Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstiedote 20.5.2024

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 20.5.2024 klo 18 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Talouden tasapainotusohjelma 2024–2027
 • Vuoden 2023 talousarviopoikkeamat
 • Henkilöstökertomus 2023
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024
 • Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2024–2030
 • Asemakaavan muutosehdotus, Saarikellon päiväkoti / Linnanpelto
 • Asemakaavan muutosehdotus / Haapaniemi 297-8-45-10 (Tasavallankatu 19)
 • Hankintaohjelman toteutumisen seuranta 2023
 • Kuopion ja Etelä-Siilinjärven kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle

Aikataulusyistä seuraavat kokouslistan asiat siirrettiin seuraavaan valtuuston kokoukseen:

 • Vuoden 2023 tilinpäätös
 • Henkilöstökertomus 2023
 • Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
 • Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeen selvitys

Talouden tasapainotusohjelma 2024–2027

Joulukuussa 2023 käynnistyi kaupunginhallituksen aloitteesta talouden tasapainotustyö. Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtajan johtoryhmä. Ohjausryhmän ja työryhmien työtä tuki FCG Oy:n asiantuntijat tuottaen valmisteluun talouden ja toiminnan taustamateriaalia ja laskelmia.

Kuntatalous, yleinen taloudellinen tilanne ja Kuopion kaupungin talouden kehitys huomioiden ohjausryhmä asetti sopeutustavoitteeksi tasapainoisen taloussuunnitelman ja pitkän tähtäimen talouden tasapainon niin, että Kuopio pystyy turvaamaan kaupungin kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät investoinnit. Tasapainotustoimenpiteillä tavoitellaan 35 miljoonan euron taloudellisia vaikutuksia suunnittelukauden 2027 loppuun mennessä. Tasapainotusvelvollisuus jatkuu myös valtuustokauden jälkeen, minkä vuoksi on tärkeää sitoutuminen valtuustokausien yli.

Talouden tasapainotusohjelma on periaatepäätös, jonka linjauksiin tulevat talousarviovalmistelut nojaavat. Valtuustokaudet ylittävien linjausten yhteydessä päätetään teemoittain taloudelliset tavoitteet, joilla teemojen toteutumista voidaan seurata.

Talouden tasapainotusohjelman linjausten konkreettisesta täytäntöönpanosta ja yksittäisistä toimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelussa ja muissa mahdollisissa yhteyksissä lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön mukaisin päätöksentekovaltuuksin. 

Kaupunginhallitus seuraa tasapainotusohjelman toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä raportoiden valtuustolle. Mikäli tasapainotusohjelman seurannan yhteydessä osoittautuu, että toimenpiteet ovat riittämättömiä talouden tasapainon saavuttamiseksi, keinovalikoimaa voidaan erillisillä päätöksillä laajentaa mm. veronkorotuksiin ja taloudellis-tuotannollisin perustein käynnistettäviin yhteistoimintaneuvotteluihin.

Tasapainotusohjelmaan ja esitettyihin linjauksiin voi tutustua kokouslistan liitteessä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024299-3

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
1. asettaa Kuopion talouden tasapainotuksen tavoitteeksi yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoteen 2027 mennessä
2. hyväksyy talouden tasapainotustyön linjaukset ja linjausten taloudelliset tavoitteet
3. merkitsee talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen

Kaupunginvaltuusto käsitteli talouden tasapainotusohjelman ja äänesti yli 30 kertaa useasta muutosehdotuksesta ohjelmaan liittyen. Äänestystulokset ovat luettavissa kokouspöytäkirjasta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com) (kokouspöytäkirja valmistuu muutaman päivän kuluessa)

Valtuusto päätti

1. asettaa Kuopion talouden tasapainotuksen tavoitteeksi yhteensä 35 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset suunnittelukauden loppuun vuoteen 2027 mennessä
2. hyväksyä talouden tasapainotustyön linjaukset ja linjausten taloudelliset tavoitteet äänestystulosten mukaisin muutoksin
3. merkitä talouden tasapainottamisen loppuraportin tiedokseen

Vuoden 2023 tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuopion kaupungin tilikausi oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2023 ylijäämän lisäämisen jälkeen 186,7 euroa milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 30,6 milj. euroa, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2023 lopussa 142,1 milj. euroa.

Tilinpäätökseen voi tutustua kokouslistan liitteissä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024299-4

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi. Asiaa koskeva päätöskäsittely on asiakohdassa ”Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen”.

