Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 6.5.2024

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vuoden 2023 talousarviopoikkeamat

Vuoden 2023 aikana kaupungin taloudesta raportoitiin valtuustolle kolmessa osavuosikatsauksessa. Kukin raportti sisälsi palvelualuekohtaisen tilinpäätösennusteen toimintakatetasolla sekä selostuksen riskitekijöistä, jotka toteumaan liittyvät. Tilinpäätösennuste esitettiin myös tulos- ja rahoituslaskelman muodossa. Osavuosikatsauksiin sisältyi myös investointien seuranta ja toteumaennuste. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli taloustilannetta kuukausiraporteilla. Tilinpäätösennusteen pohjalta arvioitiin talousarviomuutostarpeet ja ne tuotiin kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kokouslistasta on nähtävissä, miten talousarvio on ylittynyt palvelualueilla ja mitkä poikkeamat on katsottava olennaisiksi: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024345-4

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä olevat vuoden 2023 talouden toteumat kaupunginvaltuuston hyväksymällä sitovuustasolla sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Talousarviomuutos 2024, vesiosuuskunnat

Kaupunkiympäristön palvelualueen kunnallisteknisen suunnittelun osalta käyttötalousmenot kasvavat. Vesihuollon avustusmäärärahojen arvioidaan ylittyvän 1 200 000 eurolla käyttötalousarvioon verrattuna. Menojen ylitys johtuu siitä, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2024 myöntänyt Karttulan Vesiosuuskunnalle lisäavustusta Jännevirta-Kortejoki siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtojen rakentamishankkeelle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2024 talousarvioon lisätään toimintakuluja 1 200 000 €.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion ja Etelä-Siilinjärven kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle

Kaupunkirakennesuunnitelma on strateginen maankäytön suunnitelma, jolla toteutetaan Kuopion ja Siilinjärven kaupunki- ja kuntastrategioita. Siinä tarkastellaan ja visioidaan Kuopion ja Siilinjärven eteläosan muodostaman ydinkaupunkialueen maankäyttöä ja liikennettä 2040-luvulle saakka. Kaupunkirakennesuunnitelma tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa ja esittää vaihtoehtoja asuntotuotannon ja työpaikkojen kasvualueiksi. Lisäksi suunnitelmassa esitetään pääviheryhteydet, tärkeät liikenneväylät ja joukkoliikenteen runkolinjat sekä palveluverkon pääpiirteet. Suunnitelma mahdollistaa Kuopiossa väestösuunnitteen mukaisen kasvun (noin 1000 asukasta vuodessa) 2040-luvulle saakka ja kaupunkistrategian mukaisen työpaikkatavoitteen (noin 500 uutta työpaikkaa vuosittain) toteutumisen samalla ajanjaksolla, sekä vastaavat tavoitteet Siilinjärven kunnan osalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion ja Etelä-Siilinjärven kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle -suunnitelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Haapaniemi 297-8-45-10 (Tasavallankatu 19)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevien kerrostalojen korvaaminen uusilla asuinkerrostaloilla, maankäyttöä tehostaen. Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemen kaupunginosassa Tasavallankadun ja Jynkänkadun risteyksen luoteispuolella.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 28.2.2024. Muutosehdotus on ollut nähtävillä 6.3.–5.4.2024. Nähtävilläolosta on tiedotettu Viikkosavossa ja kaupungin nettisivuilla julkaistujen kuulutusten lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan muutosehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Avustushakemus / Taiteilijoiden työtiloina toimivien Puijon vanhojen koulurakennusten kunnostustyöt

Kuopion Kuvataiteilijat ry omistaa Puijon vanhat koulurakennukset Kuopion kaupungin vuokratontilla. Rakennukset ovat vuokrattu taiteilijoiden työtiloiksi. Rakennusten kulut on katettutäysimääräisesti työhuonevuokrilla, eikä niitä tueta yhdistyksen muun toiminnan avustuksilla.

Pohjois-Savon Ely-keskus on myöntänyt Kuopion Kuvataiteilijat ry:lle 18 000 euron suuruisen hankeavustuksen rakennusten korjauksiin, jonka on tarkoitus kattaa 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Avustuksen tilittämisen edellytyksenä on, että hakijalla on 50 % omarahoitusta hankkeen kustannuksista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää myöntää 10.000 €:n avustuksen Kuopion Kuvataitelijat ry:lle käytettäväksi Ely-keskuksen myöntämän avustuksen omarahoitusosuuteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 ja ennakkoäänestys ajalla 29.5-4.6.2024.

