Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.4.2024

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2035

Joukkoliikenneohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Edellinen joukkoliikenneohjelma vuodelle 2030 on hyväksytty vuonna 2020.

Joukkoliikenneohjelmassa 2035 on samat neljä toimivaa päätavoitetta:

 1. joukkoliikenne on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa
 2. kaupunkiseudun joukkoliikenne tukee vahvasti seudun elinvoimaa sekä taloudellista kehitystä ja on keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijä
 3. maakäytön kehittäminen tukee joukkoliikenteen käytön kasvua
 4. asukkaat arvostavat joukkoliikennettä ja joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 50 %. Joukkoliikenteen esteettömyyttä kehitetään

Joukkoliikenneohjelmassa on otettu huomioon sekä Kuopion että Siilinjärven strategiat. Nämä, sekä tarkemmat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on eritelty esityslistalla: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024340-3

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman 2035.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Rännikatuverkoston suunnitteluohje

Rännikatuverkoston suunnitteluohjeen tarkoituksena on luoda yleistason ohje rännikatujen ja rännikatujen varsien rakennusten tarkemman suunnittelun tueksi. Ohje koostuu verkostoa koskevista suunnitteluperiaatteista, jotka on valmisteltu kaupungin asiantuntijaryhmän voimin.

Suunnitteluohje määrittää kaupungin rännikatuverkoston jatkokehittämisen perusperiaatteet ja auttaa suunnittelijoita, päättäjiä ja keskeisiä sidosryhmiä hahmottamaan rännikatuverkoston kehittämisen pääperiaatteet.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy rännikatuverkoston suunnitteluohjeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus, Saarikellon päiväkoti / Linnanpelto

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kuusiryhmäisen päiväkotirakennuksen rakentaminen tontilta 297-11-47-2 puretun päiväkotirakennuksen tilalle sekä laajentaa tonttia osalle Ampujanpolun, Kelloniementien ja Luotipuiston alueita. Päiväkodille varatun tontin laajentaminen pienentää Luotipuiston aluetta, johon sijoittuu alueen keskusleikkipaikka.

Työn aikana on tutkittu myös mm. ajoneuvoliikenteen ja auto- ja polkupyöräpaikkojen tarpeet sekä rakentamisen kaupunkikuvalliset tavoitteet. Asemakaavan muutoksen luonnosaineistoon on tutkittu kahta erilaista toteutusvaihtoehtoa. Asemakaavaehdotus on laadittu siten, että se mahdollistaa molemmat aiemmin tutkitut vaihtoehdot ja ottaa paremmin huomioon hulevesien hallinnan.

Kaavaehdotukseen on tehty sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen johdosta vähäisiä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia kaavaratkaisun kannalta. Päiväkodin tontille osoitettujen tulvareitin ja hulevesien hallintaa koskevat merkinnät on muutettu vastaaviksi paremmin tontille sopiviksi. Muut muutokset ovat täsmennyksiä ja lisäyksiä yleisiin määräyksiin koskien arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa sekä piha-alueita.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:

 1. asemakaavan muutosehdotuksen
 2. asemakaavaan liittyvän sitovan tonttijaon

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Esitys vuosisopimuksesta ja avustuspyyntö perustajayhteisöille, Elävä säätiö sr

Elävä säätiö on tehnyt säätiön perustajayhteisöille esityksen vuosisopimuksesta, jolla perustajayhteisöt avustaisivat säätiötä vuosittain yhteensä 115.000 eurolla, josta Kuopion kaupungin osuus olisi 60.000 euroa vuodessa. Säätiö esittää, että vuosiavustuksella katettavat palvelut ja sisällöt määriteltäisi kunkin perustajayhteisön kanssa erikseen. Avustushakemuksen perusteena on säätiön haastava taloudellinen tilanne.

Säätiön perustamisen yhteydessä laaditun erillissopimuksen mukaisesti perustajakunnat ovat ilmoittaneet periaatteellisen valmiutensa ostaa säätiöltä sen tuottamia palveluita sen käynnistyessä. Säätiö on perustettu tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on ollut kunnilla. Vuoden 2022 loppuun mennessä kuntien säätiöltä tekemät hankinnat ovat olleet lähes kokonaan kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä palveluita, eli sosiaalipalveluita. Näiden palveluiden järjestämisvelvoite ja järjestämiseen tarkoitettu rahoitus ovat siirtyneet hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien.

Säätiön avustaminen vuosisopimukseen perustuvalla mallilla olisi periaatteellisesti merkittävä ratkaisu siitä, lähtevätkö kunnat avustuksilla kompensoimaan hyvinvointialueiden tekemiä ratkaisuja, joilla on mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia muun muassa kolmannen sektorin yhteisöissä.