Asia siirrettiin seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Vuoden 2023 talousarviopoikkeamat

Vuoden 2023 aikana kaupungin taloudesta raportoitiin valtuustolle kolmessa osavuosikatsauksessa. Kukin raportti sisälsi palvelualuekohtaisen tilinpäätösennusteen toimintakatetasolla sekä selostuksen riskitekijöistä, jotka toteumaan liittyvät. Tilinpäätösennuste esitettiin myös tulos- ja rahoituslaskelman muodossa. Osavuosikatsauksiin sisältyi myös investointien seuranta ja toteumaennuste. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli taloustilannetta kuukausiraporteilla. Tilinpäätösennusteen pohjalta arvioitiin talousarviomuutostarpeet ja ne tuotiin kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kokouslistasta on nähtävissä, miten talousarvio on ylittynyt palvelualueilla ja mitkä poikkeamat on katsottava olennaisiksi: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024299-5

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kokouslistan liitteessä olevat vuoden 2023 talouden toteumat kaupunginvaltuuston hyväksymällä sitovuustasolla sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

Henkilöstökertomus 2023

Henkilöstöpalvelu on laatinut vuoden 2023 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus antaa kaupungin päättäjille, ammatilliselle johdolle ja henkilöstölle kokonaiskuvan kaupungin henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta.

Vuoden 2023 henkilöstökertomus julkaistaan lähiaikoina uudistetussa muodossa vain verkkototeutuksena osoitteessa www.kuopio.fi/henkilostokertomus-2023.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2023.

Asia siirrettiin seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2023 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Asia siirrettiin seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset (kertomus luettavissa kokouslistan liitteenä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024299-8). Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittää antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2023, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

Asia siirrettiin seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti ja merkitsi katsauksen tiedoksi.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeen selvitys

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja lähetti 6.11.2023 tarkastuslautakunnalle selvityspyynnön, jossa pyydettiin arvioimaan Savilahden luolan rakennusurakan kustannusnousuun liittyvät tapahtumat ja syyt. Erityisesti pyydettiin huomioimaan, millä tavoilla prosessi etenee ja toteutuu, kun rakennusurakassa ilmenee kustannuksiin ja aikatauluihin vaikuttavia muutoksia ja millä tavalla tilanne vertautuu, kun rakennuttajana on yksityisen sektorin toimija.

Selvitystä varten Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta on perehtynyt Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. Selvitystyön aikana tarkastuslautakunta vieraili Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksessa.

Lisäksi tarkastuslautakunta on pyytänyt tilintarkastajalta kohdennetun tarkastuksen Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeen päätöksentekoprosessiin.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan selvitykset ovat kokouslistan liitteinä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024299-10

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskushankkeen selvityksen ja tilintarkastajan selvityksen kohdennetusta tarkastuksesta.

Asia siirrettiin seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2024–2030

Kuopion kaupunki on laatinut kokouslistan liitteenä olevan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman vuosille 2024–2030.

Yhtenä Kuopion kaupungin strategian päämääränä on olla ilmasto- ja resurssiviisas, kestävästi kasvava ja ympäristöstään ylpeä. Tähän päämäärään pääsemiseksi on tunnistettu keskeiset menestystekijät, joista yksi on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta.

Aikaisempi Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2015 ja se oli voimassa vuoteen 2020. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 9.2.2022 Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman päivittämisestä. Luonnon monimuotoisuusohjelman valmistelusta vastasi Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Ohjelman päätavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa osallistettiin laajasti asukkaita, sidosryhmiä ja toimielinten edustajia.

Toimintaohjelma muodostuu seitsemästä päätavoitteesta, jotka ohjaavat luonnonmonimuotoisuutta koskevaa suunnittelua ja toteutusta.  Näiden päätavoitteiden avulla kaupunki pyrkii luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen Kuopiossa.

Päätavoitteet ovat:

 1. Kaupunkivihreän määrä kasvaa ja ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.
 2. Arvokkaat luontokohteet, uhanalaiset luontotyypit ja lajit säilyvät ja niiden tila paranee.
 3. Vesialueiden tila on hyvä ja niiden luonto monimuotoista.
 4. Lähiluonto, kulttuuriympäristöt ja rakennetut alueet ovat monimuotoisia.
 5. Kaupungin metsät ovat monimuotoisia ja monikäyttöisiä.
 6. Haitallisten vieraslajien torjunta on toimivaa ja tehokasta.
 7. Kuopiolaisilla on vahva luontosuhde, he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden arvon ja toimivat vastuullisesti lähiluontonsa hyväksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus, Saarikellon päiväkoti / Linnanpelto

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kuusiryhmäisen päiväkotirakennuksen rakentaminen tontilta 297-11-47-2 puretun päiväkotirakennuksen tilalle sekä laajentaa tonttia osalle Ampujanpolun, Kelloniementien ja Luotipuiston alueita. Päiväkodille varatun tontin laajentaminen pienentää Luotipuiston aluetta, johon sijoittuu alueen keskusleikkipaikka.

