Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 8.4.2024

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2024–2030

Kuopion kaupunki on laatinut kokouslistan liitteenä olevan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman vuosille 2024–2030.

Yhtenä Kuopion kaupungin strategian päämääränä on olla ilmasto- ja resurssiviisas, kestävästi kasvava ja ympäristöstään ylpeä. Tähän päämäärään pääsemiseksi on tunnistettu keskeiset menestystekijät, joista yksi on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta.

Aikaisempi Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2015 ja se oli voimassa vuoteen 2020. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 9.2.2022 Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman päivittämisestä. Luonnon monimuotoisuusohjelman valmistelusta vastasi Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Ohjelman päätavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa osallistettiin laajasti asukkaita, sidosryhmiä ja toimielinten edustajia.

Toimintaohjelma muodostuu seitsemästä päätavoitteesta, jotka ohjaavat luonnonmonimuotoisuutta koskevaa suunnittelua ja toteutusta.  Näiden päätavoitteiden avulla kaupunki pyrkii luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen Kuopiossa.

Päätavoitteet ovat:

 1. Kaupunkivihreän määrä kasvaa ja ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.
 2. Arvokkaat luontokohteet, uhanalaiset luontotyypit ja lajit säilyvät ja niiden tila paranee.
 3. Vesialueiden tila on hyvä ja niiden luonto monimuotoista.
 4. Lähiluonto, kulttuuriympäristöt ja rakennetut alueet ovat monimuotoisia.
 5. Kaupungin metsät ovat monimuotoisia ja monikäyttöisiä.
 6. Haitallisten vieraslajien torjunta on toimivaa ja tehokasta.
 7. Kuopiolaisilla on vahva luontosuhde, he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden arvon ja toimivat vastuullisesti lähiluontonsa hyväksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Esitys vuosisopimuksesta ja avustuspyyntö perustajayhteisöille, Elävä säätiö sr

Elävä säätiö on tehnyt säätiön perustajayhteisöille esityksen vuosisopimuksesta, jolla perustajayhteisöt avustaisivat säätiötä vuosittain yhteensä 115.000 eurolla, josta Kuopion kaupungin osuus olisi 60.000 euroa vuodessa. Säätiö esittää, että vuosiavustuksella katettavat palvelut ja sisällöt määriteltäisi kunkin perustajayhteisön kanssa erikseen. Avustushakemuksen perusteena on säätiön haastava taloudellinen tilanne.

Säätiön perustamisen yhteydessä laaditun erillissopimuksen mukaisesti perustajakunnat ovat ilmoittaneet periaatteellisen valmiutensa ostaa säätiöltä sen tuottamia palveluita sen käynnistyessä. Säätiö on perustettu tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on ollut kunnilla. Vuoden 2022 loppuun mennessä kuntien säätiöltä tekemät hankinnat ovat olleet lähes kokonaan kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä palveluita, eli sosiaalipalveluita. Näiden palveluiden järjestämisvelvoite ja järjestämiseen tarkoitettu rahoitus ovat siirtyneet hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien.

Säätiön avustaminen vuosisopimukseen perustuvalla mallilla olisi periaatteellisesti merkittävä ratkaisu siitä, lähtevätkö kunnat avustuksilla kompensoimaan hyvinvointialueiden tekemiä ratkaisuja, joilla on mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia muun muassa kolmannen sektorin yhteisöissä.

Vastaisuudessakin kaupunki voi hankkia säätiön palveluita tarveharkintaisesti ja määrärahojen puitteissa hankintasääntöjä ja -menettelyitä noudattaen. Kaupunki ei kuitenkaan voi sitoutua yhden palveluntuottajan erityisasemaan asettamiseen hankkimalla siltä palveluita ja samanaikaisesti rahoittamalla sen toimintaa säännönmukaisin, vastikkeettomin vuosiavustuksin. Elävä säätiön kaltaisessa tilanteessa olevia kolmannen sektorin toimijoita, säätiöitä ja yhdistyksiä, on Kuopiossa useampia, joten tällä yksittäistapauksessa annettavalla ratkaisulla voi olla laajempia ennakko-odotuksia luovia vaikutuksia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki päättää hylätä esitetyn vuosisopimukseen ja siihen perustuvaan maksuosuuden vuosiavustuksesta.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen:

Kuopion kaupunki päättää hylätä esitetyn vuosisopimuksen ja siihen perustuvan maksuosuuden vuosiavustuksesta. Kaupunki voi edelleen hankkia säätiön palveluita tarveperusteisesti ja olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Kaupunki päättää käynnistää yhteistoiminnassa säätiön ja sen muiden perustajayhteisöjen kanssa keskustelun säätiön toiminnan kehittämisestä sekä sen tulevaisuutta koskevista rakenteellisista ratkaisuista vaihtoehtoineen ja oikeudellisine reunaehtoineen.

