Kaupunginhallituksen päätöstiedote 19.2.2024

Lisäavustuksen myöntäminen Karttulan vesiosuuskunnalle Jännevirta-Kortejoki siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeelle 

Hankkeen päätarkoituksena ovat vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen sekä Vaajasalon ja Kortejoen alueella sekä alueen vesihuollosta vastanneen yhtiön konkurssista aiheutuneen vesikriisin ratkaiseminen.  

Karttulan vesiosuuskunta on vuonna 2023 kilpailuttanut ja allekirjoittanut urakkasopimuksen yhdysvesijohto ja siirtoviemärirakentamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 1 800 000 euroa. Kaupunginhallituksen vuonna 2021 myöntämä 850 000 euron avustus ei riitä. 

Karttulan vesiosuuskunta on 8.12.2023 hakenut hankkeelle enintään 950 000 euroa lisärahoitusta hankkeen loppuun saattamiseksi. Rakennustyön valmistumisen ja linjojen käyttöönoton aikataulutavoite on kesä 2024. Pääosa hankkeen kustannuksista eli noin 850 000 euroa syntyy vuoden 2024 aikana ja loput 100 000 euroa vuoden 2025 aikana. Kokonaisuudessaan hanke loppuselvityksineen on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2025. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää: 

1. myöntää Karttulan vesiosuuskunnalle yhdysvesijohdon rakentamista ja siirtoviemärin rakentamista varten välillä Puitinlahti – Vaajasalo – Kortejoki (entinen Neuronin jätevedenpuhdistamo), lisäavustusta enintään 950.000 euroa (alv 0%) vuosille 2024 ja 2025. Avustus sisältää myös nykyisten verkostojen muutostyöt rakennettaviin linjoihin. Avustusprosentti on aiemman päätöksen mukaisesti 100 % johtuen vesihuollon välttämättömyyspalveluluonteesta. 
 
2. että jos rakennettavaan yhdysvesijohtoon tarvitaan myöhemmässä vaiheessa paineenkorotusasema, myönnetään paineenkorotusaseman rakentamiselle 100 % avustus em. lisäavustuksen puitteissa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Jynkän päiväkoti, urakoitsijan valinta yhteistoiminnalliseen KVR-hankkeeseen 

Jynkän päiväkodin toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Urakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta; hankintavaihe, kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Hankkeessa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta. Suunnitelmia kehitetään yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa erillisessä kehitysvaiheessa ennen lopullisen urakkasopimuksen laatimista. Toteutusvaiheen sopimus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kehitysvaiheen päätyttyä. 

Hankintavaiheessa tarjouksista hyväksytään hinta-laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti. Hankinnasta tehdään hankintapäätös ja allekirjoitetaan kehitysvaiheen sopimus. Määräaikaan mennessä saapui tarjoukset kaikilta kolmelta osallistujalta. Hinta-laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti on Rakennusliike Lapti Oy:llä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Jynkän päiväkodin yhteistoiminnallisen KVR-urakan toteuttajaksi Rakennusliike Lapti Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Minna Canthin koulu, uudisrakennushanke / tarjoajien valinta kilpailulliseen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen 

Minna Canthin koulun hankesuunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston tekemään yläkouluverkostopäätökseen (12.6.2023) ja Hatsalan klassillisen koulun kaupunginhallituksessa hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan (5.6.2023). Hankesuunnitelman mukaisesti Minna Canthin koulu toteutetaan uudisrakennuksena, joka sijoitetaan Kaartokadulle Mölymäelle, jalkapallostadionin ja Mölymäen puiston viereen, laaditun tilaohjelman mukaisesti siten, että toiminta voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuodelle 2027-2028. 

