Kaupunginhallituksen päätöstiedote 26.2.2024

Yhteistä vesialuetta 297-876-53-0 koskeva maankäyttösopimus / Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunta / Tahkon keskustan asemakaava-alue

Kuopion kaupunki on valmistellut Tahkon keskustan aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 5.7. – 25.8.2023. Asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluu Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan omistamaa vesialuetta, jolle asemakaavaehdotuksen mukaan on tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta kelluvia rakennuksia varten.

Kohdealueen kartta on katsottavissa kokouslistasta: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024321-3

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää seuraavaa:

 1. Kuopion kaupunki tekee Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistön määräalan luovutuksen esisopimuksen.
 2. Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan kanssa tehtävä maankäyttösopimus ja esisopimus määräalan luovuttamisesta sekä sen perusteella tehtävä lopullinen määräalan luovutussopimus saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdissa 1. ja 2. luetellut sopimukset.
 4. Sopimuksiin saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.
 5. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöjä 297-499-15-436 ja 297-494-18-46 koskeva maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistön määräalojen luovuttamisesta / PNT Real Estate Oy

PNT Real Estate Oy omistaa Tahkon keskustassa kahteen asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvat kiinteistöt 297-499-15-436 ja 297-494-18-46.

Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupunki ja PNT Real Estate Oy tekevät esisopimuksen kiinteistöjen määräalojen tulevasta kaupasta siten, kaupunki ostaa PNT Real Estate Oy:ltä kiinteistöistä 297-499-15-436 ja 297-494-18-46 asemakaavassa osoitettavat katu- ja puistoalueet yhteensä n. 11 470 m² 67 510 euron kokonaiskauppahinnalla.

Kiinteistöjen maa-alue on nähtävillä kokouslistassa olevassa kartassa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024321-4

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää seuraavaa:

 1. Kuopion kaupunki tekee PNT Real Estate Oy:n kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen määräalojen luovuttamisen esisopimuksen.
 2. PNT Real Estate Oy:n kanssa tehtävä maankäyttösopimus ja esisopimus määräalojen luovuttamisesta sekä sen perusteella tehtävä lopullinen vaihtokirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdissa 1. ja 2. luetellut sopimukset.
 4. Sopimuksiin saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.
 5. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-499-15-480 koskeva maankäyttösopimus / Osuuskauppa PeeÄssä

Osuuskauppa PeeÄssä omistaa Tahkon keskustassa kiinteistön 297-499-15-480. Kaupunki on asemakaavoittamassa kiinteistön aluetta. Osuuskauppa PeeÄssän kanssa on neuvoteltu asemakaavoitukseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta.

Maankäyttösopimusneuvottelun kohteena olevat maa-alueet on nähtävillä kokouslistassa olevassa kartassa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024321-5

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää seuraavaa:

 1. Kuopion kaupunki tekee Osuuskauppa PeeÄssän kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen määräalojen luovuttamisen esisopimuksen.
 2. Osuuskauppa PeeÄssän kanssa tehtävä maankäyttösopimus ja esisopimus määräalojen luovuttamisesta sekä sen perusteella tehtävä lopullinen vaihtokirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdissa 1. ja 2. luetellut sopimukset.
 4. Sopimuksiin saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.
 5. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Tahkon keskusta / Tahko 297-499-15-436, 499-18-46 ja 499-15-480

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Tahkon keskustan täydennysrakentaminen majoituksen, palvelujen ja asumisen sekä niihin liittyvien liikennejärjestelyjen osalta. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa palveluita rantaan ja vesialueelle, joka on asemakaavoittamatonta aluetta. Ehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on saatu kuusi lausuntoa. Ehdotukseen on tehty vähäisiä, kaavamerkintöihin ja selostukseen kohdistuvia täsmennyksiä. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:

 1. asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen
 2. asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon
 3. asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan rakentamistapaohjeen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtionosuudet ja kotikuntakorvaus 2024

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.12.2023 tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuista valtionosuuksista vuodelle 2024.

Kaupungille on päätöksien perusteella myönnetty valtionosuuksia yhteensä 32,3 miljoonaa euroa.

