Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstiedote 25.3.2024

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui 25.3.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Tahkon keskustan asemakaavan muutosehdotus, Kuopion kaupunki 250 vuotta suojelumetsän perustaminen sekä Vanuvuoren tarkistettu osayleiskaavaehdotus.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Tahkon keskusta

Suunnittelualue sijaitsee Tahkon kaupunginosassa Tahkonlahden itärannalla noin 60 km etäisyydellä Kuopion keskustasta ja noin 12 km etäisyydellä Nilsiän keskustasta. Suunnittelualue rajautuu etelässä Tahko Bungalowsin alueeseen sekä vanhaan mökkikylään ja pohjoisessa loma-asuntojen alueeseen.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Tahkon keskustan täydennysrakentaminen majoituksen, palvelujen ja asumisen sekä niihin liittyvien liikennejärjestelyjen osalta. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa palveluita rantaan ja vesialueelle, joka on asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavan mahdollistama keskustan täydennysrakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukaista. Uudisrakentaminen edesauttaa keskustan matkailupalvelujen kehittymistä ja tukee alueen elinvoimaisuutta. Uudisrakentamisella on mahdollisuus uudistaa ja kohentaa Tahkon kaupunkikuvaa. Kaavan yritysvaikutukset ovat positiivisia. 

Ehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on saatu kuusi lausuntoa. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi:
a) asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen    
b) asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon 
c) asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan rakentamistapaohjeen  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä

Rauno Taskinen (kd.) on pyytänyt henkilökohtaisten syiden vuoksi eroa hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä 31.5.2024 alkaen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se:

1. myöntää Rauno Taskiselle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
2. nimeää Rauno Taskisen tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Rauno Taskiselle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
ja nimesi Markku Virran uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eronpyyntö hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä

Markku Virta (kd.) on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden vuoksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se:

1. myöntää Markku Virralle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
2. valitsee Markku Virran tilalle uuden varajäsenen hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Markku Virralle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
ja nimesi Rauno Taskisen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupunki 250 vuotta suojelumetsän perustaminen

Vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen noin 18,2 hehtaarin suojelumetsän perustamisesta Tervaruukinlahden eteläpuolella sijaitsevaan niemeen.

Valtuustoaloitteesta annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

Alue rajoittuu jo olemassa olevaan Kolmisoppi-Neulamäki-luonnonsuojelualueeseen. Yhtenäinen, suurempi luonnonsuojelualue edistää osaltaan luonnon monimuotoisuutta, lisäten jo olemassa olevalle Kolmisoppi-Neulamäki-luonnonsuojelualueelle mm. vanhaa puustoa, laho- ja lehtipuustoa sekä lajiston monipuolisuutta.

Kaupungin strategisen metsäsuunnitelman mukaisesti ”luonnonsuojelualueiden määrää pyritään lisäämään ja kaupunki käynnistää neuvottelut uusien luonnonsuojelualueiden aikaansaamiseksi.”  Kuopion Lumo-ohjelman päivitystyö on käynnissä. Lumo-ohjelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Luonnonsuojelualueiden lisääminen on yksi keino luonnon monimuotoisuuden turvaamisen parantamiseksi.

Edellä olevien perusteiden mukaisesti ehdotettua aluetta voidaan esittää luonnonsuojelualueeksi ja asia otetaan jatkovalmisteluun.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vanuvuoren tarkistettu osayleiskaavaehdotus II

Noin 1375 hehtaarin osayleiskaava-alue sijaitsee Etelä-Kuopiossa Vanuvuoren alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa noin 7300–8400 asukkaan pientaloalueen jatkosuunnittelun.

Ehdotus II on ollut nähtävänä 3.5.-2.6.2023 ja siitä on saatu kymmenen lausuntoa ja yhdeksän muistutusta. Kaavaehdotusta on tarkistettu saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta. Ehdotukseen on tehty vähäisiä tarkistuksia ja teknisiä muutoksia nähtävillä olon jälkeen. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.2.2024 päivätyn tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)