Kaupunginhallituksen päätöstiedote 18.3.2024

Rakennuskielto, asemakaavan muutos / Niirala

Niiralan ja osin Haapaniemen kaupunginosien pientalovaltaiselle asuinalueelle käynnistetään asemakaavan muutostyö. Rakennuskiellon avulla turvataan, ettei kaavoituksen aikana ryhdytä toimenpiteisiin, jotka estävät tai vaikeuttavat alueen arvojen säilymistä tai tulevan asemakaavan toteuttamista.

Suunnittelualue on pääosin 1940-1950 -luvulla rakennettua Niiralan ja Laulurinteen jälleenrakentamiskauden pientaloaluetta. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva päätös edellyttää valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamista maakuntien suunnittelussa, ja Niiralan sekä Haapaniemen tyyppitaloalueet ovat juuri tällaista merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat osin vanhentuneita suojelumerkintöjen osalta, eivätkä ne huomioi riittävissä määrin kulttuuriympäristön ominaispiirteitä. Purkavan uudisrakentamisen määrä asemakaavan muutosalueella on lisääntynyt erityisesti viime vuosina ja uhkaa kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilymistä.

Rakennuskiellon ja asemakaavan muutostyön tavoitteena on myös turvata asukkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä estetään laadittavan asemakaavan tavoitteiden kanssa ristiriidassa oleva rakentaminen. Alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja ympäristön säilyttämiseksi rakennuskielto on välttämätön kaavatyön ajan. Rakennuskiellon ulkopuolelle rajataan mm. talousrakennusten rakentaminen, julkisivuja muuttamattomat korjaustyöt, sisätilojen korjaaminen sekä lämpöpumppujen asentaminen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

  1. asettaa liitekartan mukaisen Niiralan asemakaavan muutoksen alueen MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Päätös määrätään voimaan MRL 202 §:n perusteella välittömästi.
  2. rajata rakennuskiellon ulkopuolelle talousrakennusten rakentaminen, julkisivuja muuttamattomat korjaustyöt ja sisätilojen korjaaminen sekä lämpöpumppujen asentaminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vt 5 – Humalajoki osayleiskaavaehdotus

Vt-5 Humalajoki osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatie 5:n parantamiseen tähtäävän tiesuunnitelman hyväksyminen tekemällä pieniä muutoksia oleviin tielinjauksiin Kuopion etelärajalla. Jatkotoimenpiteinä nyt valmistunut kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se:

  1. merkitsee tiedoksi kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet
  2. hyväksyy 18.3.2024 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan ehdotuksena yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen (Elko) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. toimielin hyväksyy. Elkon osalta päättävä toimielin on kaupunginhallitus. Elkon sisäisen valvonnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Kaupunkitasoiset sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024 ja elkon toimenpiteet painopisteiden saavuttamiseksi:

  1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta
  2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus
  3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy selostuksessa kuvatun elinvoima- ja konsernipalvelujen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

______________________________________

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)