Minna Canthin koulun toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Yhteistoiminnallisessa KVR-urakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta; osallistumisvaihe, kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Saatujen osallistumishakemusten vertailujen perusteella päädyttiin valitsemaan neljä tarjoajaa. Ehdokkaista kilpailullisen neuvottelumenettelyn osallistumishakemusvaiheessa eniten pisteitä neuvotteluvaiheeseen saivat Jalon Rakentajat Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, YIT Business Premises Oy ja Rakennusliike Lapti Oy. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Minna Canthin koulun yhteistoiminnallisen KVR-urakan kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen Jalon Rakentajat Oy:n, Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n, YIT Business Premises Oy:n ja Rakennusliike Lapti Oy:n. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yhteistä vesialuetta 297-876-53-0 koskeva maankäyttösopimus / Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunta / Tahko Bungalows -asemakaava-alue 

Kuopion kaupunki on valmistellut ns. Tahko Bungalows -aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 22.3. – 21.4.2023. Asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluu Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan omistamaa vesialuetta, jolle asemakaavaehdotuksen mukaan on tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta kelluvia rakennuksia varten. Vesialueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavan muutosehdotuksessa osa osakaskunnan alueesta on tarkoitus muuttaa vesialueeksi, jolle asemakaavaehdotuksessa olevan kr-1 merkinnän mukaan on tarkoitus osoittaa 350 k-m² rakennusoikeutta ravintola- ja virkistyspalveluita palvelevia kelluvia rakenteita ja rakennuksia varten. 

Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan kanssa on neuvoteltu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimus. Sopimuksessa on tarkoitus sopia kaupungille maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta. Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupungille maksettava yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus on 15 000 euroa. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää seuraavaa: 

  1. Kuopion kaupunki tekee Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen. 
  2. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus. 
  3. Sopimukseen saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein. 
  4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tahko Bungalows -asemakaava-aluetta koskeva maankäyttösopimus / Tahko Bungalows Oy 

Kuopion kaupunki on valmistellut ns. Tahko Bungalows -aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 22.3. – 21.4.2023. Tahko Bungalows Oy saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä ja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Tahko Bungalows Oy:n kanssa on neuvoteltu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimus ja kiinteistöjen määräalojen luovutuksen esisopimus. Sopimuksessa on tarkoitus sopia mm. kaupungille maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta sekä asemakaavan voimaantulon jälkeen tehtävistä määräalojen luovutuksista. Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupungille maksettava yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus on 366 000 euroa. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää seuraavaa: 

  1. Kuopion kaupunki tekee Tahko Bungalows Oy:n kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen määräalojen luovuttamisen esisopimuksen. 
  2. Tahko Bungalows Oy:n kanssa tehtävä maankäyttösopimus ja esisopimus määräalojen luovuttamisesta sekä sen perusteella tehtävä lopullinen vaihtokirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella. 
  3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdissa 1. ja 2. luetellut sopimukset. 
  4. Sopimuksiin saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein. 
  5. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Tahko-Bungalows Oy, Tahko 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Tahko Bungalowsin alueen tiivistäminen ja entisten mökkien korvaaminen uusilla ajanmukaisilla lomarakennuksilla. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa palveluita rantaan ja vesialueelle, joka on aiemmin asemakaavoittamatonta aluetta. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen, sitovan rakentamistapaohjeen, sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 15.3.2023. Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen johdosta pieniä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia kaavaratkaisun kannalta. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi: 

a) asemakaavan muutosehdotuksen 
b) asemakaavaan liittyvän sitovan tonttijaon 
c) asemakaavaan liittyvän sitovan rakentamistapaohjeen 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024 

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 27.2.2024 klo 9.00. Kokouksessa päätettävänä on yhtiöjärjestyksen muutos, joka liittyy Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamiseen. Ehdotetun muutoksen sisältönä on, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaan pykälään lisätään määräys yhteishankintayksikkönä toimimisesta. Yhtiöjärjestykseen ei esitetä muita muutoksia. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeena, että Kuopion kaupunki kannattaa yhtiökokoukselle esitettävää yhtiöjärjestyksen muutosta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupunki 250 vuotta suojelumetsän perustaminen 

Vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen noin 18,2 hehtaarin suojelumetsän perustamisesta Tervaruukinlahden eteläpuolella sijaitsevaan niemeen. Luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue rajoittuu jo olemassa olevaan Kolmisoppi-Neulamäki-luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue kuuluu Luontodirektiivin mukaiseen erityisen suojelutoiminnan SAC-natura-alueeseen. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

—-

Kaupunginhallituksen kokouslistat liitteineen löytyvät osoitteesta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)