Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 15.4.2024

Kuopion kaupunkikonsernin energiansäästötoimenpiteiden vaikuttavuus ja saavutetut säästöt 2023

Kuopion kaupungin palvelualueet sekä tytäryhtiöt ovat toteuttaneet tehostettuja energiansäästötoimenpiteitä syksystä 2022 lähtien. Toimilla säästetään sähköä, lämpöä sekä vettä kaupungin omassa toiminnassa.

Kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden toteuttamien toimien ansiosta vuoden 2023 aikana on säästynyt yhteensä noin 4 616 000 kWh sähköä, 10 612 000 kWh lämpöä ja 6 miljoonaa litraa vettä. Rahallisesti säästöt olivat yhteensä noin 1 472 000 euroa.

Tarkemmat laskelmat löytyvät listan selostuksesta ja liitteestä: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden vuoden 2023 aikana toteuttamat energiansäästötoimet tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Sähköenergian hankinnan kilpailutus 2026-2029

Kuopion kaupunki käyttää sähköenergiaa vuosittain noin 50 gigawattituntia (GWh) kaikkiaan noin 800 käyttöpaikassa. Tällä hetkellä sähköenergian toimittaa Lumme Energia Oy. Voimassa oleva Sansia Oy:n hallinnoima sähkösopimus päättyy vuoden 2025 lopussa.

Kuopion Tilapalvelut esittää, että Kuopion kaupunki käynnistää sähköenergian hankinnan kilpailutuksen uudelle sopimuskaudelle, joka kattaa vuodet 2026-2029. Hankinnan on suunniteltu muodostuvan kolmen vuoden määräaikaisesta sopimusjaksosta ja yhden vuoden jatko-optiosta. Hankinnan ennakoitu arvo on 2,5-3,0 milj. euroa (alv 0 %) vuodessa. Kilpailutus toteutetaan hankintalain mukaisesti julkisena hankintana.

Sähköenergia on suunniteltu ostettavan 100 % uusiutuvana energiana, mikä varmennetaan sähkön alkuperätodistuksilla. Hankinta sisältää sähköenergian toimituksen ja siihen liittyvät salkunhoitopalvelut sekä uusiutuvan sähkön alkuperätodistukset.

Kuopion Tilapalvelut on valmistellut hankinnan kilpailuttamista osakkuusyhtiö Sansia Oy:n kanssa. Sansia on suunnitellut kilpailutusta yhteishankintana, johon tarjotaan osallistumismahdollisuutta myös muille Sansian osakkaille.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki päättää liittyä Sansian sähköenergian hankinnan kilpailutukseen uudelle sopimuskaudelle, joka kattaa vuodet 2026-2029. Hankinnassa on kolmen vuoden määräaikainen sopimusjakso ja yhden vuoden jatko-optio. Hankinnan ennakoitu arvo on 2,5-3,0 milj. euroa (alv 0 %) vuodessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hankintaohjelman toteutumisen seuranta 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 51 Hankintaohjelman 2023-2030, joka toteuttaa kaupungin strategiaa ja linjaa kaupungin hankintojen tekemistä. Kaupungin hankinta- ja pienhankintaohjeet päivitettiin hankintaohjelman valmisteluprosessin yhteydessä vastaamaan nykytilaa ja uutta päivitettyä hankintaohjelmaa.

Hankintaohjelmassa hankinnoille on asetettu strategian toteuttamista tukevat tavoitteet ja näille mittarit. Hankintaohjelman toteutumisen seuranta toteutetaan osana talousarvion seurantaa osavuosiseurannassa ja tilinpäätöksessä. Hankintaohjelma tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.

Vuosi 2023 oli hankintaohjelman ensimmäinen toteutusvuosi ja vuodelle 2023 asetetut tavoitteet ja mittareille asetetut tavoitetasot toteutuivat pääsääntöisesti hyvin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy hankintaohjelman toteutumisen seurannan vuodelta 2023 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Samalla esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy esityksen hankintaohjelman mittareiden tavoitetasoista vuodelle 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2024

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (2021/612, 6 §) velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointisuunnitelman valtuustokausittain ja raportoimaan alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Kuopion hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2021-2025 (saatavilla osoitteesta: www.kuopionhyvinvointisuunnitelma.fi) esitetään yhteensä 13 tavoitetta ja 27 toimenpidettä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraporteissa tarkastellaan tavoitteissa etenemistä ja toteutuneita toimenpiteitä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä sen vuosiraportit ovat työvälineitä tiedolla johtamiseen ja kehittämiseen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportin 2024 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Taukoliikunta tavaksi Kuopion kaupungin perusopetuksessa ja lukioissa

Valtuustoaloitteessa Kuopion Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kuopion kaupungissa selvitetään mahdollisuudet lähteä toteuttamaan taukoliikuntaa kerran koulupäivän aikana kaikilla perus- ja lukio-opetuksen vuosiluokilla. Näin lähdetään luomaan uusia taukoliikunnasta innostuneita sukupolvia tulevaisuuden työelämään. Valtuustoaloitetta käsiteltiin, ja vastaus siihen hyväksyttiin aiemmin Kasvun ja oppimisen lautakunnassa (19.03.2024 § 24). Vastauksessa todetaan esimerkiksi seuraavasti:

Aloitetta käsiteltiin perusopetuksen ja lukion rehtorikokouksissa ja perusopetuksen liikunnasta / kerhotoiminnasta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Monipuolinen liikkuminen ja leikkiminenkin koulupäivän aikana on kannatettavaa. Keppijumppa on yksi muoto tehdä niin. Kuopionkin koulut ovat tiloiltaan ja koulupihoiltaan hyvin erilaisia mikä pitää ottaa huomioon arkiliikunnan lisäämisessä.

Taukoliikunnan ja oppilaiden vetämän välituntitoiminnan toteutus perusopetuksessa voi vaihdella kouluittain ja opettajittain. Taukoliikuntaa ja välituntitoimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi oppituntien välissä tai välitunneilla. Ideoita taukoliikuntaan ja välituntitoimintaan voi saada esimerkiksi erilaisista liikuntavideoista tai liikuntajärjestöiltä.

Konkreetteja toimenpiteitä arkiliikunnan ja taukoliikunnan lisäämiseksi Kuopion peruskouluissa ja lukioissa voisi olla seuraavat:

  • Pyritään mahdollistamaan kouluissa ns. pitkät välitunnit
  • Koulutetaan edelleen välkkäliikuttajia
  • Rakennetaan olemassa oleviin kouluihin aktiivisuuteen liikkumiseen houkuttelevia välituntipihoja. Esimerkiksi Hiltulanlahden ja Jynkän koulujen pihat houkuttelevat oppilaat aktiiviseen välituntiliikkumiseen
  • Tarjotaan keskellä päivää kerhoja lukuvuoden aikana viikoittain kaikille vuosiluokille klo 11.45-12.15
  • Haetaan Suomi liikkeelle -ohjelman kehittämisavustusta keväällä 2024. Avustusten päätavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja vakiintumista peruskouluissa ja korkeakouluissa sekä peruskouluikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämistä.
  • Talousarvioissa resursoidaan kouluille lisäresurssia välituntiliikuntavälineisiin, joita koulut voivat hankkia ikäluokat huomioiden (esim. 0-6lk, 1-6lk, 1-9lk, 7-9lk). Välinehankinnat voidaan tehdä keskitetystikin kouluja kuunnellen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat kokonaisuudessaan: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)