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää

 1. asettaa kutakin 38 äänestysaluetta varten vaalilautakunnan,
 2. asettaa seitsemän vaalitoimikuntaa liitteessä mainittuja laitoksia varten,
 3. hyväksyä kaupunginkanslian esityksen vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valittavista puheenjohtajista, varapuheenjohtajista, jäsenistä ja varajäsenistä siten, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien varajäseniksi valitut henkilöt voivat toimia tarvittaessa ja päätösvaltaisen kokoonpanon turvaamiseksi myös toisen vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenen sijaisena keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan erikseen antaman määräyksen mukaisesti sekä
 4. oikeuttaa kaupunginkanslian täydentämään esitystä ja tarvittaessa tekemään muutoksia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen ohjausryhmän nimeäminen

Johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointia on viety eteenpäin ja uudistuksen vaihtoehtojen työstäminen, haastattelut ja loppuraportin toteuttavan konsultin kilpailutus on meneillään. Arvioinnin pohjaksi laadittu kysely on toteutettu ja sen tulokset kootaan ja niitä käytetään konsultille annettavan toimeksiannon mukaisesti johtamisjärjestelmän uudistamisen vaihtoehtojen laadinnan pohjana yhdessä vertailukaupungeista koottujen erilaisten mallien kanssa.

Johtamisen uudistamisen vaihtoehtojen ja haastattelujen suunnitteluun ja työn kokonaisohjaukseen tarvitaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimii uudistuksen ohjaajana ja sen lisäksi työn eri vaiheita on tarkoitus esitellä ja keskusteluttaa kaupungin johtoryhmässä, valtuuston neuvottelukunnassa, valtuustoseminaarissa, puoluejärjestöjen tapaamisessa ja tarvittaessa muilla johtamisen foorumeilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää nimetä ohjausryhmään kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja strategiajohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Talouden tasapainotusohjelma 2024–2027

Joulukuussa 2023 käynnistyi kaupunginhallituksen aloitteesta talouden tasapainotustyö. Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtajan johtoryhmä. Ohjausryhmän ja työryhmien työtä tuki FCG Oy:n asiantuntijat tuottaen valmisteluun talouden ja toiminnan taustamateriaalia ja laskelmia.

Kuntatalous, yleinen taloudellinen tilanne ja Kuopion kaupungin talouden kehitys huomioiden ohjausryhmä asetti sopeutustavoitteeksi tasapainoisen taloussuunnitelman ja pitkän tähtäimen talouden tasapainon niin, että Kuopio pystyy turvaamaan kaupungin kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät investoinnit. Tasapainotustoimenpiteillä tavoitellaan 35 miljoonan euron taloudellisia vaikutuksia suunnittelukauden 2027 loppuun mennessä. Tasapainotusvelvollisuus jatkuu myös valtuustokauden jälkeen, minkä vuoksi on tärkeää sitoutuminen valtuustokausien yli.

Talouden tasapainotusohjelma on periaatepäätös, jonka linjauksiin tulevat talousarviovalmistelut nojaavat. Valtuustokaudet ylittävien linjausten yhteydessä päätetään teemoittain taloudelliset tavoitteet, joilla teemojen toteutumista voidaan seurata.

Talouden tasapainotusohjelman linjausten konkreettisesta täytäntöönpanosta ja yksittäisistä toimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelussa ja muissa mahdollisissa yhteyksissä lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön mukaisin päätöksentekovaltuuksin. 

Kaupunginhallitus seuraa tasapainotusohjelman toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä raportoiden valtuustolle. Mikäli tasapainotusohjelman seurannan yhteydessä osoittautuu, että toimenpiteet ovat riittämättömiä talouden tasapainon saavuttamiseksi, keinovalikoimaa voidaan erillisillä päätöksillä laajentaa mm. veronkorotuksiin ja taloudellis-tuotannollisin perustein käynnistettäviin yhteistoimintaneuvotteluihin.

Tasapainotusohjelmaan voi tutustua kokouslistan liitteessä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024345-13

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

 1. asettaa yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoden 2027 mennessä
 2. hyväksyy kokouslistassa olevat talouden tasapainotustyön linjaukset ja linjausten taloudelliset tavoitteet
 3. merkitsee talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedoksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen seuraavin muutoksin kohta 2 linjauksiin:

Kaupunginhallituksen jäsenten kannatetut muutosesitykset:

 1. Jäsen Allu Koskinen esitti muutosesityksen kohtaan: poistetaan kohta: 1.Selvitetään Kuopion Energia Oy -konsernin omistusstrategiset vaihtoehdot.
  Ehdotusta kannatettiin.

