunnistaa laaja-alaiseen vaikuttamisen keinoja syntyvät yhteisöllisyydestä, osallisuudesta, osaamisesta ja luottamuksesta muihin ihmisiin. Yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistetaan vaikuttavimmin paikallisyhteisön toimin, lähellä ihmistä.

– Osaamiskeskuksen tekeminen kytkeytyisi erityisesti väestön palveluihin ja toimintakykyyn, asukkaiden ja koko yhteisön resilienssin sekä henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen, mutta myös kriittiseen infrastuktuuriin ja huoltovarmuuteen. Se nojaa alueen vahvaan osaamiseen ja yhteisesti tunnistettuun tarpeeseen nostaa siviiliyhteiskunnan varautumiskyvykkyyttä, Itä-Suomen lisäksi koko maassa. Tätä kautta vahvistamme myös elinvoimaa pitkällä aikavälillä, toteaa kaupunginjohtaja Soile Lahti.

Valtio toteuttaa kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallia omassa toiminnassaan. Kuopioon perustettavan osaamiskeskuksen näkökulma on kokonaisturvallisuuden vahvistaminen alue- ja paikallishallintonäkökulmasta kumppanuudessa valtiollisten toimijoiden kanssa.  Keskus kehittää toimijoiden välistä yhteistoimintaa, johtamista ja viestintää sekä kriittisen infrastruktuurin toimivuutta ja huoltovarmuutta. Keskus luo proaktiivisesti näkemyksiä tarvittavasta kansallisesta ja kansainvälisestä sääntelystä sekä tekee kehittämisaloitteita.

– Osaamiskeskusselvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon kokonaisturvallisuusklusterin rakentamisen kanssa. Klusterin toimintakenttänä on laaja-alainen kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden TKI-toiminnan ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen sekä pk-sektorin toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa tilanteissa yli maakuntarajojen, maakuntajohtaja Tytti Määttä toteaa.

Eteneminen

Kuopion kaupunki on valmis ottamaan vetovastuuta osaamiskeskuksen syntymisestä ja hakee siihen kumppaneita. Seuraavaksi Kuopio käynnistää keskusteluiden sarjan kokonaisturvallisuuden eri teemoista Itäisen Suomen toimijoiden suuntaan yhdessä Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusterin kanssa. Tavoitteena on tunnistaa Itä-Suomen laajuisia vahvuuksia, jonka pohjalle globaalisti verkottunut osaamiskeskus voisi syntyä. Kuopion kaupunki myös varautuu vahvistamaan yrityspalveluitaan (Business Kuopio) elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi kokonaisturvallisuuteen liittyvässä liiketoiminnassa.

Valmisteluryhmä totesi, että on tarpeen selvittää tarkemmin osaamiskeskuksen perustamisvaihtoehdot edellytyksineen. Selvityksen tehtävänä on konkretisoida osaamiskeskuksen tuottamat keskeiset asiantuntijapalvelut ja koulutukset sekä rahoitus- ja organisoitumismalli. Selvityksen käynnistämisestä päätetään myöhemmin kevään aikana. Valmisteluryhmä jatkaa yhteistyötä ja toivoo, että siviiliyhteiskunnan varautumisen merkitys ja kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen toimijuus tunnistetaan myös yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksessä sekä muun muassa kansallisissa Itä-Suomi -ohjelmissa.