Kaupunginvaltuuston esityslistalla 19.2.2024 kello 18

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 19.2.2024. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kuopion kaupungin sijoitusohje
 • Kuopion kaupungin rahoitusohje
 • Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2030, suunnitelman hyväksyminen
 • Hallintosäännön muuttaminen
 • Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Airi Pulkkinen
 • Eronpyyntö kaupunginhallituksen jäsenyydestä / Hannu Kokki
 • Eronpyyntö kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Jaakko Kosunen
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen / Koirapuisto Kuopion ydinkeskustaan
 • Valtuustoaloitteet vuodelta 2023
 • Kuntalaisaloitteet vuodelta 2023

Kuopion kaupungin sijoitusohje

Viime vuosien nopeiden rahamarkkinamuutosten myötä on tarkoituksenmukaista luoda tarkemmat ohjeistukset kaupungin sijoitusten hallinnoimiseksi. Kaupungille on vuoden 2023 aikana luotu sijoitusohje, jonka tavoitteena on antaa suuntaviivat ja rajaukset kaupungin sijoitusten hoitoon.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan sijoitusohjeen.

Kuopion kaupungin rahoitusohje

Rahoituksen ja siihen liittyvien riskien hallinnoimiseksi on laadittu liitteenä oleva uusi rahoitusohje. Edeltävä ohje on vuodelta 2018. Rahoitusohjeessa on määritelty rahoitustoiminnan periaatteet ja linjaukset sekä riskienhallinta ja raportointi. Rahoitusohjeessa on myös määritelty linjaukset kaupungin antolainaukselle ja takauksille sekä vakuuksille.

Rahoitusohjeen tavoitteena on varmistaa kaikissa rahoitusmarkkinoiden tilanteissa mahdollisimman kustannustehokas rahoitusratkaisu ja loiventaa rahoitusmarkkinoiden liikkeiden vaikutuksia kaupungin tulokseen ja maksuvalmiuteen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan rahoitusohjeen.

Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2030, suunnitelman hyväksyminen

Päivitetty ja kaupunginhallituksen hyväksymä kehittämissuunnitelma löytyy esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy päivitetyn Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030.

Hallintosäännön muuttaminen

Kuopion kaupunki ja 11 muuta kuntaa ovat allekirjoittaneet työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksessa on sovittu työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä Kuopion työllisyysalueella. Kuopion työllisyysalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestäjänä koko työllisyysalueella toimii Kuopion kaupunki.

Sopimuksen mukaan palveluiden järjestämisestä vastaavana toimielimenä ja työvoimaviranomaisena toimii Kuopion kaupunginhallituksen jaos ja 1.6.2025 alkaen lautakunta. Jaoston perustaminen edellyttää sitä koskevien määräysten ottamista hallintosääntöön. Jaostoa koskeva sääntely on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2024 lukien, jotta jaosto voi käsitellä muutoksen edellyttämiä valmistelevia toimenpiteitä. Lautakunnan perustamista koskevat muutokset hallintosääntöön tullaan tekemään erikseen ennen 1.6.2025 alkavaa toimikautta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että hallintosääntöön tehdään liitteen mukaiset muutokset 1.3.2024 lukien.

Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Airi Pulkkinen

Airi Pulkkinen pyytää eroa perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Airi Pulkkiselle perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eronpyyntö kaupunginhallituksen jäsenyydestä / Hannu Kokki

Hannu Kokki on pyytänyt eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Hannu Kokille kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eronpyyntö kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Jaakko Kosunen

Jaakko Kosunen on pyytänyt eroa kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä luottamushenkilöpaikkojen uudelleenjärjestämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään

 1. että se myöntää eron Jaakko Kosuselle kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 2. että se myöntää eron Jaakko Kosuselle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Koirapuisto Kuopion ydinkeskustaan

Markus Jukarainen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan selvittämään ydinkeskustan kaavoitusta koirapuiston sijoittamiselle Kuopion ydinkeskustaan.

Kunnallisteknisessä suunnittelussa on tutkittu koirapuiston sijoitusmahdollisuuksia ruutukaava-alueelle jo aiemmin tulleiden asukaspalautteiden vuoksi. Kovin todennäköistä ei sopivan alueen löytyminen keskustasta kuitenkaan ole. Sopivan alueen löytymisen lisäksi on otettava huomioon tämänhetkiset resurssit. Tällä hetkellä koirapuistoverkoston täydentämiselle ei ole mahdollisuuksia. Sopivan alueen löytymisen yhteydessä asiaan voidaan kuitenkin palata.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Valtuustoaloitteet vuodelta 2023

Hallintosäännön 119 §:n mukaan ”Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty”.

Vuonna 2023 jätettiin 9 valtuustoaloitetta, joista vuoden loppuun mennessä oli käsittelemättä 4 aloitetta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet vuodelta 2023.

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2023

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista ei jätetty kuntalaisaloitteita vuonna 2023. Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitetta jätettiin 35 kpl vuonna 2023.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteet vuodelta 2023.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi kokouksessa mahdollisesti jätetyt valtuustoaloitteet ja lähettää ne kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokousta voi seurata paikan päällä valtuustosalissa, os. Suokatu 42 tai suorana lähetyksenä osoitteessa Kokousvideot | Kuopio . Kaupunginvaltuuston kokous 19.2.2024 alkaa klo 18.

Kaupunginvaltuuston kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)