Pohjaesitystä kannatti (Jaa): Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (3)
Koskisen muutosesitystä kannatti (Ei): Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Kantele, Kosunen, Niiranen (7)

Äänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä ja 7 Ei-ääntä, joten muutosesitys hyväksyttiin.

 1. Jäsen Kaisa Kantele teki muutosesityksen: Päätöstekstistä poistetaan otsikon Palvelutaso alta kohta 3”vähennetään opetusta tuntijaon ylittävien tuntien osalta

tehdään vastaava tekstimuutos loppuraportin sivulle 47  Teema 2 Palvelutaso ja poistetaan taulukosta sivulta 48 rivi 7 ”Kuopion lisätuntien (3h alaluokilla) poistaminen, sillä pakollinen tuntimäärän lisäys on tulossa 5.2.2025”. Muutoksen vaikutus + 150 000€ .

Lisätään vastaava summa kohtaan Teema 4, hallinto ja organisointi sivulle 55 taulukkoon ”Poliittisen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän tarkastelu ml palvelujen ja hallinnon tarkastelu”.

Muutosesitystä kannatettiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen.

 1. Aleksi Eskelinen teki muutosesitykset, joita kannatettiin:

Linjausten taloudellisia tavoitteita muutetaan seuraavasti:

 1. Palveluverkko, varhaiskasvatus; 1,8 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta pienennetään 1,3 milj. euroon (-0,5 milj. euroa)
 1. Palveluverkko, perusopetus; 6,19 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta pienennetään 2,19 milj. euroon (-4,0 milj. euroa)

Em. muutoksilla Toimenpidekokonaisuus investoinnit ja palveluverkosto yhteensä summa muuttuu 4,123 milj. euroon (-4,5 milj. euroa).

 1. Avustukset; 1,07 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta pienennetään 0,87 milj. euroon (-0,2 milj. euroa, pitäjäraadit)
 1. Palvelujen järjestäminen ja hankinnat; 5,07 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 5,87 milj. euroon (+0,8 milj. euroa, hankinnat/hankintaosaaminen)
 1. Hallinto ja organisointi; 3,69 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 4,19 milj. euroon (+0,5 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus)

Em. muutoksilla Toimenpidekokonaisuus palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä summa muuttuu 15,153 milj. euroon (+ 1,1 milj. euroa).

 1. Omaisuus ja konsernirakenne, strategiset toimenpiteet; 2,0 milj. euroa -> tavoitteellista tavoitetta suurennetaan 2,7 milj. euroon (+0,7 milj. euroa)

Em. muutoksilla Toimenpidekokonaisuus omaisuus ja konsernirakenne yhteensä summa muuttuu 5,5 milj. euroon (+0,7 milj. euroa).

 1. Lisätään toimenpidekokonaisuus Verot; 2,7 milj. euroa
 1. Lisätään toimenpide: Korotetaan tuloveroprosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä (+2,7 milj. euroa)

Kaikkien em. muutosten yhteenlasketusta vaikutuksesta kohdassa ’Yhteenveto sopeutustoimenpiteiden talousvaikutuksista’, Toimenpiteet yhteensä säilyy 32 226 000 eurossa (+- 0 euroa).

Pohjaesitys kannatti (Jaa): Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Kosunen, Niiranen (7)
Eskelisen muutosesitystä kannatti (Ei): Kantele, Linnanmäki, Markkanen (4)

Äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin. 

 1. Jäsen Vesa Linnanmäki teki seuraavat muutosesitykset linjausten kirjauksiin:

Palveluverkko, varhaiskasvatus

 1. Kohta 2 muutetaan seuraavaan muotoon: Uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat kooltaan 6-10 ryhmäisiä kaupunkialueella ja vähintään 2-3 ryhmäisiä maaseutualueella.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Chiksoeva, Hämäläinen, Cederberg, Kosunen, Niiranen (7)
Ei: Kantele, Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen, (4)

Äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin.

 1. Lisätään kohta 4: Palveluverkkosuunnittelussa huomioidaan myös saavutettavuus sekä yhdyskunta- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun näkökulmat (mm. asiointiliikenteen yleisimmät suunnat sekä yksiköiden saavutettavuus jalan tai joukkoliikenteellä). Varhaiskasvatuksen palveluverkossa huomioidaan vaikutukset huoltajien työssäkäyntiin ja yritystoiminnan harjoittamisen mahdollisuuksiin.

