Kaupunginhallituksen päätöstiedote 10.6.2024

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Rakennuskielto, asemakaavan muutos / Niirala

Kuopion kaupunginhallitus on 18.3.2023 asettanut Niiralan asemakaavan muutoksen alueen MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Rakennuskiellosta on Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valittanut Asunto Oy Ruotsinkatu 14. Valitus liitteineen on lista-asian liitteenä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista kaupunginhallituksen lausunnon sekä kehottanut Kuopion kaupunginhallitusta liittämään asiakirjoihin päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista.

Valittaja on vedonnut seuraaviin pääkohtiin perusteluissaan: 1) tasapuolisuus, 2) rakennuskiellon päämäärä, 3) turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys, 4) kaupungin tavoitteet, arkkitehtuuripoliittinen ohjelma ja kulttuuriympäristöstrategia sekä 5) yleiskaavan tavoitteet.

Valittaja ei ole valituksessaan tuonut esiin sellaisia perusteluja, minkä vuoksi rakennuskieltoa ei saisi täyttöönpanna. Rakennuskiellon asettamisessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslakia. Valittajan perustelut kohdistuvat pääasiassa maankäytön suunnittelussa ratkaistaviin asioihin, kuten asemakaava-alueen rajaukseen. Kyseiset asiat ratkaistaan asemakaavan muutoksen yhteydessä. Tarkemmat perustelut löytyvät esityslistalta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com).

Rakennuskiellon asettamiseen ei liity lainvastaisuuksia, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon täytäntöönpanon estämistä. Vaatimus kaupunginhallituksen päätöksen kumoamisesta on aiheeton ja se tulee hylätä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa pyydettynä lausuntona Itä-Suomen hallinto-oikeudelle selostuksessa esitetyn vastauksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion toimitilahankkeiden puurakentamisen ohjelma

Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin kuuluu puurakentamisen edistäminen. Kuopion Tilapalvelut edistää toimitilarakentamisen osalta kaupungin ilmastotavoitteiden sekä kansallisten ja alueellisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Ohjelman tavoitteena on lisätä puurakentamista koskevaa tietoa, jonka pohjalta erilaisia puurakentamista koskevia linjauksia ja päätöksiä valmistellaan ja tehdään. Puurakentamisen edistäminen edellyttää uudenlaista ajattelutapaa ja toimintamalleja, ja siksi tarvitaan lisää tietoa sekä suunnittelu- ja hankintaosaamista.

Puurakentamisen ohjelmaa on tarkoitus tarkastella säännöllisesti, ja päivittää sitä tarvittaessa, jos lainsäädännössä, kaupungin strategiassa tai muissa ohjelmaan liittyvissä asiakokonaisuuksissa havaitaan muutos- ja kehittämistarpeita.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Tilapalveluiden laatiman puurakentamisen ohjelman, jonka tavoitteena on lisätä puurakentamista koskevaa tietoa erilaisten puurakentamista koskevien linjausten ja päätösten valmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pirtin koulu, Yhteistoiminnallisen KVR-hankkeen kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen

Kuopion Saaristokaupunkia palvelevan 5-sarjaisen ala- ja esikoulun varhaiskasvatus -hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 22.6.2021 ja Kuopion kaupunginhallituksessa 12.7.2021. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan uusi koulu korvaa käytöstä poistuvia tai purettavia koulutiloja Pirtin koulun alueella. Hankesuunnitelman mukaisesti Pirtin koulu toteutetaan uudisrakennuksena, joka sijoitetaan osoitteeseen Pirtintie 21 siten, että toiminta voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuodelle 2026–2027. Kuopion talousarvion investointiosassa hankkeelle on varattu 31M€ 5-sarjaisen ala- ja esikoulun rakentamiseen.

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi maaliskuussa 2024 ja päättyi toukokuussa 2024. Hankkeelle asetettujen laajuus- ja tilatavoitteiden toteutumista seurattiin ja ohjattiin aktiivisesti hankkeen aikana. Laajuustavoitteet saavutettiin ja toiminnallisuus täytti hankkeelle asetetut tavoitteet. Tarkempi kuvaus tavoitteiden toteutumisesta löytyy esityslistalta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Pirtin kouluhankkeen kehitysvaiheen, koska hanke on saavuttanut kehitysvaiheelle asetetut tavoitteet. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen toteutusvaiheen sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Saarikellon päiväkoti / uudisrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen

Saarikellon kuusiryhmäisen päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 30.1.2024 ja kaupunginhallituksessa 12.2.2024. Tavoitteena on ollut löytää kokonaisratkaisu, jolla alueen varhaiskasvatuksen tilatarpeet saadaan ratkaistua pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan uusi päiväkoti korvaa paikalta puretun Saarikellon vanhan päiväkodin ja tarjoaa hoitopaikat väistötiloihin sijoitetuille lapsille sekä lähipalvelun alueen asiakkaille. Saarikellon päiväkoti toteutetaan uudisrakennuksena vanhan päiväkodin tontille osoitteeseen Ampujanpolku 1 siten, että toiminta uudessa päiväkotirakennuksessa voi alkaa tammikuussa 2027.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa hankkeelle on varattu 6,8 M €. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.2.2024 hankesuunnitelman, jonka mukainen hankebudjetti on 7,44 M €. Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet tontista johtuvat perustustapamuutokset, meluaidan tarve sekä indeksin mukainen rakennuskustannusten nousu.

