Maailman ympäristöpäivä 2024 nostaa esiin luonnon ennallistamisen

Rahkasammalta.
Rahkasammalet ovat yleisiä Suomen soilla. Kuva: Jouni Borgman.

Tänään on maailman ympäristöpäivä, suurin kansainvälinen päivä ympäristölle! Maailman ympäristöpäivä on järjestetty vuodesta 1973 alkaen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP, engl. United Nations Environment Program) toimesta. Tänä vuonna teemoja ovat elinympäristöjen ennallistaminen, aavikoitumisen estäminen ja kuivuuden sietokyvyn parantaminen. Mitä Suomen osalta luonnon ennallistamiseen tulee, esimerkkinä erityisen tärkeistä elinympäristöistä esiin nousevat suot.

Suot ovat erityislaatuisia kosteikkoja: rahkasammalet kasvavat alueilla, joissa pohjavesi on luonnollisesti korkealla. Tämän vuoksi kasviaines hajoaa tavallista hitaammin. Syvempien kerrosten hapenpuute edistää tätä prosessia entisestään, jolloin turvetta muodostuu hitaasti tuhansien vuosien ajan. Suomen maa-alasta kolmannes on soita, yhteensä lähes 10 miljoonaa hehtaaria. Kuitenkin yli puolet tästä pinta-alasta on ojitettu ja kuivattu metsätalouskäyttöön ja osaa käytetään edelleen lämmitykseen ja puutarhanhoitoon käytettävän turpeen tuotantoon.

Suot ovat tärkeitä ekosysteemejä ilmaston muutoksen hillitsemisessä. Koskemattomina ne toimivat hiilinieluina – kasvimateriaalit hajoavat niin hitaasti, että kasvimassaan sitoutunut hiili jää maahan sen sijaan että se vapautuisi hiilidioksidina ilmakehään. Kuitenkin, jos suo ojitetaan, kasviaines alkaa hajota hyvin nopeasti ja suo alkaa toimia nielun sijaan hiilidioksidin lähteenä.

Soiden mahdollisuus toimia joko hiilinieluina tai -lähteinä on yksi syy sille, miksi soiden ennallistamiseen on kiinnitetty paljon huomiota viime aikoina. Ilmastolle myönteisten vaikutusten lisäksi suot tarjoavat myös elinympäristön monille eri nisäkäs-, lintu-, hyönteis- ja kasvilajeille, ja ovat siksi tärkeitä myös biologisen monimuotoisuuden kannalta.

Tärkein osa soiden ennallistamisessa on oikean vedenkorkeuden palauttaminen alueelle. Useimmiten tämä tehdään tukkimalla kuivatusojia.

Esimerkki Kuopiossa Tervalammen luonnonsuojelualueelle rakennetusta padosta, jolla on tukittu suon kuivatusoja. Kuva: Anniina Le Tortorec.

Lue lisää maailman ympäristöpäivästä (englanniksi).