Vastaisuudessakin kaupunki voi hankkia säätiön palveluita tarveharkintaisesti ja määrärahojen puitteissa hankintasääntöjä ja -menettelyitä noudattaen. Kaupunki ei kuitenkaan voi sitoutua yhden palveluntuottajan erityisasemaan asettamiseen hankkimalla siltä palveluita ja samanaikaisesti rahoittamalla sen toimintaa säännönmukaisin, vastikkeettomin vuosiavustuksin. Elävä säätiön kaltaisessa tilanteessa olevia kolmannen sektorin toimijoita, säätiöitä ja yhdistyksiä, on Kuopiossa useampia, joten tällä yksittäistapauksessa annettavalla ratkaisulla voi olla laajempia ennakko-odotuksia luovia vaikutuksia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki päättää hylätä esitetyn vuosisopimuksen ja siihen perustuvan maksuosuuden vuosiavustuksesta. Kaupunki voi edelleen hankkia säätiön palveluita tarveperusteisesti ja olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Kaupunki päättää käynnistää yhteistoiminnassa säätiön ja sen muiden perustajayhteisöjen kanssa keskustelun säätiön toiminnan kehittämisestä sekä sen tulevaisuutta koskevista rakenteellisista ratkaisuista vaihtoehtoineen ja oikeudellisine reunaehtoineen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen avustuksia koskeva avustusohje

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2023 varata kaupunginhallituksen käyttövaroihin määrärahan harkinnanvaraisiin avustuksiin esimerkiksi yhteisöjen kehittämishankkeiden, yhteiskunnallisesti tärkeiden kalustohankintojen tai odottamattomien tilanteiden rahoittamiseksi. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että määrärahan käyttöön liittyvistä periaatteista laaditaan ohje.

Avustusohje löytyy kokouslistan liitteenä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024340-7

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää ottaa käyttöön kokouslistan liitteenä olevan kaupunginhallituksen avustuksia koskevan avustusohjeen 22.4.2024 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Avustushakemus / Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön kanssa on talven aikana pidetty neuvotteluja, joissa on pyritty löytämään ratkaisuja Riuttalan talonpoikaismuseon haastavaan tilanteeseen koskien museorakennusten kunnostusta ja toiminnan jatkuvuutta. Yhteistyössä ovat olleet mukana Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kansalaistoiminnan palvelut ja Savonia AMK.

Eduskunnan 50.000 € ”joululahjarahan” turvin museo pystyisi aloittamaan pääkartanon pärekaton kiireellisen korjauksen tänä kesänä, jos lisärahoitus päreiden hankintaan järjestyisi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää myöntää 10.000 €:n avustuksen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiölle käytettäväksi pääkartanon pärekaton päreiden hankintaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus / vahingonkorvaushakemus / esinevahinko

Lakimies on 7.3.2024 §:ssä 5 tehdyllä päätöksellä päättänyt suorittaa hakijalle korvausta hakemuksessa kerrotun esinevahingon (tavaroiden hävittäminen kaupungin toimesta) osalta ns. kohtuusyihin perustuen kohtuulliseksi arvioidut 150,00 euroa. Päätöksessä on todettu, että hakijalla oli ollut työantajalta ainakin ns. konkludenttinen lupa tuoda ja säilyttää henkilökohtaisia esineitä kaupungin luokkatilassa.

Päätökseen tehtiin oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on uudistanut tekemänsä vahingonkorvausvaatimuksen ja vaatinut lakimiehen tekemän päätöksen muuttamista siten, että hänelle suoritettaisiin korvauksena hakemuksessa vaaditut 500,00 euroa.

Koska oikaisuvaatimuksessa ei ole luotettavasti esitetty, että lakimiehen arvio vahingon määrän olisi määrältään virheellinen, tehty oikaisuvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja lakimiehen tekemän päätös, jolla hakijalle on myönnetty korvausta hävitettyjen esineiden osalta kohtuulliseksi arvioidut 150,00 euroa, tulee pysyttää voimassa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen ja pysyttää voimassa lakimiehen 7.3.2024 §:ssä 5 tekemän päätöksen.

Keskustelun kuluessa jäsen Niiranen teki muutosesityksen hyväksyä oikaisuvaatimus. Muutosesitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupunginhallituksen alaisen työllisyysaluejaoston jäsenten ja varajäsenten sekä työllisyysaluejaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Kuopion kaupunginvaltuusto on 18.9.2023 kokouksessaan hyväksynyt Kuopion yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan palveluiden järjestämisestä vastaavaksi toimielimeksi perustetaan Kuopion kaupunginhallituksen alainen jaos (1.6.2025 alkaen lautakunta). Toimielin toimii myös työvoimaviranomaisena. Jaoksen toimikausi kestää 31.5.2025 saakka.

