Kaupunginhallituksen päätöstiedote 11.3.2024

Vastine oikaisuvaatimuksiin, suunnittelutarveratkaisu / Kesko Oyj ja kuljetusliike Kantola & Koramo Oy / Hiltulanlahti 297-411-32-2 määräala

Yleiskaavapäällikön viranhaltijapäätöksestä lupa- ja ilmoitusasiat § 30/2023 on jätetty kolme oikaisuvaatimusta. Kyseessä on Kesko Oyj:lle ja kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:lle Hiltulanlahteen kiinteistölle 297-411-32-2 (Lapinmäentie) tehty myönteinen päätös suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta logistiikkakeskuksen rakentamiseksi.

Oikaisuvaatimusten jättäjät vaativat yleiskaavapäällikön myönteisen lupapäätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla.

Yleiskaavapäällikön 19.12.2023 30§ / 2023 antama suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen näin ollen ole syytä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hylkää tehdyt oikaisuvaatimukset ja pysyttää voimassa yleiskaavapäällikön 15.12.2023 §:sä 30 tekemän myönteisen päätöksen suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta logistiikkakeskuksen rakentamiseksi kiinteistölle 297-411-32-2 (Lapinmäentie).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen europarlamenttivaaleissa 2024

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5-4.6.2024.

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

Vuoden 2024 presidentinvaaleissa ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Vilkkaimmat äänestyspaikat olivat Prisman kauppakeskus (I kierros 9018 äänestäjää, II kierros 9689 äänestäjää) ja kaupungintalo (I kierros 8112 äänestäjää, II kierros 8638 äänestäjää). Äänestysautolla kävi äänestämässä I kierroksella 479 äänestäjää ja II kierroksella 522 äänestäjää.

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin. Liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan.

Ennakkoäänestyspaikkojen esitetty luettelo kokonaisuudessaan: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että europarlamenttivaalien 2024 yleinen ennakkoäänestys järjestetään Kuopion kaupungissa selostuksessa mainituin tavoin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen europarlamenttivaaleissa 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. 

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan kunnanhallitus määrää vaalipäivän äänestyspaikan ja äänestyspaikka voi erityisestä syystä sijaita myös äänestysalueen ulkopuolella. 

Kuopion kaupungissa on tällä hetkellä 38 äänestysaluetta ja äänestyspaikkaa. Tarkoituksena on, että tulevissa vaaleissa äänestyspaikkoina ovat vastaavat tilat kuin presidentinvaalissa 2024. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että europarlamenttivaalien 2024 äänestyspaikat Kuopion kaupungissa vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus kuntalaisaloitteeseen, Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaava ja asuinrakennuksen suojaetäisyys

274 kunnan asukasta ja 67 muuta osallistujaa ovat allekirjoittaneet 5.1.2024 jätetyn kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan:

a)  Kuopion kaupungin strategisessa maankäytössä vireillä olevan Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaavan valmistelun keskeyttämistä

b)  Vähintään 3 kilometrin vähimmäisetäisyyden määrittämistä tuulivoimalan ja asuinrakennuksen välille Kuopiossa


Kuntalaisaloitteessa ilmaistaan huoli tuulivoimaloiden kielteisistä vaikutuksista muun muassa ihmisten elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyisyyteen, kiinteistöjen arvoon ja luontoarvoihin.

Vastauksessa kuntalaisaloitteeseen todetaan edellä mainittuihin a)- ja b) -kohtiin muun muassa seuraavaa:

  1. Kuntalaisaloitteessa esiin nostettuja tuulivoimaloiden vaikutuksia ja hankkeen maankäytöllisiä edellytyksiä arvioidaan kattavasti vireillä olevassa osayleiskaavassa ja hankkeeseen liittyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus. Kaavaprosessin yhteydessä tutkitaan hankkeen toteutettavuus sekä voimaloiden määrä ja sijainnit. Vireillä olevan Junnunmäen osayleiskaavatyön keskeyttäminen hankkeen vaikutuksiin perustuen ei ole tarkoituksenmukaista tai yleisen edun mukaista ennen vaikutustenarvioinnin suorittamista ja hankkeen mahdollisten hyöty- ja haittavaikutusten selvittämistä. 
  1. Voimaloiden sijainnit ja etäisyydet asuinrakennuksiin ratkaistaan kaavaprosessissa. Kategorisen vähimmäisetäisyyden määrittäminen tuulivoimaloiden ja asuinrakennusten välille ei ole mielekästä, sillä ratkaisu ei välttämättä perustu hankekohtaisiin selvityksiin ja voi aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Tuulivoimahankkeen selvityksissä tutkitaan laajasti voimaloiden vaikutuksia ympäristöönsä ja suunnittelussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaa esitetyn vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Suostumus vakuudesta luopumiseen

Kuopion kaupungilla on ollut Premium Board Oy:n yrityssaneerauksessa pääomaltaan 591.675,60 euron määräinen saatava, jonka osittaisena vakuutena on ollut kiinnitys (panttikirjat) yhtiön omaisuuteen. Panttikirjat ovat tällä hetkellä pankin hallussa ja pankki pyytää kaupungilta suostumusta panttikirjojen luovuttamiseen yhtiölle.

Yhtiö on suorittanut kaupungille saneerausohjelman mukaiset saatavat, joten kaupunki voi antaa pankille suostumuksen vakuudesta luopumiseen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki antaa suostumuksen vakuudesta luopumiseen.

Kaupunginjohtaja poisti asian listalta.

Taitaja2024-tapahtuman tapahtumatuki

Kuopion kaupungin talousarvioon on varattu tapahtumatukimääräraha, joka on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien tapahtumien mahdollistamiseen. Yli 50 000 euron hakemusten tuista päättää kaupunginhallitus.

Savon koulutuskuntayhtymä järjestää Taitaja2024 -tapahtuman Kuopiossa 20.-23.5.2024. Pääasiallisina tapahtumapaikkoina toimivat Kuopio-halli sekä Savilahden kampus. Savon koulutuskuntayhtymä (Savon ammattiopisto) vastaa tapahtuman järjestelystä taustajärjestö Skills Finland ry:n kanssa. Savon koulutuskuntayhtymä hakee Kuopion kaupungilta 150 000 euron tapahtumatukea.

Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu Taitaja on Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat oman alansa Suomen mestaruuksista. Kilpailuun kuuluu myös TaitajaPlus-kilpailut, jotka on tarkoitettu erityistä tukea vaativille ammattiin opiskeleville.

Suurtapahtumaan odotetaan 50 000 kävijää. Tapahtuma on kaikille avoin, päihteetön ja maksuton. Tapahtuman yhteydessä järjestetään kotimainen ja kansainvälinen seminaari. Tapahtuman vaikutusten arvioinnissa todetaan muun muassa seuraavaa:

  • Tapahtuman elinkeino-, hyvinvointi ja imagovaikutukset ovat erityisen positiiviset kaupungin tavoitteiden kannalta.
  • Kyseessä on suurtapahtuma, joka edistää Kuopion kaupungin ja erityisesti Savilahden alueen kiinnostavuutta opiskelu-, työ- ja asuinpaikkana. Samalla tapahtuma lisää myös koko Pohjois-Savon alueen tunnettavuutta.
  • Tapahtuman avulla tuodaan esille Kuopion monipuolisia opiskelumahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla. Tapahtumaan saapuu nuoria kaikkialta Suomesta, jolloin Kuopiolle tarjoutuu hyvä mahdollisuus näyttäytyä houkuttelevana ja aktiivisena asuin- ja harrastusympäristönä. 
  • Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Tapahtuman kokonaisbudjetti on 5,5 miljoonaa euroa, joista palveluiden ostoihin on varattu 1,2 miljoonaa euroa. Järjestäjä arvioi aluetaloudellisten vaikutusten olevan 1,8 miljoonaa euroa.

