Kaupunginhallituksen kokous ja avoin yleisötilaisuus 27.5.2024 Nilsiässä

Järvimaisema Tahkolta

Kuopion kaupunginhallituksen kokous pidetään 27.5.2024 Nilsiän yhtenäiskoululla (Syvärintie 48, Nilsiä). Kokouksen jälkeen klo 17.00 kuntalaiset ovat tervetulleita kahville koulun monitoimitilaan. Klo 17.30 alkaa avoin Kuopion kaupunginhallitus kohtaa -yleisötilaisuus, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus keskustella kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa.

Aiheina tilaisuudessa ovat mm. vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi, Nilsiän ja Tahkon kehittäminen sekä muut ajankohtaiset asiat. Tule esittämään kommentteja ja kysymyksiä kaupunginhallitukselle!

Tervetuloa!

Kuopion kaupunginhallitus

Kuopion kaupunginhallituksen esityslistalla 27.5.2024

Kuopion kaupunginhallitus kokoontuu siis seuraavan kerran maanantaina 27.5.2024 klo 16.00 Nilsiässä. Käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:

 • PALI palveluliikenteen järjestäminen Kuopiossa 1.1.2024 alkaen
 • Talousarviomuutoksia vuodelle 2024
 • Vuoden 2025 talousarviokehys
 • Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 – Viksu Kuopio -ohjelma
 • Jynkän päiväkoti, Yhteistoiminnallisen KVR-hankkeen kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen
 • Muutoksia hallintosääntöön
 • Muutoksia pitäjäraatien toimintasääntöön
 • Oikaisuvaatimus / Esitys vuosisopimuksesta ja avustuspyyntö perustajayhteisöille, Elävä säätiö sr
 • Kaupunginvaltuuston päätösten 20.5.2024 täytäntöönpanot

PALI palveluliikenteen järjestäminen Kuopiossa 1.1.2024 alkaen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Kuopion kaupungin välisten neuvottelujen tuloksena PALI palveluliikenne palautuisi Kuopion kaupungin hoidettavaksi takautuvasti 1.1.2024 alkaen. Hyvinvointialue kieltäytyy järjestämästä PALI-liikennettä.

Palveluliikenteen vuosikustannuksia ei ole huomioitu tämän vuoden 2024 talousarviossa. Henkilö- ja joukkoliikenteen talousarvioon esitetään lisämäärärahaa PALI-palveluliikenne kokonaisuuden hoitamiseksi.

Palveluliikenteen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä n. 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannuksia tulee aiheutumaan matkojen välittämisestä ja yhdistelystä ja palveluliikenteen liikennöintikorvauksista sekä muista liikenteen hoitamisen liittyvistä kustannuksista. Palveluliikennettä tulee jatkossa kehittää, tehostaa sekä mahdollisia päällekkäisyyksiä purkaa ja integroida osaksi Vilkku-joukkoliikennettä. Palveluliikenteen osalta tulee laatia mahdolliset uudet yhteistoimintasopimukset eri toimijoiden kesken, jotka pystyvät hyödyntämään uudelleen organisoitua PALI-liikennettä.

Kustannusvaikutukset Kuopion kaupungin joukkoliikenne ja henkilökuljetusyksikölle:

 • Liikennöintikustannukset 800 000 € /vuosi
 • Matkojen yhdistämispalvelut PALI liikenteeseen 500 000 € / vuosi

Palveluliikenne on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen lähitulevaisuudessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

 1. ottaa vastatakseen PALI palveluliikenteen 1.1.2024 alkaen ja integroi sen osaksi joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikön palveluita.
 2. todeta, että PALI-liikenteen vaatima 1,3 milj. € lisämääräraha käsitellään osana talousarviomuutosten kokonaisuutta.
 3. että PALI-liikenteen supistamistoimenpiteet käynnistetään välittömästi siten, että PALI-bussi liikennöi kullakin toiminta-alueella vain yhtenä päivänä viikossa.
 4. että Nilsiän PALI-liikenteen hankinta käynnistetään välittömästi siten, että PALI-liikennettä ajetaan vain yhtenä päivänä viikossa.

