Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.5.2024

Kuopion Tilapalvelut / Kuopion Mestar Oy, kiinteistön ulkoaluehoitopalvelun palvelusopimus

Kuopion Tilapalvelut hankkii merkittävän osan rakennusten ulkoalueiden ylläpidollisista palveluista Mestar Kuopio Oy:tä. Kuopion Tilapalvelut on neuvotellut Kuopion Mestar Oy:n kanssa kiinteistöjen ulkoaluehoitopalveluiden tuottamisesta. Sopimuskausi alkaa 1.5.2024 ja päättyy 1.10.2026, tämän jälkeen Tilaajalla on mahdollisuus ottaa käyttöön 1 + 1 vuoden optio.

Sopimuksen mukaisen palvelukokonaisuuden ja erikseen laskutettavien lisätöiden vuosikustannustaso on vuonna 2024 arviolta yhteensä noin 2,3 milj.€.

Sopimusmuoto on tavoitehintasopimus. Palveluntuottaja ja Tilaaja neuvottelevat Sopimukselle kokonaissuoritukseen perustuvan tavoitehinnan. Tavoitehintasopimuksella halutaan jakaa kiinteistön ulkoaluehoitopalvelujen keliolosuhteiden aiheuttamaa työmäärää, siitä aiheutuvia kuluja/säästöjä, sekä varmistamaan laadun toteutumista lumisina vuosina.

Tavoitehinnan alittuessa Palveluntuottajalle maksetaan 70 % tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten välisestä erotuksesta ja Tilaajalle jää säästöä 30 % erotuksesta. Toteutuneiden kustannusten ylittäessä tavoitehinnan maksaa Tilaaja 50 % ylityksestä ja Palveluntuottajalle jää omavastuuksi 50 % tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten erotuksesta. Sopimuksella on kattohinta, joka on tavoitehinta lisättynä 10 %:lla. Toteutuneiden kustannusten ylittäessä Sopimuksen kattohinnan vastaa Palveluntuottaja ylityksestä täysimääräisesti.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion Tilapalveluiden ja Kuopion Mestar Oy:n välisen kiinteistön ulkoaluehoitopalveluita koskevan palvelusopimuksen sekä valtuuttaa toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan palvelusopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

TechSavo-hankkeen kuntarahoitus (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 RR-ohjelma, EAKR TL 1)

Savonia AMK hakee Kuopion Kaupungilta kuntarahoitusta TechSavo – pk-yritysten kestävä kasvu ja uudistuminen hankkeelle. Päärahoitus hankkeelle on saatu Pohjois-Savon Liitolta EU:n rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja Osaava Suomi 2021 – 2027.

Hankkeen kohderyhmänä on alueen teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä. Hankkeen päätavoitteena on edistää pk-yritysten kasvu-, uudistumis- ja innovaatiovalmiuksia hankealueella.

Hankkeen tuloksena pk- yritysten kansainvälistyminen etenee, yrityskentän kilpailukyky paranee ja pk-yritykset ovat paremmin varautuneet teknologia- ja toimintaympäristön murroksen aiheuttamiin muutoksiin erityisesti digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen.

TechSavo:n päätoteuttaja on Iisalmen Teollisuuskylä ja osatoteuttajia Savonia-amk, Navitas Kehitys sekä SavoGrow.  Savonia vastaa Kuopion, Siilinjärven, Kaavin ja Tuusniemen alueesta hankkeessa. Koko hankkeen suunniteltu budjetti on 1,64 M€, josta Savonia osatoteutuksen osuus on 279 821 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se osarahoittaa vuosina 2024 – 2026 TechSavo -kehittämishanketta enintään 7,2 % :n osuudella hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 20.226 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tapahtumatuki: Joulutori 2024

Kuopio kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry on jättänyt Kuopion kaupungille yhteistyöesityksen ja 70.000 euron tapahtumatukihakemuksen Kuopion Joulutorin järjestämisestä 13.-23.12.2024. Summa on sama, kuin 2.10.2023 kaupunginhallituksen kokouksessa päätetty vuoden 2023 Joulutorin tuki, samaa summaa ehdotettiin vuosille 2022–2025.

Tapahtumatukihakemusta ja yhteistyöesitystä on arvioitu markkinointi- ja viestintäyksikön tapahtumatiimissä Kuopion kaupunginhallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Tapahtumatuki määräytyy kaupunginhallituksen hyväksymien arviointikriteerien ja käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti. Markkinointijohtaja päättää tapahtumatuet 50 000 euroon asti ja sitä isommat tuet päättää Kuopion kaupunginhallitus.

Tapahtumatuen perusteluissa mainitaan muun muassa, että vetovoimaisen joulutoritapahtuman järjestäminen ei käytännössä ole mahdollista ilman kaupungin tukea. Lisäksi joulutori tarjoaa yrityksille sekä myös muille toimijoille mahdollisuuden tuoda esille omia palvelujaan ja osaamistaan. Suunnitelman mukaisesti hankinnoissa, ohjelmaostoissa sekä myyntiartikkeleissa keskitetään alueellisten toimijoiden tarjontaan, jolloin tapahtuman talousvaikutukset jäävät Kuopion alueelle.

