Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 17.6.2024

Vuoden 2024 talouskehityksen vakauttaminen

Kuopion kaupunginhallitus keskustelee kuluvan vuoden taloustilanteesta. Ensimmäinen osavuosikatsaus osoitti huolestuttavasti, että alijäämä kasvaa edelleen. Kuopion kaupungin on nopeasti päästävä talousarvion mukaiselle tasolle tämän vuoden toiminnassaan.  

Talouden riskitekijät ovat viemässä koko vuoden alijäämän 4,1 milj. euroa alkuperäisen talousarvion tavoitetta heikommaksi. Alijäämää olisi kertymässä -24,6 milj. euroa. Samanaikaisesti valmistelussa ja päätöksenteossa ovat olleet talouden tasapainotusohjelman linjaukset, joiden tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Tasapainotavoite on karkaamassa yhä kauemmas, mikäli kuluvan vuoden alijäämä kasvaa. Tästä syystä on välttämätöntä, että kaupunki käynnistää välittömästi toimenpiteitä, joilla vakautetaan talouskehitys vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion mukaiseksi. 

Taloustilannetta oikaisevat toimenpiteet ovat luettavissa kokouslistasta:  https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024364-3

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se keskustelee kuluvan vuoden taloustilanteesta ja merkitsee tiedoksi palvelualueiden ja Tilapalvelujen toimenpiteet talouskehityksen vakauttamiseksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan ja toimenpiteet otetaan huomioon koko vuoden talousennustetta laadittaessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutokset 2020 yleiskaavaehdotus

Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutoksissa on kyse pääsääntöisesti noin viiden vuoden aikajänteellä jo hyväksyttyjen poikkeamislupapäätösten mukaisista päivityksistä alueen yleiskaavaan ja niiden viemisestä paikkatietojärjestelmään. Lisäksi muutosten yhteydessä yleiskaavaan tehdään esiinnousseita vähäisiä teknisiä korjauksia ja pienimuotoisia muutoksia, jotka eivät pohjaudu poikkeamispäätöksiin. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

Muutokset koskevat Kuopion, Vehmersalmen, Karttulan, Maaningan, Nilsiän ja Juankosken maaseutualueiden osayleiskaavoja. Suunnittelualue kattaa koko Kuopion kaupungin. Muutoksia on 24 kappaletta ja ne koskevat pieniä erillään sijaitsevia alueita. Muutosalueet sijaitsevat 13 eri yleiskaavan alueella. Muutettavat yleiskaavat on listattu kaavaselostuksessa. Kaavamuutokset käyvät läpi normaalin kaavoitusprosessin ja muutokset hyväksytään oikeusvaikutteisina. Voimaan tullessaan kaavamuutokset kumoavat kunkin yleiskaavan muutosalueen osalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot ja hyväksyy laaditut vastineet sekä 17.6.2024 päivätyn Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutosten kaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville (MRL 65 §) ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman päivitys valtuuston päätettäväksi

Vihreä valtuustoryhmä 17 allekirjoittajan myötä on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma päivitetään valtuustotason poliittiseksi ohjelmaksi.

Kuopion kaupungilla on strategiansa mukaisesti koko kaupunkia koskevia strategisia ohjelmia liittyen esimerkiksi hyvinvointiin, ilmasto- ja resurssiviisauteen, elinvoimaan ja kaupungin kasvuun. Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma ei ole kaupungin strateginen asiakirja, vaan se on kasvun ja oppimisen palveluihin liittyvä toimenpide- ja toimintaohjelma. Vastaavanlainen ohjelma kaupungissa on muun muassa Ympäristönsuojelun toimintaohjelma. Kasvun ja oppimisen lautakunnalla on kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaan toimivalta päättää kasvun ja oppimisen palvelutarpeen selvittämisestä sekä palvelujen järjestämisestä ja niiden kehittämisestä. Hallintosäännössä kaupunginvaltuustolle ei ole määritelty toimivaltaa päättää kasvatus- ja koulutuspoliittisesta ohjelmasta. 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan 13.12.2022 hyväksymä Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2023 eli reilu vuosi sitten ja sen jalkauttaminen on vielä kesken. Ohjelmaan liittyvää arviointikyselyä ollaan parhaillaan laatimassa ja se pilotoidaan vuoden 2024 aikana. Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma on voimassa vuoteen 2030 ja sitä arvioidaan laadittavan kyselyn avulla säännöllisesti. Tulokset tuodaan lautakunnan käsiteltäviksi. Lautakunta päättää ohjelman mahdollisesta päivitystarpeesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Puistoruokailu lapsille ja nuorille koulujen kesäloma-aikaan