Jaa: Koskinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Niiranen (5)
Ei: Kaartinen, Kantele, Kosunen, Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen 6)

Äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, joten Jäsen Linnanmäen tekemä muutosesitys tuli hyväksytyksi

Palveluverkko, perusopetus

 1. Kohta 1 muutetaan seuraavaan muotoon: Keskitetään maaseudun palvelut suurimpiin taajamiin sekä elinvoimaisimpiin kyläkeskuksiin ja vahvistetaan maaseutualueiden keskustaajamien ja kehittyvien kyläkeskusten elinvoimaa sekä opetuksen laatua.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Kosunen, Niiranen (7)
Ei: Kantele, Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (4)

Äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, kaupunginjohtaja pohjaesitys tuli hyväksytyksi

 1. Kohta 2 kirjaus poistetaan ja korvataan seuraavalla kirjauksella: Valtuuston päätettäväksi valmistellaan kaupunkitasoinen perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Tässä yhteydessä arvioidaan myös aiemmin päätetty keskisen kaupunkialueen yläkouluselvitys.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Chiksoeva, Kosunen, Niiranen (5)
Ei: Linnanmäki, Cederberg, Kantele, Hämäläinen, Markkanen, Eskelinen (6)

Äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, muutosesitys tuli hyväksytyksi.

 1. Kohdassa 4, momentti 3 muutetaan seuraavaan muotoon: Luokkien 7-9 osalta opetus toteutetaan pääsääntöisesti vähintään 2-sarjaisissa kouluissa, kuitenkin huomioiden verkoston saavutettavuus ja kohtuulliset koulumatkat.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Kosunen, Niiranen (7)
Ei: Kantele, Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (4)

Äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin.

Em. osa-alueen alle

 1. Lisätään kohta 1: Valtuuston päätettäväksi valmistellaan lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Kantele, Kosunen, Niiranen (8)
Ei: Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (3)

Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä eli kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin.

 1. Lisätään kohta 2: Selvitetään kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia Kuopion vajaakäytöllä oleviin lukioihin.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Hämäläinen, Chiksoeva, Kosunen, Kantele, Niiranen (8)
Ei: Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (3)

Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä, joten kaupunginjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.

 1. Sallamaarit Markkanen teki seuraavat muutosesitykset:

Avustukset

 1. Kohta 3 muutetaan seuraavaan muotoon: Kehitetään kaupunkitasoisesti osallisuusmalleja ja lähidemokratiaa. Kehitystyössä huomioidaan alueiden erilaisuus ja erilaiset tarpeet säilyttämällä pitäjäraadit sekä kehittämällä niiden toimintaa.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Kosunen, Niiranen (6)
Ei: Hämäläinen, Kantele, Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (5)

Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, joten kaupunginjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.

Palvelujen järjestäminen ja hankinnat

 1. Kohta 7 muutetaan seuraavaan muotoon: Kehitetään kaupungin hankintaosaamista ja päivitetään hankintaohjelma, jolla tavoitellaan hankintojen ja hankintaprosessien kustannustason tehostamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Hallinto ja organisointi

 1. Lisätään kohta 7: Laaditaan ohjelma johtamisen, organisaatiokulttuurin ja prosessien kehittämiseksi, jossa määritellään kaupunkiorganisaation johtamisen ja organisaatiokulttuurin keskeiset periaatteet. Prosessit kuvataan ja kehitetään lean-periaatteen mukaisesti, huomioiden teknologian hyödyntäminen ja uudistettavat toimintamallit.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Cederberg, Chiksoeva, Hämäläinen, Kantele, Kosunen, Niiranen (8)
Ei: Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (3)

Äänestyksessä on annettu 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä, joten kaupunginjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.

 1. Björn Cederberg teki kannatetun muutosesityksen, että poistetaan Etelä-Kuopion koulun lakkauttaminen, kustannusvaikutus 0,7, joka vähennetään perusopetuksen verkostoratkaisusta ja summa otetaan hankinnoista ja hankintaosaamisesta.

Jaa: Koskinen, Kaartinen, Kosunen, Chiksoeva, Niiranen (5)
Ei: Cederberg, Hämäläinen, Kantele, Linnanmäki, Markkanen, Eskelinen (6)

Äänestyksessä hyväksyttiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, joten muutosesitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024345