Joulutori-tapahtumasta toteutetaan joka vuosi Salmi Eventlizer tapahtumatutkimus, jonka mukaan raporttivuoden 2023 matkailutulo (päiväkävijät + yöpyvät) on 3 miljoona, ja paikallisten kulutus alueella 4 miljoonaa, eli yhteensä aluevaikutus on 7 miljoonaa euroa.

Kaikki perustelut löytyvät kaupunginhallituksen esityslistalta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:lle myönnetään 70.000 euron tapahtumatuki vuoden 2024 Joulutori -tapahtuman toteutukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen Kesko Oyj ja kuljetusliike Kantola & Koramo Oy / Hiltulanlahti 297-411-32-2

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 11.3.2024 73 §, jolla Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset ja pysytti voimassa yleiskaavapäällikön päätöksen koskien Kesko Oy:n ja Kantola & Koramo Oy:n yhteisen logistiikkakeskuksen suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista. Molemmissa valitukissa vaatimuksena on päätöksen kumoaminen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta Kuopion kaupunginhallitukselta lausuntoa 15.5.2024 mennessä.

Valituksiin on laadittu erilliset lausunnot. Valitukset ja niihin laaditut lausunnot ovat päätösesityksen liitteenä: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Työmarkkinatukimaksujen kehitys ja ennakoidut tulevat työttömyysturvavastuut

Kuopio maksoi vuonna 2023 työmarkkinatuen kuntaosuutta yhteensä 12,065 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 212 750 euroa vaikka maksulistalla oli koko vuoden edellisvuotta vähemmän työmarkkinatuen saajia. Kasvu syntyi kokonaan yli 1 000 päivää työttömyyden perusteella saaneiden maksuosuudesta, joka oli koko potista jo noin 73 %. Tammi-maaliskuussa 2024 työmarkkinatukimaksuja on kertynyt maksettavaksi 3,039 M€. Alkuvuoden työmarkkinatukimaksuissa näkyy jo merkit työttömyyden kasvusta, joskin tmt-maksuihin liittyvä kasvupaine on alkuvuodessa ollut vielä kohtuullisella tasolla.

Työmarkkinatukimaksujen hallinnassa suurimmat haasteet tulevat siitä, että työkykyarvioihin ja kuntouttavaan työtoimintaan pääsy on hyvin hidasta. Pitkään työmarkkinatukea saaneiden joukossa on myös merkittävä määrä henkilöitä, jotka odottavat toiselle etuudelle (esimerkiksi työkyvyttömyyseläke) pääsyä.

Työttömyysturvan maksuvastuut muuttuvat TE25 uudistuksen yhteydessä merkittävästi. Kuopion työllisyysjohtaja tilasi kaikkia työllisyysalueen kuntia koskevan selvityksen työttömyysturvavastuiden hahmottamiseksi ja vuoden 2025 talousarvion laatimisen pohjaksi. Tulevien työttömyysturvamaksujen muodostumisen kannalta pitkittyvä työttömyys aiheuttaa kunnille merkittävän taloudellisen riskin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Opinto-ohjaajien yhteisvirkojen perustaminen Savon koulutuskuntayhtymän kanssa ja asiaa koskevan hankintasopimuksen hyväksyminen

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päättymässä 31.12.2024. Kuopion alueen kuntakokeilussa Savon koulutuskuntayhtymä ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut ovat rakentaneet kuntakokeilun toiminnan tueksi kumppanuus- ja yhteistyömallin, jonka avulla edistetään kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien osaamisen kehittymistä ja työelämään sijoittumista. Käytännön asiakastyön toteuttamiseksi Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja Kuopion kaupunginhallitus perustivat viisi (5) opinto-ohjaajan määräaikaista yhteisvirkaa, joiden määräaika päättyy 31.12.2024.

Työvoimapalvelut siirtyvät pysyvästi kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lukien. Kuopion kaupunki toimii jatkossa vastuukuntana järjestäen lakisääteiset palvelut koko Kuopion työllisyysalueella. Lakisääteisten työvoimapalveluiden tueksi ja asiakkaiden koulutuksiin ohjautumisen edistämiseksi tarvitaan jatkossakin opinto-ohjaajien palvelut kuntakokeilussa kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Toiminnan vakiintuessa ja asiakasmäärien kasvaessa on tullut tarpeelliseksi esittää seitsemän (7) opinto-ohjaajan yhteisviran perustamista Savon koulutuskuntayhtymälle ja Kuopion kaupungille. Tarkoituksena on, että Kuopion kaupunki tekee asiaa koskevan sopimuksen ja perustaa yhteisvirat Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.4.2024 suunnitelman mukaisesti seitsemän (7) opinto-ohjaajan yhteisviran perustamisen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

  • päättää perustaa yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa selostuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti seitsemän (7) kuntalain (410/2015) 53 §:n mukaista opinto-ohjaajan yhteisvirkaa 1.1.2025 alkaen. 
  • hyväksyy esitetyn ammatillisen opinto-ohjaajan palvelun hankintasopimuksen sekä valtuuttaa työllisyysjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset korjaukset ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginjohtaja poisti asian listalta.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)