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kuopion Tilapalvelut julkaisi EU-hankintailmoituksen Hilmassa ja TED:ssä 18.4.2024. Osallistumishakemukset liitteineen tuli jättää sähköisesti viimeistään 21.5.2024 klo 12.00. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan mennessä 7 kpl. Yksi osallistumishakemus esitetään hylättäväksi, koska se ei täytä hankinta-asiakirjoissa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Ehdokkaista kilpailullisen neuvottelumenettelyn osallistumishakemusvaiheessa eniten pisteitä arvioinnin mukaan saivat Jalon Rakentajat Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy ja SRV Rakennus Oy.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Saarikellon päiväkodin yhteistoiminnallisen kehitysvaiheellisen urakan kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen Jalon Rakentajat Oy:n, Rakennusliike Lapti Oy:n, Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n ja SRV Rakennus Oy:n ja hylkää Rakennusliike Konttinen Oy:n osallistumishakemuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa oli 31.12.2023 yhteensä 453 rakennusta tai tilaa. Kaupungin omistuksessa olevan rakennusomaisuuden arvoa ja sen muutoksia seurataan mm. käyttöomaisuuskirjanpidon, Haahtelan Kiinteistötieto-ohjelmiston, investointien seurannan ja korjausvelkalaskennan avulla.

Kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten arvot olivat 31.12.2023 seuraavat: Jälleenhankinta-arvo 1308 milj. euroa, Tekninen nykyarvo 961 milj. euroa ja Korjausvelka 89,5 milj. euroa.

Kuopion kaupungin suoraan omistamiin rakennuksiin sitoutunut pääoma on merkittävä. Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät suunnitelmallista ja tavoitteellista kiinteistönpitoa koko rakennuksen suunnitellun elinkaaren tai käytön ajan.

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Tilasalkutuksen perusteet on hyväksytty vuonna 2007. Tilasalkutuksen päivitys on käsitelty kaupunginhallituksessa viimeksi 5.6.2023. Tilatyöryhmä käsitteli tilasalkkujaon muutokset kokouksessaan 25.4.2024 ja puolsi asian esittämistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy päivitetyn tilasalkkujaon ja tilasalkutuksen käytettäväksi strategisena työkaluna.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, Vanuvuoren osayleiskaava

Itä-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt Kuopion kaupungille kaksi 2.5.2024 päivättyä lausuntopyyntöä valituksista koskien Kuopion kaupunginvaltuuston (25.03.2024 § 16) tekemää Vanuvuoren osayleiskaavan hyväksymispäätöstä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa lausuntojen toimittamiselle 17.6.2024 saakka.

Valitukset ja niihin laaditut lausunnot ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnöt ovat päätösesityksen liitteenä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Opinto-ohjaajien yhteisvirkojen perustaminen Savon koulutuskuntayhtymän kanssa ja asiaa koskevan hankintasopimuksen hyväksyminen

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päättymässä 31.12.2024. Käytännön asiakastyön toteuttamiseksi Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja Kuopion kaupunginhallitus perustivat viisi (5) opinto-ohjaajan määräaikaista yhteisvirkaa, joiden määräaika päättyy 31.12.2024.

Työvoimapalvelut siirtyvät pysyvästi kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lukien. Kuopion kaupunki toimii jatkossa vastuukuntana järjestäen lakisääteiset palvelut koko Kuopion työllisyysalueella. Lakisääteisten työvoimapalveluiden tueksi ja asiakkaiden koulutuksiin ohjautumisen edistämiseksi tarvitaan jatkossakin opinto-ohjaajien palvelut kuntakokeilussa kehitetyn toimintamallin mukaisesti.

Yhteisviroissa työskentelevien opinto-ohjaajien työnantajavelvoitteista huolehtii esitetyn hankintasopimuksen mukaan Savon koulutuskuntayhtymä. Ammatilliset opinto-ohjaajat työskentelevät Kuopion työllisyysalueen tehtävissä kokoaikaisesti osana Kuopion työllisyyspalveluiden henkilöstöä. Operatiivisesta työnjohdosta vastaa Kuopion työllisyyspalvelu. Kuopion työllisyyspalvelu korvaa opinto-ohjaajien työskentelystä aiheutuvat kustannukset Savon koulutuskuntayhtymälle erillisen sopimuksen mukaisesti (sopimusluonnos esitetty liitteessä 1).

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.4.2024 opinto-ohjaajien yhteisvirkojen perustamisen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää perustaa yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa selostuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti viisi (5) kuntalain (410/2015) 53 §:n mukaista opinto-ohjaajan yhteisvirkaa 1.1.2025 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn sopimuksen ammatillisen opinto-ohjaajan palvelusta sekä valtuuttaa työllisyysjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset korjaukset ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton välinen yhdyspintasopimus

Hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton (sopimusosapuolet) yhteistyölle on tehty yhdyspintasopimus. Sopimusosapuolilla on yhteiset asukkaat ja tarve tehdä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen toteuttamiseksi. Sopimus on luonteeltaan yleinen tahdonilmaus, puitesopimus.

Sopimuksessa sovitaan taustasta, tarkoituksesta sekä todetaan yhteistyön lainsäädäntöpohja.

Sopimusta on käsitelty kuntajohtajien kesken kuntafoorumissa 6.10.2023 ja aluehallitus on hyväksynyt sopimuksen osaltaan 13.11.2023. Yhdyspintasopimusta on käsitelty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 21.5.2024, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa 22.5.2024 sekä perusturva- ja terveyslautakunnassa 28.5.2024.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy sopimuksen Kuopion kaupungin osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

______________________________________

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)