Talousarviomuutoksia vuodelle 2024

Kaupunginhallitukselle esitetään talousarviomuutoksia liittyen seuraaviin asioihin: Kuntien tasausmaksu, vesihuollon avustukset, palveluliikenne, Puijon tuolihissi, tekninen talousarviomuutos, kalustoinvestoinnit ja Savilahden Luolan investointimäärärahan pienentäminen. Aiheiden tarkempi listaus on luettavissa kokouslistasta: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024360-4. Vaikutukset kaupungin käyttötalouteen, tuloslaskelmaan ja investointeihin on eritelty listan liitteessä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2024

 • kaikkien palvelualueiden ja yleishallinnon toimintakatteeseen ja
 • hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sekä Tilapalvelujen investointeihin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi teknisen talousarviomuutoksen elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueelle.

Muutokset vaikuttavat kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja muutosten jälkeen kaupungin talousarvioon merkitty alijäämä on -22,5 milj. euroa. Investointien nettomäärä pienenee 4,0 milj. euroa.

Vuoden 2025 talousarviokehys

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustuu.

Talousarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille talousarvion laatimiseksi. Talousarviokehyksen valmistelussa on hyödynnetty kaupungin talouden tilannekuvaa kuluvan vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa, kaupunginvaltuuston päätöstä kaupungin talouden tasapainotustyön euromääräisistä tavoitteista ja talouden tasapainotustyön linjauksista sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen arvioita toiminnan muutoksesta ja määrärahatarpeista.

Vuoden 2025 kehykseen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat tekijät:

 • talouden tasapainotusohjelman euromääräiset tavoitteet sekä tasapainotustyön linjaukset kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksyminä
 • kunta-alan palkkaratkaisu
 • TE-palveluiden uudistuksen valmistelu
 • Kuopio 250-juhlavuoden suunnitelmat
 • toimitilakustannusten kasvu uusien toimitilojen myötä
 • lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluiden kysyntään ja järjestämiseen, jossa huomioitu valtiontalouden kehyslinjaukset
 • kuntakohtainen veroennustekehikko, jossa kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2024 tasolla
 • valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton julkaisemat ennakkolaskelmat valtionosuuksista vuodelle 2025
 • nettomäärältään n. 75 milj. euron investointiohjelman mukainen vaikutus kaupungin rahoitukseen ja tästä simuloidut rahoituskustannukset


Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2025 talousarvion valmisteluperiaatteet tuloslaskelmatasolla ja vuoden 2025 talousarvion laadintaa lautakunnissa ohjaavan koko kaupungin sitovan toimintakatekehyksen.

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 – Viksu Kuopio -ohjelma

llmasto- ja resurssiviisausohjelma näyttää suuntaviivat hiilineutraalin, ilmastoturvallisen ja kestävän hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiselle. Ilmasto- ja resurssiviisausohjelma kokoaa yhteen kaupungin muut ilmaston ja resurssiviisauden päätavoitteita toteuttavat ohjelmat ja toimii näin erillisten teemaohjelmien sateenvarjona.

Ensimmäinen Kuopion resurssiviisausohjelma on ollut voimassa 2018–2024. Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020–2030 sisältää samoja teemoja ja tavoitteita kuin resurssiviisausohjelma. Tämä uusi ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 -ohjelma korvaa erilliset resurssiviisaus- ja ilmastopoliittiset ohjelmat. Ilmastopoliittisen ohjelman osana ollut ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja varautumisen toimintasuunnitelma pidetään kuitenkin edelleen erillisenä työkaluna.

Ohjelma sitoo kaupunkikonsernin palvelualueita ja kaupunkikonsernin yhtiöitä. Lisäksi ohjelmassa on vastuutahoina yhteistyötahoja ja -kumppaneita, jotka omalta osaltaan osallistuvat ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden edistämiseen.  Osallistamisella ja yhteistyöllä on vahvistettu yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu viiteen eri teemakokonaisuuteen, joita ovat:

 1. Hiilineutraali ilmastoturvallinen kaupunki
 2. Mutkatonta viisasta liikkumista koko Kuopiossa
 3. Viksua elämää monimuotoisessa elinympäristössä
 4. Kiertotaloudella luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elinvoimaa
 5. Puhdasta energiaa ja älykkäitä ratkaisuja

Tavoitteille ja toimenpidekokonaisuuksille on nimetty vastuutahot. Lisäksi toteutusta tehdään muiden ohjelmien ja sitoumusten kautta, jotka on erikseen tuotu esille ohjelmassa.