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Elävä säätiön tilapäislainahakemus

Elävä säätiö pyytää Kuopion kaupungilta 60.000 euron tilapäislainaa Kuopion kaupungilta.

Kuntalain mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

Lisäksi Kuopion kaupungin rahoitusohjeen mukaan kaupunki ei myönnä lainoja muille kuin omille konserniyhteisöilleen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, ettei Kuopion kaupunki myönnä tilapäistä lainoitusta Elävä säätiölle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion perusopetukseen perustettavat opettajavirat

Perusopetuksen rehtoreiden kanssa on tarkasteltu Kuopion perusopetuksen oppituntien kertymää ja opettajatarvetta. Mikäli määräaikaisuudelle ei ole laissa määriteltyjä perusteita, opettaja on otettava virkaan toistaiseksi.

Perustettavien virkojen määrään vaikuttaa se, että osa nyt perustettavista viroista on tähän saakka hoidettu tuntiopettajuuksina tai ylitunnein. Lisäksi Kuopion alueen kehitysvammaisten lasten määrä ja keskustan alueen koulujen oppilasmäärä on lisääntynyt. B1-kielen lisätunti on lisännyt kielten tunteja, ja tehostetun oppilaanohjauksen vuoksi oppilaanohjaajien työmäärää on tarkasteltu ja yhdenvertaistettu kaupungin tasolla. Virkojen perustaminen ja palkkakustannukset on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa ja talousarviossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että Kuopion kaupungin perusopetukseen perustetaan seuraavat virat 1.8.2024 alkaen:

 • Kalevalan koulu: Erityisluokanopettajan virat (2 kpl)
 • Neulamäen koulu: Perusopetuksen lehtori, opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka tai kemia; Perusopetuksen lehtori, opetettavat aineet liikunta ja terveystieto; Perusopetuksen lehtori, opetettava aine englanti (virka on yhteinen Särkiniemen koulun kanssa).
 • Minna Canthin koulu: Perusopetuksen lehtori, opetettavat aineet matematiikka, fysiikka ja kemia; Perusopetuksen oppilaanohjaaja (yhteinen virka Hatsalan klassillisen koulun kanssa).
 • Pyörön koulu: Perusopetuksen lehtori, opetettava aine kotitalous; Perusopetuksen lehtori, opetettavat aineet liikunta ja terveystieto.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Taukoliikunta tavaksi Kuopion kaupungin perusopetuksessa ja lukioissa

Valtuustoaloitteessa Kuopion Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kuopion kaupungissa selvitetään mahdollisuudet lähteä toteuttamaan taukoliikuntaa kerran koulupäivän aikana kaikilla perus- ja lukio-opetuksen vuosiluokilla. Näin lähdetään luomaan uusia taukoliikunnasta innostuneita sukupolvia tulevaisuuden työelämään.

Aloitetta käsiteltiin perusopetuksen ja lukion rehtorikokouksissa ja perusopetuksen liikunnasta / kerhotoiminnasta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Monipuolinen liikkuminen ja leikkiminenkin koulupäivän aikana on kannatettavaa. Kuopionkin koulut ovat tiloiltaan ja koulupihoiltaan hyvin erilaisia mikä pitää ottaa huomioon arkiliikunnan lisäämisessä.

Konkreetteja toimenpiteitä arkiliikunnan ja taukoliikunnan lisäämiseksi Kuopion peruskouluissa ja lukioissa voisi olla seuraavat:

 • pyritään mahdollistamaan kouluissa ns. pitkät välitunnit
 • koulutetaan edelleen välkkäliikuttajia
 • rakennetaan olemassa oleviin kouluihin aktiivisuuteen liikkumiseen houkuttelevia välituntipihoja. Esimerkiksi Hiltulanlahden ja Jynkän koulujen pihat houkuttelevat oppilaat aktiiviseen välituntiliikkumiseen
 • tarjotaan keskellä päivää kerhoja lukuvuoden aikana viikoittain kaikille vuosiluokille klo 11.45–12.15
 • haetaan Suomi liikkeelle -ohjelman kehittämisavustusta keväällä 2024. Avustusten päätavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja vakiintumista peruskouluissa ja korkeakouluissa sekä peruskouluikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämistä.
 • talousarvioissa resursoidaan kouluille lisäresurssia välituntiliikuntavälineisiin, joita koulut voivat hankkia ikäluokat huomioiden (esim. 0-6lk, 1-6lk, 1-9lk, 7-9lk). Välinehankinnat voidaan tehdä keskitetystikin kouluja kuunnellen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginvaltuuston päätösten 25.3.2024 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 25.3.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallituksen kokouslistat liitteineen ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024338