Työn aikana on tutkittu myös mm. ajoneuvoliikenteen ja auto- ja polkupyöräpaikkojen tarpeet sekä rakentamisen kaupunkikuvalliset tavoitteet. Asemakaavan muutoksen luonnosaineistoon on tutkittu kahta erilaista toteutusvaihtoehtoa. Asemakaavaehdotus on laadittu siten, että se mahdollistaa molemmat aiemmin tutkitut vaihtoehdot ja ottaa paremmin huomioon hulevesien hallinnan.

Kaavaehdotukseen on tehty sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen johdosta vähäisiä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia kaavaratkaisun kannalta. Päiväkodin tontille osoitettujen tulvareitin ja hulevesien hallintaa koskevat merkinnät on muutettu vastaaviksi paremmin tontille sopiviksi. Muut muutokset ovat täsmennyksiä ja lisäyksiä yleisiin määräyksiin koskien arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa sekä piha-alueita.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen sekä asemakaavaan liittyvän sitovan tonttijaon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus / Haapaniemi 297-8-45-10 (Tasavallankatu 19)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevien kerrostalojen korvaaminen uusilla asuinkerrostaloilla, maankäyttöä tehostaen. Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemen kaupunginosassa Tasavallankadun ja Jynkänkadun risteyksen luoteispuolella.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 28.2.2024. Muutosehdotus on ollut nähtävillä 6.3.–5.4.2024. Nähtävilläolosta on tiedotettu Viikkosavossa ja kaupungin nettisivuilla julkaistujen kuulutusten lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

Hankintaohjelman toteutumisen seuranta 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2023 Hankintaohjelman 2023–2030, joka toteuttaa kaupungin strategiaa ja linjaa kaupungin hankintojen tekemistä. Kaupungin hankinta- ja pienhankintaohjeet päivitettiin hankintaohjelman valmisteluprosessin yhteydessä vastaamaan nykytilaa ja uutta päivitettyä hankintaohjelmaa.

Hankintaohjelmassa hankinnoille on asetettu strategian toteuttamista tukevat tavoitteet ja näille mittarit. Hankintaohjelman toteutumisen seuranta toteutetaan osana talousarvion seurantaa osavuosiseurannassa ja tilinpäätöksessä. Hankintaohjelma tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.

Vuosi 2023 oli hankintaohjelman ensimmäinen toteutusvuosi ja vuodelle 2023 asetetut tavoitteet ja mittareille asetetut tavoitetasot toteutuivat pääsääntöisesti hyvin.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy hankintaohjelman toteutumisen seurannan vuodelta 2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

Kuopion ja Etelä-Siilinjärven kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle

Kaupunkirakennesuunnitelma on strateginen maankäytön suunnitelma, jolla toteutetaan Kuopion ja Siilinjärven kaupunki- ja kuntastrategioita. Siinä tarkastellaan ja visioidaan Kuopion ja Siilinjärven eteläosan muodostaman ydinkaupunkialueen maankäyttöä ja liikennettä 2040-luvulle saakka.

Kaupunkirakennesuunnitelma tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa ja esittää vaihtoehtoja asuntotuotannon ja työpaikkojen kasvualueiksi. Lisäksi suunnitelmassa esitetään pääviheryhteydet, tärkeät liikenneväylät ja joukkoliikenteen runkolinjat sekä palveluverkon pääpiirteet. Suunnitelma mahdollistaa Kuopiossa väestösuunnitteen mukaisen kasvun (noin 1000 asukasta vuodessa) 2040-luvulle saakka ja kaupunkistrategian mukaisen työpaikkatavoitteen (noin 500 uutta työpaikkaa vuosittain) toteutumisen samalla ajanjaksolla, sekä vastaavat tavoitteet Siilinjärven kunnan osalta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Kuopion ja Etelä-Siilinjärven kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle -suunnitelman.

Kaupunginvaltuutettu Rauno Taskinen esitti kannatettuna asian palauttamista käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto äänesti aiheesta: kaupunginhallituksen pohjaesitys JAA 22, valtuutettu Taskisen muutosesitys EI 25, TYHJÄÄ 3, POISSA 9. Muutosehdotus jäi voimaan.

Kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteluun.

Kaupunginvaltuuston kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024299