Luvassa leppoisampaa arkea varhaiskasvatuksessa

Laadunarviointijärjestelmä Valssi tukee varhaiskasvatuksen kehittämistä Kuopiossa

Kuopion kaupungin päiväkodeissa on toteutettu laaja arviointiprosessi Valssin avulla. Valssi on kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tuottama digitaalinen laadun-arviointijärjestelmä. Valssissa voidaan erilaisten tutkimustietoon perustuvien arviointityökalujen avulla arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Valssi toimii kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti – arviointia tehdään oman toiminnan kehittämistä varten ja jokaisen arviointiin osallistuvan ääni saadaan kuuluviin. 

Kuopiossa arvioitavaksi teemaksi valittiin “Vuorovaikutuksen sensitiivisyys ja ilmaisun tavat”. Tämän työkalun avulla henkilöstö sai arvioida muun muassa sitä, miten he kohtaavat lapset yksilöllisesti ja sensitiivisesti, kuinka he pystyvät ennakoimaan ristiriitatilanteita ja miten he pystyvät tunnistamaan lasten tarpeita, tunteita, huolenaiheita ja aloitteita. 

Arviointia jatkettiin keskustelemalla. Ensin lapsiryhmän henkilöstö pohti oman toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita, minkä jälkeen vahvuuksia ja kehittämiskohteita pohdittiin yhdessä koko päiväkodin henkilöstön kesken. Keskustelujen perusteella jokainen päiväkoti laati kehittämissuunnitelman.

Vahvuutena sensitiivisyys, pienryhmätoiminta ja huumori

Arvioinnin tulosten perusteella Kuopiossa varhaiskasvatuksen ilmapiiri on sensitiivinen ja turvallinen. Päiväkodeissa toimitaan pienryhmissä, mikä lisää henkilöstön mahdollisuuksia huomioida ja kohdata lapset yksilöllisesti sekä vastata heidän tarpeisiinsa ja aloitteisiinsa, huumoria ja hassuttelua unohtamatta. Marras-joulukuussa 2023 toteutetussa asiakaskyselyssä myös huoltajat arvioivat varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutuksen lämpimäksi, sensitiiviseksi ja sydämelliseksi. 

Kehittämissuunnitelmien perusteella varhaiskasvatuksessa halutaan erityisesti panostaa kiireettömän ilmapiirin luomiseen, sensitiivisen työotteen säilyttämiseen haastavissa kasvatustilanteissa, toiminnan suunnitteluun sekä lasten yksilölliseen huomioimiseen ja vaihtoehtoisten kommunikointitapojen käyttöön. Näiden lisäksi asiakaskyselyn tuloksista kehittämiskohteeksi nousivat tiedottamisen ja viestinnän tehostaminen, esimerkiksi lapsen päivästä kertominen huoltajalle.  

Valssi-arviointi tulee jatkumaan syksyllä 2024. Teemaksi on valittu “Vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri”. Varhaiskasvatuksen ensi toimintavuoden pedagogisena painopistealueena on lasten välinen vuorovaikutus.