Tapahtumatiimi on käsitellyt Savon koulutuskuntayhtymän tapahtumatukihakemuksen ja esittää kaupunginhallituksen tapahtumatukikriteerien ja tapahtuman vaikuttavuuden perusteella 90 000 euron tapahtumatukea.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se puoltaa esitystä tapahtumatuesta Savon koulutuskuntayhtymälle, 90 000 euroa.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja tarkensi päätösesitystä siten, että kaupunginhallitus hyväksyy 90.000 euron tapahtumatuen Savon koulutuskuntayhtymälle.

kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä

Rauno Taskinen (kd.) on pyytänyt henkilökohtaisten syiden vuoksi eroa hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä 31.5.2024 alkaen. Merkitään, että Rauno Taskisen varajäsen hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa on Markku Virta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Rauno Taskiselle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
2. nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä

Markku Virta (kd.) on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden vuoksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä.

Merkitään, että Markku Virta on Rauno Taskisen varajäsen hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Markku Virralle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenyydestä

Risto Lappalainen (ps.) on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden vuoksi Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenyydestä. Hänen tilalleen valitaan Petri Tossavainen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se:
1. myöntää Risto Lappalaiselle eron Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö ja uuden edustajan nimeäminen ONCE – One health Network for Cities in Europe -hankkeeseen (EAKR/Urbact IV/Interreg)

Kaupunginhallitus on nimennyt Hannu Kokin 28.8.2023 § 244 ONCE – One health Network for Cities in Europe -hankkeeseen. Hanketta on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.6.2023 – 31.12.2025. Hannu Kokki on pyytänyt eroa kyseisen hankkeen kaupunginhallituksen edustajuudesta. Merkitään, että kaupunginhallituksen varaedustajana hankkeessa toimii Björn Cederberg.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se:
1. myöntää Hannu Kokille eron hankkeen kaupunginhallituksen edustajuudesta
2. valitsee hankkeeseen uuden edustajan jäljellä olevaksi hankeajaksi

Uudeksi edustajaksi Björn Cederberg ja varajäseneksi Pekka Niiranen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen tilatyöryhmään

Kaupunginhallitus on myöntänyt 26.2.2024 § 67 Hannu Kokille (sd.) eron tilatyöryhmän varapuheenjohtajuudesta ja nimennyt hänen tilalleen Jaakko Kosusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jaakko Kosunen on ennen nimeämistä toiminut Hannu Kokin henkilökohtaisena varajäsenenä tilatyöryhmässä.

Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään Jaakko Kosuselle henkilökohtainen varajäsen tilatyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus nimeää Jaakko Kosuselle henkilökohtaisen varajäsenen tilatyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus päätti nimetä Jaakko Kosusen varajäseneksi Teemu Backnäsin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan vuosiloma 11. – 17.4.2024

Kaupunginjohtaja Soile Lahti on pyytänyt vuosilomaa 11. – 17.4. 2024.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy haetun vuosiloman hakemuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion seutuyhteistyön resursointi vuosille 2024-2025

Yhteyspäällikkö on valmistellut liitteenä olevan Kuopion seutuyhteistyön resurssointia ja toteuttamista koskevan sopimuksen. Sopimus lähetetään Kuopion seudun MAL-sopimuskuntien hallitusten hyväksyttäväksi.

Sopimuksen tarkoituksena on tukea Kuopion seudun kuntien pitkäjänteistä työskentelyä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi yhteisesti hyväksyttyjen MAL-sopimuksen ja yhteistyön strategisten painotusten ja teemojen mukaisesti sekä seudun kuntien palveluyhteistyön kehittämiseksi.

Seuraavan MAL-sopimuskauden (2024-2027) valmistelu on parhaillaan menossa. Kuopion seudun sopimussisällöt kohdentuvat seuraaviin pääteemoihin: Seudullisen suunnittelun ja tietopohjan kehittäminen, kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, asuminen ja elinympäristön laatu sekä seudun elinvoimaisuus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskevan sopimuksen ja sen kuntarahoitusosuuksia koskevat osuudet vuosille 2024 -2025.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin verkkosivuilta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)