Tavoitteena taloudellisesti tasapainoinen Kuopio - talouden tasapainotusohjelma on valmis päätöksentekoon  

Talouden tasapainotusohjelma on strateginen periaatepäätös, jossa määritellään kaupungin talouden tasapainottamisen linjaukset. Ohjelma ei sisällä vielä lopullisia, sitovia ratkaisuja esimerkiksi palveluverkostosta. Varsinaiset valmistelut vaikutusmahdollisuuksien varaamisineen sekä vaikutusten arviointeineen käynnistyvät ohjelman tultua hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa. Osa asioista sisältyy talousarviovalmisteluun vuodelle 2025 ja osa tuleville vuosille.   

Taustaa   

Kuopion kaupungin talous on kehittynyt negatiivisesti jo pidemmän aikaa. Ilman poikkeuksellisia ja kertaluontoisia eriä Kuopion talous olisi ollut alijäämäinen jo useamman vuoden ajan. Kuntalain tasapainovaatimuksen mukaan kaupungin talous on kriisiytymässä, mikäli tasapainottaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä.   

Talouden sopeutustavoitteeksi asetettiin tasapainoinen taloussuunnitelma ja pitkän tähtäimen talouden tasapaino niin, että Kuopio pystyy turvaamaan kaupungin kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät investoinnit, jotka luovat vetovoimaa ja pitkän aikavälin elinvoimaa.  Kuntalain tasapainovaatimus edellyttää 35 miljoonan euron taloudellisia vaikutuksia suunnittelukauden loppuun 2027 mennessä. ​  

Tasapainotustyön käynnistymisvaiheessa mitään keinoa ei rajattu pois.  Tasapainotustyön ohjausryhmän tavoitteena oli muodostaa esitys, johon voidaan sitoutua yli valtuustokauden: tasapainotustavoite ja velvoite sitoo myös tulevaa valtuustoa.​   

Tasapainotustyön pohjaksi haastateltiin johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Haastattelujen perusteella tunnistettiin sopeutumisen ydinkysymykset, eli sellaiset isot teemat, joiden ympärille kaupungin pitkän tähtäimen toiminnan uudistuminen voi rakentua.  
 
Teemoiksi nousivat ​   

  1. Palveluverkko (mukaan lukien investoinnit) ​   
  1. Palveluprosessit, -laatu ja laajuus sekä toimintatapojen uudistaminen ​   
  1. Konserni, omistaminen ja omistajaohjaus ​   

Henkilöstönäkökulma huomioitiin kaikkien teemojen yhteydessä. Tämän lisäksi henkilöstöasioita tarkasteltiin omana kokonaisuutena kaupunkitasoisesti.   

Ohjausryhmä on ohjannut virkavalmistelua. Loppuraportissa esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi teemaryhmittäin ​   

  1. linjaukset, joiden pohjalta viranhaltijat voivat valmistella tuleviin talousarvioihin tasapainottamistoimenpiteet hallintosäännön mukaisesti. ​   
  1. Ohjausryhmä on varmistanut, että Kuopion kaupungilla on riittävä määrä riittävän vaikuttavia konkreettisia keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. ​   

Päätösten vaikutusten arviointi, viestintä ja osallisuus  

Esitys tasapainotusohjelmaksi on luonteeltaan strateginen periaatepäätös, jossa määritellään sekä euromääräiset tavoitteet että jatkovalmistelun periaatteet, kriteerit ja reunaehdot, joihin kaupungin päätöksentekijät ja valmistelijat voivat sitoutua pitkällä tähtäimellä. ​   

Poikkihallinnollisella työryhmätyöskentelyllä pyrittiin varmistamaan, että linjausten ja tavoitteiden edellyttämät keinot ovat toteutettavissa ja lainsäädännön näkökulmasta mahdollisia, ja että ne eivät ole ristiriidassa toimialueiden välillä. ​   

Työryhmissä arvioitiin toimenpiteistä johtuvia henkilöstövaikutuksia sekä euromääräisiä vaikutuksia. Vaikutuksia kuntalaisten kokemaan palveluun ja/tai palvelulaatuun arvioitiin teemaryhmittäin yleisellä tasolla. ​ 

Kuntalaisten ja henkilöstön kuulemiseksi järjestettiin kyselyt, joiden tulokset huomioitiin osana valmistelua.​  

Varsinainen vaikutusten ennakkoarviointi tehdään osana jatkovalmistelua siinä vaiheessa, kun yksittäiset toimenpiteet valmistellaan täytäntöönpantavaksi. Samalla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi päätöksenteossa.  

Keskeiset sisällöt tasapainotusohjelmasta ja ohjausryhmän linjauksista  

Kaupunginvaltuuston yhteinen seminaari talouden tasapainotusohjelmasta järjestettiin 29.4.2024, jota ennen valtuustoryhmillä oli aineisto käytössä ryhmien kantojen muodostamiseksi. Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa 30.4.2024 käytiin läpi tavoitteet, joihin kaikki valtuustoryhmät voivat sitoutua ja asiat, joista ryhmät ovat eri mieltä. Ohjausryhmä määritteli teema- ja alateematasolla, mille tasolle euromääräiset tavoitteet asetetaan.   

Ohjausryhmässä asetettiin sitova tavoite tasapainotustyölle, 35 miljoonaa euroa, ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluverkon sopeutuksen euromäärä jää valtuuston ratkaistavaksi ja ovat pitkän aikavälin suunnittelua jopa vuoteen 2030.   

Ohjausryhmä jäi erimieliseksi palveluverkkoa koskevista linjauksista sekä euromääräisen tavoitteen että sisällön osalta. Tältä osin tasapainotusohjelma etenee päätöksentekoon virkavalmistelun pohjalta.   

Päätöksenteko ja seuranta 

Tasapainotusohjelma etenee kaupunginhallituksen päätöskäsittelyyn 6.5. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelman 20.5. periaatteena tulevien vuosien talouden tasapainottamiselle. Tämän jälkeen tasapainotustoimenpiteet etenevät vuoden 2025 talousarvioon ja kaupungin päätöksentekoprosessin mukaisiin toimielimiin.   

Tärkein kriteeri tasapainotuksen seurannassa on Kuopion kaupungin talouden kehittyminen toivottuun suuntaan. ​Tasapainotusohjelman toteutuksesta raportoidaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti.​ Valtuuston päätösten toteutumisen seuranta tapahtuu osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi omalta osaltaan valtuuston päätösten täytäntöönpanoa ja toteutumista.​   

Mikäli tasapainotusohjelman seurannan yhteydessä osoittautuu, että päätetyt toimenpiteet ovat riittämättömiä talouden tasapainon saavuttamiseksi, keinovalikoimaa voidaan laajentaa mm. veronkorotuksiin ja taloudellis-tuotannollisin perustein käynnistettäviin yhteistoimintaneuvotteluihin.  

Ohjausryhmä ei ottanut tässä vaiheessa kantaa veronkorotuksiin.   

Talouden tasapainotuksen loppuraportti on luettavissa tästä (pdf)