Peruspalvelujen valtionosuuden laskentatekijät painottuvat kunnilla ikärakenteen nuorimpiin ikäluokkiin sekä mm. työllisyyteen, koulutustaustaan ja asukastiheyteen. Kuntien valtionosuuksista vähennetään myös perustoimeentulon rahoitusosuus.

Hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvät lopulliset laskelmat kustannusten osalta julkistettiin 2023 lokakuun alussa. Ne aiheuttivat Kuopion kaupungille yhteensä 7,4 milj. euron leikkauksen vuoden 2024 valtionosuuksiin. Vuoden 2022 verotuksen valmistumisen jälkeen rahoituslaskelmia jouduttiin tarkistamaan vielä kertaalleen. Tämän tarkistuksen suuruus tuli kunnille täytenä yllätyksenä. Nopeasti valmistellulla lakimuutoksella vuoteen 2024 kohdistuva kuntien valtionosuuksien yhteensä n. 500 milj. euron leikkausvaikutus lykättiin vuosille 2025–2027. Kuopiolle tämä merkitsee n. 9 milj. euron vähennystä vuoden 2025 valtionosuuksiin. Kokonaisuuteen ollaan hakemassa ratkaisua, joka kohtuullistaisi kuntien rahoitukseen syntyvää merkittävää vajetta.

Kuopion kaupunki on tyytymätön valtiovarainministeriön tekemään päätökseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Päätöksen mukaisissa peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tarkoittamissa vähennyserissä, jotka koskevat hyvinvointialueiden perustamista ja järjestämisvastuun siirtoa, on Kuopion kaupungin osalta virhe.

Kuopion kaupunki vaatii valtiovarainministeriötä oikaisemaan Kuopion kaupungin vuoden 2024 peruspalvelujen valtionosuuspäätöstä siltä osin kuin mihin Kuopion kaupungin nk. sote-eriin liittyvien siirtyvien kustannusten vähentäminen edellä mainituilla vuodelta 2021 ja 2022 liikaa raportoiduilla kustannuksilla johtaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hakea oikaisua peruspalvelujen valtionosuuteen, jonka määrä Kuopion kaupungille vuonna 2024 sisältäen verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, on 13.806.753 euroa. Muilta osin kaupunginhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin Microsoft-lisenssisopimuksen solmiminen kolmivuotiskausille 04/2024 – 03/2027 ja 09/2024 – 03/2027

Kuopion kaupungin M365-sopimus Microsoftin kanssa päättyy hallinnon ympäristön osalta 31.3.2024 sekä EDU-ympäristön osalta 31.8.2024. Sopimuksien piirissä olevia palveluja ovat muun muassa Windows-käyttöjärjestelmän käyttöoikeus sekä Microsoft-pilvipalvelut, joka sisältää mm. käyttäjätunnuksen, sähköpostin, Office-sovellukset, OneDriven, Sharepointin ja Teamsin lisenssit. Lisenssit mahdollistavat myös Sharepoint-pohjaisen kaupungin Intranet-palvelun käytön. Lisäksi sopimukseen kuuluu Power BI:n käyttöoikeuksia ja muutamia muita tuotteita.

M365-malliin perustuva pilvipalvelu on ollut Kuopin kaupungilla käytössä pian lähes viisi vuotta ja palvelu kehittyy koko ajan. Lisenssisopimus tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja lisenssien yksikköhinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden, jolloin kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa koko sopimuskauden ajan.

Nykyisten Microsoft-palveluiden käytön jatkon turvaamiseksi Kuopion kaupungin tulee tehdä uusi kolmivuotinen sopimus aikavälille 1.4.2024 – 31.3.2027 hallinnon palveluiden osalta sekä aikavälille 1.9.2024 – 31.8.2027 EDU (kasvun- ja oppimisen) – palveluiden osalta. Uuteen sopimukseen liitetään kaikki nykyisen sopimuksen mukaiset organisaatiot ja sopimuksessa ennakoidaan kolmen vuoden aikana tulevat muutokset, kuten organisaatioon kuuluvien toimintojen tai konserniyhtiöiden mahdolliset irtaantumiset Kuopion kaupungin organisaatioympäristöstä. Käyttäjiin liitetyt palvelulisenssit on mahdollista siirtää mahdollisissa muutostilanteissa uuteen ympäristöön käyttäjien siirtymisen yhteydessä, kun se otetaan sopimuksessa huomioon.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