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 15 allekirjoittajan myötä on jättänyt valtuustoaloitteen puistoruokailun toteuttamisesta lapsille ja nuorille koulujen kesäloma-aikaan.

Aloitteessa viitataan Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan arvioon, jonka mukaan 12 prosenttia suomalaislapsista elää pienituloisissa perheissä. Kuopiossa asuvista 17 000 alle 15-vuotiaisista lapsista ja nuorista 12 % tarkoittaa 2040 lasta/nuorta, jotka asuisivat pienituloisissa perheissä. Aloitteessa todetaan lisäksi, että Suomen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Sosten mukaan lapsiperheköyhyys kasvaa vuonna 2024.

Julkisorganisaatioilta kuten kunnilta edellytetään yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua, minkä takia esitettyä puistoruokailu-mahdollisuutta ei voitaisi rajoittaa pois muiltakaan kohdeikäryhmään kuuluvilta. Edellä mainituista syistä ruokailuun osallistuvien määrää on vaikea arvioida. Toteuttamista vaikeuttaa myös se, että ruokailun tulisi olla saavutettavissa eri puolilla Kuopiota koko kohdeikäryhmälle.

Puistoruokailun ruokakustannus olisi 2000 asiakkaalle kesäloma-ajan arkipäivien osalta noin 330 000 €. Tämän lisäksi kustannuksia aiheutuisi muun muassa työntekijäkuluista ja ruoan kuljetuskustannuksista. Puistoruokailuun liittyviä kustannuksia ei ole budjetoitu kasvun- ja oppimisen palvelujen talousarvioon vuodelle 2024.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtuustoaloite / Puijon merkkikiven entisöinti ja siirtäminen Puijolle lähtevän autotien risteysalueelle

Risto Pirinen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen Puijon merkkikiven entisöinnistä ja siirtämisestä Puijolle lähtevän autotien risteysalueelle.

Aloitteen mukaan Matkailijayhdistys pystytti 1900-luvun alussa merkkikiven opastamaan Puijolle meneviä turisteja. Kuopiolaisille tuttu merkkikivi siirrettiin 1970-luvulla rakennetun moottoritien alta Puijonrinteentien varteen, josta lähtee nykyisin jalankulku- ja pyöräilyreitti Puijon laelle. Aloitteen tekijän mielestä tuossa paikassa merkkikivi on kadottanut historiallisen arvonsa ja rapistunut pahasti. Puijon merkkikivi tulisi entisöidä ja asettaa näkyvälle paikalle opastamaan kulkijoita Puijon laelle.

Puijon merkkikiviä on 2 kappaletta. Toinen on Pirisen valtuustoaloitteen kuvaamalla paikalla Puijonrinteentien varressa ja toinen merkkikivi on Puijontien alkupäässä, tien ja sen vieressä kulkevan puistotien välisellä nurmialueella. Siis alueella, johon aloitteen tekijä toivoo kiven siirrettäväksi. Molemmat kivet ovat kuluneita ja niissä oleva teksti sekä nuoliosa ovat hankalasti luettavissa. Merkkikivien restaurointi, joka sisältää kivien puhdistuksen ja tekstien sekä nuolien maalauksen tai kultauksen alustava kustannusarvio on 3 000 €.

Kaupunkitekniikan palveluissa valmistellaan merkkikivien entisöinti. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden takia entisöinnin toteuttaminen siirretään odottamaan parempia taloudellisia aikoja.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaa kaupunginvaltuustolle kokouslistan liitteenä olevan vastauksen Puijon merkkikiven entisöinnistä ja siirtämisestä Puijolle lähtevän autotien risteysalueelle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 10.6.2024 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 10.6.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

**

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024364