Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 19.2.2024

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 19.2.2024 klo 18 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kuopion kaupungin sijoitusohje
 • Kuopion kaupungin rahoitusohje
 • Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2030, suunnitelman hyväksyminen
 • Hallintosäännön muuttaminen
 • Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Airi Pulkkinen
 • Eronpyyntö kaupunginhallituksen jäsenyydestä / Hannu Kokki
 • Eronpyyntö kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Jaakko Kosunen
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen / Koirapuisto Kuopion ydinkeskustaan
 • Valtuustoaloitteet vuodelta 2023
 • Kuntalaisaloitteet vuodelta 2023

Kuopion kaupungin sijoitusohje

Viime vuosien nopeiden rahamarkkinamuutosten myötä on tarkoituksenmukaista luoda tarkemmat ohjeistukset kaupungin sijoitusten hallinnoimiseksi. Kaupungille on vuoden 2023 aikana luotu sijoitusohje, jonka tavoitteena on antaa suuntaviivat ja rajaukset kaupungin sijoitusten hoitoon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan sijoitusohjeen.

Kuopion kaupungin rahoitusohje

Rahoituksen ja siihen liittyvien riskien hallinnoimiseksi on laadittu liitteenä oleva uusi rahoitusohje. Edeltävä ohje on vuodelta 2018. Rahoitusohjeessa on määritelty rahoitustoiminnan periaatteet ja linjaukset sekä riskienhallinta ja raportointi. Rahoitusohjeessa on myös määritelty linjaukset kaupungin antolainaukselle ja takauksille sekä vakuuksille.

Rahoitusohjeen tavoitteena on varmistaa kaikissa rahoitusmarkkinoiden tilanteissa mahdollisimman kustannustehokas rahoitusratkaisu ja loiventaa rahoitusmarkkinoiden liikkeiden vaikutuksia kaupungin tulokseen ja maksuvalmiuteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan rahoitusohjeen.

Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2030, suunnitelman hyväksyminen

Päivitetty ja kaupunginhallituksen hyväksymä kehittämissuunnitelma löytyy esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuustolle hyväksyi päivitetyn Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030.

Hallintosäännön muuttaminen

Kuopion kaupunki ja 11 muuta kuntaa ovat allekirjoittaneet työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksessa on sovittu työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä Kuopion työllisyysalueella. Kuopion työllisyysalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestäjänä koko työllisyysalueella toimii Kuopion kaupunki.

Sopimuksen mukaan palveluiden järjestämisestä vastaavana toimielimenä ja työvoimaviranomaisena toimii Kuopion kaupunginhallituksen jaos ja 1.6.2025 alkaen lautakunta. Jaoston perustaminen edellyttää sitä koskevien määräysten ottamista hallintosääntöön. Jaostoa koskeva sääntely on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2024 lukien, jotta jaosto voi käsitellä muutoksen edellyttämiä valmistelevia toimenpiteitä. Lautakunnan perustamista koskevat muutokset hallintosääntöön tullaan tekemään erikseen ennen 1.6.2025 alkavaa toimikautta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että hallintosääntöön tehdään liitteen mukaiset muutokset 1.3.2024 lukien.

Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Airi Pulkkinen

Airi Pulkkinen pyytää eroa perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Airi Pulkkiselle eron perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen varajäseneksi Virva Romon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eronpyyntö kaupunginhallituksen jäsenyydestä / Hannu Kokki

Hannu Kokki on pyytänyt eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Hannu Kokille eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäseneksi Jaakko Kosusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eronpyyntö kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Jaakko Kosunen

Jaakko Kosunen on pyytänyt eroa kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä luottamushenkilöpaikkojen uudelleenjärjestämisen vuoksi.

 1. Kaupunginvaltuusto myönsi Jaakko Kosuselle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäseneksi Hannu Kokin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 2. Sekä myönsi Jaakko Kosuselle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen varajäseneksi Teemu Backnäsin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Koirapuisto Kuopion ydinkeskustaan

Markus Jukarainen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan selvittämään ydinkeskustan kaavoitusta koirapuiston sijoittamiselle Kuopion ydinkeskustaan.

Kunnallisteknisessä suunnittelussa on tutkittu koirapuiston sijoitusmahdollisuuksia ruutukaava-alueelle jo aiemmin tulleiden asukaspalautteiden vuoksi. Kovin todennäköistä ei sopivan alueen löytyminen keskustasta kuitenkaan ole. Sopivan alueen löytymisen lisäksi on otettava huomioon tämänhetkiset resurssit. Tällä hetkellä koirapuistoverkoston täydentämiselle ei ole mahdollisuuksia. Sopivan alueen löytymisen yhteydessä asiaan voidaan kuitenkin palata.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Valtuustoaloitteet vuodelta 2023

Hallintosäännön 119 §:n mukaan ”Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty”.

Vuonna 2023 jätettiin 9 valtuustoaloitetta, joista vuoden loppuun mennessä oli käsittelemättä 4 aloitetta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteet vuodelta 2023.

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2023

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista ei jätetty kuntalaisaloitteita vuonna 2023. Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitetta jätettiin 35 kpl vuonna 2023.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisaloitteet vuodelta 2023.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite: Puijon merkkikiven entisöinti ja siirtäminen Puijolle lähtevän autotien risteysalueelle. Aloitteen jätti Risto Pirinen (ps.).

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)