 1. jatkaa nykyisen Microsoft-pilvipalveluiden käyttöä ja nostaa kaikkien käyttäjien lisenssitason 5-tasolle. Uuden sopimushintojen vuoksi hinnankorotus nykyisin käytössä olevilla lisenssitasolla on 132 988 €/vuosi sekä lisenssitasokorotuksen osalta 195 887 €/vuosi. Korotus nykyiseen sopimushintaan on yhteensä 328 875 €/vuosi.
 2. valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan Microsoftin kanssa M365-sopimuksen hallinnon palveluiden osalta kolmivuotiskaudeksi ajalle 04/2024 – 03/2027 sekä EDU-palveluiden osalta kolmivuotiskaudeksi ajalle 09/2024 – 08/2027. Sopimuksien arvo arvioidaan olevan yhteensä vuosittain 1 154 114 €, jolloin kolmen vuoden ajalta sopimuksen arvo on yhteensä 3 462 342 €.

Keskustelun kuluessa Vesa Linnanmäki teki kannatetun palautusesityksen, josta äänestettiin.

Palautusta kannatti: EI – Koskinen Allu, Eskelinen-Fingerroos Miia, Hämäläinen Vuokko, Linnanmäki Vesa, Niiranen Pekka (5)
Valmistelua jatketaan: JAA – Kaartinen Tiina, Cederberg Björn, Kantele Kaisa, Kosunen Jaakko, Markkanen Sallamaarit, Eskelinen Aleksi (6)

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2023

Kuntalain mukaan kaupunginhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä valtuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden pohjalta.

Kaupunginhallitus toteaa toimielinten antamien selontekojen perusteella, että kaupungin hallintoa on hoidettu toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on olennaisilta osiltaan toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty, ja ne tuottavat kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen tiedon riittävyydestä ja raportoinnin oikeellisuudesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Itäisen Suomen ohjelman neuvottelukuntaan

Valtioneuvoston kanslia tulee asettamaan hankkeen, jonka tehtävänä on kootusti valmistella toimeenpano hallitusohjelmakirjauksesta “Hallitus käynnistää valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman ja perustaa sen työn tueksi neuvottelukunnan, sekä jatkaa Itäisen Suomen kehittämisvisiota uudessa geopoliittisessa tilanteessa.”

Molemmille alueille laadittavien ohjelmien tavoitteena on pohjoisen ja itäisen Suomen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntämisen edistäminen erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Lisäksi ohjelmien tavoitteena on edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä vahvistaa turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon.

Kuopion kaupunkia on pyydetty nimeämään jäsen ja varajäsen Itäisen Suomen ohjelman neuvottelukuntaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää nimetä Itäisen Suomen ohjelman neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi kaupunginjohtaja Soile Lahden ja varajäseneksi Sirpa Lätti-Hyvösen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö luottamustoimista

Hannu Kokki (sd.) on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden vuoksi seuraavista luottamustoimistaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:
1) Myöntää Hannu Kokille eron kaupungin yhteistyötoimikunnan kaupunginhallituksen varaedustajuudesta ja nimeää hänen tilalleen uuden varaedustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2) Myöntää Hannu Kokille eron lähidemokratiajaoston varajäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3) Myöntää Hannu Kokille eron omistajaohjausjaoston varajäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4) Myöntää Hannu Kokille eron tilatyöryhmän varapuheenjohtajuudesta ja nimeää tilatyöryhmään uuden varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
5) Myöntää Hannu Kokille eron Savilahden Liikunta- ja tapahtumakeskuksen ohjausryhmän jäsenyydestä.
6) Myöntää Hannu Kokille eron perusturva- ja terveyslautakunnan kaupunginhallituksen edustajuudesta ja valitsee hänen tilalleen uuden edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
7) Myöntää Hannu Kokille eron Savo-Pielisen jätelautakunnan kaupunginhallituksen varaedustajuudesta ja valitsee hänen tilalleen uuden edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Myönnettiin ero Hannu Kokille ja valittiin työryhmiin 1-6 kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Kosunen ja kohtaan 7 Teemu Backnäs.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 19.2.2024 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 19.2.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)