Jaostossa on yhteensä 11 jäsentä. Kuopion kaupunginhallitus nimeää jaoksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sopijakuntien esityksestä. Vastuukunta Kuopiolla on jaoksessa 6 paikkaa ja jäsenkunnilla 5 paikkaa. Kuopio nimeää yhteisen toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenkuntien paikat jakautuvat niin, että Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Suonenjoella on jokaisella yksi paikka, Koillis-Savon kunnilla (Tuusniemi, Kaavi ja Rautavaara) yksi yhteinen paikka sekä läntisen alueen kunnilla (Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Keitele) yksi yhteinen paikka. Yhteistoimintasopimuksen mukaan toimielimen kokoonpanon tulee vastata edellisten kuntavaalien yhteenlaskettua tulosta jäsenkunnissa. Lisäksi kokoonpanossa on huomioitava, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu ja jaoksessa tulee olla molempia sukupuolia vähintään 40 %.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työllisyysaluejaoston kaudelle 1.5.2024–31.5.2025 kuntien edustajat jäseniksi ja näille henkilökohtaiset varajäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

 1. Kuopion kaupungin edustajiksi, jäseniksi nimetään kuusi (6) hlöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 2. Kuntien esitysten mukaisesti työllisyysaluejaostoon nimetään
  a. Koillis-Savon kuntien Tuusniemen, Kaavin ja Rautavaraan yhteiseksi edustajaksi, jäseneksi Aki Lisander (Tuusniemi) ja hänen varajäsenekseen Jarkko Taskinen (Kaavi).

  b. Lapinlahden kunnan edustajaksi, jäseneksi Kari Virranta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ossi Martikainen.
  c. Läntisen alueen kuntien Rautalammin, Tervon, Vesannon ja Keiteleen yhteiseksi edustajaksi, jäseneksi Saara Koskinen (Keitele) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anne Karhunen (Rautalampi).
  d. Siilinjärven kunnan edustajaksi, jäseneksi Merja Rautiainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anna Huttunen.
  e. Suonenjoen kunnan edustajaksi, jäseneksi Olavi Ruotsalainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Markku Sato.
 3. Kuopion kaupunginhallitus nimeää työllisyysaluejaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen ja nimesi edustajakseen jäsenet, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajan:

 • puheenjohtajaksi Hannu Kananen ja (varajäseneksi Aleksi Eskelinen),
 • varapuheenjohtajaksi Tiina Kaartinen (varajäseneksi Iiris Asikainen),
 • Jäsenet: Outi Peltola, (varajäseneksi Vuokko Hämäläinen), Kaisa Kantele, (varajäseneksi Marja Berg), Allu Koskinen (varajäseneksi Kati Sweeney), Miia Eskelinen-Fingerroos (varajäseneksi Pekka Niiranen)

Kaupungintalon kehittämistyöryhmä

Kaupungintalon tekninen kunto edellyttää peruskorjausta tulevina vuosina. Kohteen hankesuunnittelua edeltävää tarveselvitysvaihetta on käynnistetty jo aiempina vuosina, mutta kohteen peruskorjausajankohdan siirtyminen investointilistan aikajanalla eteenpäin on useamman kerran katkaissut tarveselvitysvaiheen etenemisen.

Hankeprosessiin liittyvät vaiheet tulevat viemään aikaa kohteen erityisluonteesta johtuen, joten tarveselvitysvaihetta on nyt lähdettävä viemään aktiivisesti eteenpäin.

Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen esitteli hankkeen lähtökohtia kaupunginjohtajan johtoryhmässä 10.4.2024 tähän mennessä tehtyihin selvityksiin ja aiemmin käytyihin keskusteluihin pohjautuen. Kuopion Tilapalvelut on ottanut vetovastuun tarveselvityksen laatimisesta, ja se määrittelee ryhmään tarvittavat asiantuntijajäsenet. Kaupunginjohtajan johtoryhmää pyydettiin nimeämään muut tarveselvitykseen osallistuvat henkilöt.

Kaupunginjohtajan johtoryhmä linjasi, että työryhmään osallistuvat hallintojohtaja Tero Oinonen, henkilöstöpalvelun sekä markkinoinnin ja viestinnän nimeämät edustajat, johdon sihteeri(t), elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen sekä kaupunginhallituksen keskuudestaan nimeämä edustaja. Tarveselvitystyöryhmää vetää kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen.

Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään edustaja kaupungintalon tarveselvitysryhmään.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää edustajat kaupungintalon kehittämistyöryhmään.

Kaupunginhallitus nimesi kehittämisryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Aleksi Eskelisen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024340