Vesistöt

näkymä puijon tornista kallavedelle

Kuopiossa on paljon reittivesiä ja pienempiä vesistöjä

Vesistöjen runsaus on Kuopiolle tyypillinen piirre, sillä noin neljäsosa kaupungin pinta-alasta on vettä. Laajat järvialtaat ja reittivedet muodostavat suurimman osan vesialasta. 

Pohjois-Savon suurin järvi Kallavesi sijoittuu lähes kokonaisuudessaan Kuopion alueelle. Pinta-alaa Kallavedellä on noin 470 neliökilometriä, mikä tekee siitä Suomen kymmenenneksi suurimman järven. Yhdessä muiden samassa tasossa olevien järvialtaiden (Suvasvesi, Juurusvesi, Riistavesi ja Muuruvesi) kanssa se muodostaa noin 900 neliökilometrin suuruisen Iso-Kallan, joka puolestaan on Suomen viidenneksi suurin sisävesiallas. Kallavesi on melko matala. Sen keskisyvyys on vain noin 8,9 metriä. Syvin kohta (noin 75 m) löytyy Keski-Kallaveden itäosasta. Tyypiltään Kallavesi on suuri vähähumuksinen järvi. Kallavettä on säännöstelty vuodesta 1972 saakka. Säännöstelyväli on 1,1 metriä.

Nilsiän suurin järvi on Syväri, jonka pinta-ala on 80,7 neliökilometriä. Myös Syväri on melko matala, sillä sen keskisyvyys on seitsemän metriä ja suurin syvyys 41 metriä.  Tyypiltään Syväri on runsashumuksinen järvi. Syväriä on säännöstelty vuodesta 1960, säännöstelyväli on 2,45 m.

Kallioperän murtumalinjaan syntynyt Maaninkajärvi on loivista rannoistaan huolimatta poikkeuksellisen syvä. Järven keskisyvyys on 10,6 metriä suurimman syvänteen ollessa 70,4 metriä.  Pinta-alaa Maaninkajärvellä on 24,4 neliökilometriä. Myös Maaninkajärvi on luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi. 

Suurten järvialtaiden lisäksi Kuopiossa on runsaasti pienempiä järviä ja lampia. Monet niistä ovat melko matalia ja ihmistoiminnan enemmän tai vähemmän rehevöittämiä.

Virtaavia vesiä Kuopiossa on melko vähän. Koskista tunnetuimpia ovat Maaningalla sijaitseva Korkeakoski sekä Syvärin ja Vuotjärven yhdistävässä joessa oleva Lastukoski. Korkeakoski on Suomen korkein yhtenäinen vesiputous.

Kuopion kaupungin vesialueet

Kuopion kaupunki omistaa noin 9500 hehtaaria omia vesialueita, mitkä ovat vilkkaassa virkistyskäytössä. Suurin osa vesialueista sijaitsee Kallavedellä. Lisäksi kaupungilla on useita pienvesiä taajamissa ja yksittäisiä vesipalstoja Suvaksella (Vehmersalmi), Ylä-Ruokovedellä (Maaninka), Muuruvedellä ja Vuotjärvellä (Juankoski).

Kuopio ja Kallansillat jakavat Kallaveden Pohjois- ja Etelä-Kallaveteen. Kallansiltojen länsipuolella sijaitsevalla Pohjois-Kallavedellä on kaupungin vesialueista hieman yli 1000 hehtaaria ja Etelä-Kallavedellä yli 7000. Kaupungin vesialue jakautuu useisiin palstoihin, joista suurin sijaitsee Etelä-Kallavedellä ja on pinta-alaltaan noin 4200 hehtaaria. Kaupungin vesialueilla on runsaasti mahdollisuuksia veneilyyn ja uimiseen sekä retkeilyyn ja virkistykseen.