Ohjelman luonnokseen voi tutustua kokouslistan liitteessä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024360-6

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 -ohjelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Jynkän päiväkoti, Yhteistoiminnallisen KVR-hankkeen kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen

Kuopion Jynkän aluetta palvelevan kuusiryhmäisen päiväkodin varhaiskasvatus-hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 16.8.2022 ja Kuopion kaupunginhallituksessa 12.9.2022. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan uusi päiväkoti korvaa käytöstä poistuvia tai purettavia tiloja. Hankesuunnitelman mukaisesti Jynkän päiväkoti toteutetaan uudisrakennuksena, joka sijoitetaan osoitteeseen Aittolammentie 11 laaditun tilaohjelman mukaisesti siten, että toiminta voi alkaa uudessa päiväkotirakennuksessa viimeistään tammikuussa 2026.

Kuopion kaupungin vuoden 2024 talousarviossa hankkeelle on varattu 6,8M€ 6-ryhmäisen päiväkodin rakentamiseen. Varaus ei sisällä entisten rakennusten (nuorisotila Monarin ja Aittolammen päiväkodin) purkukustannuksia, joiden on arvioitu olevan 300 000 €.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Jynkän päiväkotihankkeen kehitysvaiheen, koska hanke täyttää kehitysvaiheelle asetetut tavoitteet. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen toteutusvaiheen sopimuksen.

Muutoksia hallintosääntöön

Hallintosääntöön esitetään muutoksia mm. seuraaviin kohtiin: 27 § (Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta), 29 § (Kaupunginhallituksen lähidemokratiajaoston tehtävät ja ratkaisuvalta), 37 § (Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta), 55 § (Virkavapaan ja työloman myöntäminen jne.), 85 § (Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät).

Muutoksia kuvataan tarkemmin kokouslistassa ja sen liitteissä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024360-8

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan 1.7.2024 lukien kokouslistan liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Muutoksia pitäjäraatien toimintasääntöön

Pitäjäraatien toimintaa ohjaa toimintasääntö, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.5.2021. Pitäjäraatien toimintasääntöön ehdotetaan muutoksia, jotka tarkentavat kokousten päätösvaltaisuutta, ehdokkuutta pitäjäraadin jäseneksi ja pitäjäraadin asettamista. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi termi kaupunginhallituksen johtosääntö kaupungin hallintosäännöksi.

Toteutuessaan muutokset selkeyttäisivät pitäjäraatien toimintaa. Pitäjäraatilaisilta on pyydetty kirjallisesti muutosehdotuksia toimintasääntöön ja heidän kanssaan on keskusteltu toimintasäännön muutosehdotuksista 2.4.2024.

Toimintasääntöön voi tutustua kokouslistan liitteessä: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024360-9

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle pitäjäraatien uuden toimintasäännön hyväksymistä.

Oikaisuvaatimus / Esitys vuosisopimuksesta ja avustuspyyntö perustajayhteisöille, Elävä säätiö sr

Elävä säätiö sr oli esittänyt perustajayhteisöilleen Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Savon koulutuskuntayhtymälle vuosisopimusta, jossa perustajayhteisöt sitoutuisivat avustamaan säätiötä vuosittan 115.000 eurolla. Tästä Kuopion kaupungin osuus olisi ollut 60.000 euroa vuodessa.

Kuopion kaupungin ohella Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus (2.2.2024 § 6) ja Siilinjärven kunnanhallitus (29.4.2024 § 90) ovat tehneet kielteisen päätöksen vuosisopimuksesta ja siihen liittyvästä avustuksesta.

Elävä säätiö sr vaatii nyt oikaisua kaupunginhallituksen päätökseen 22.04.2024 § 130.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätökseen liittyvä vaikutusten ennakkoarviointi on tehty puutteellisin ja osin virheellisin tiedoin. Oikaisuvaatimuksen mukaan ennakkoarvioinneissa ei ole todellisuudessa otettu kantaa kaupungin omaan vastuuseen vaan vedottu hyvinvointialueen tekemien päätösten vaikutuksiin. Oikaisuvaatimuksen mukaan ennakkoarvioinnissa ei myöskään ole huomioitu säätiön toiminnan vaikutuksia kunnan työmarkkinatukimaksuihin tai työttömyyden välillisiin kustannuksiin. Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, että nuorten työpajatoimintaa koskeva kohta olisi tehty virheellisesti rinnastettaessa toiminta harrastustoimintaan. Säätiö on liittänyt oikaisuvaatimukseensa yksityiskohtaisen, itse laatimansa vaikutusten ennakkoarvioinnin.

Oikaisuvaatimuksen arvioinnista ja johtopäätöksistä voi lukea tarkemmin kokouslistasta: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024360-10. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hylkää oikaisuvaatimuksen ja pysyttää voimassa 22.04.2024 § 130 tekemänsä päätöksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 20.5.2024 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 20.5.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että päätökset saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024360