Talousvesi


Kuopion keskeiselle kaupunkialueelle talousvesi johdetaan Itkonniemen vedenkäsittelylaitokselta, jonne vesi tuotetaan Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilta. Lisäksi Kuopion Vesi ylläpitää pohjavedenottamoita Melalahdessa, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä, Maaningalla ja Juankoskella. Myös kymmenellä vesiosuuskunnalla on ylläpidettävänään omat pohjavedenottamot. Kuopion alueen talousvedenlaatu täyttää pääsääntöisesti Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (1352/2015 ja 461/2000) mukaiset laatuvaatimukset sekä -suositukset. Tarkempia tietoja verkostoveden vedenlaadusta voi pyytää oman alueen vesihuoltolaitokselta. Talousvesivalvonnasta vastaa ympäristöterveydenhuolto.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden välissä on vielä alueita, jonne vesijohtoverkostoa ei ole rakennettu. Näillä alueilla kiinteistöjen vedenhankinta on omien kaivojen varassa. Mikäli alueen kiinteistönomistajilla on kiinnostusta liittyä vesijohtoverkostoon, voi asiasta ottaa yhteyttä kunnallistekniseen suunnitteluun, joka selvittää onko verkoston rakentaminen teknistaloudellisesti mahdollista.

Kaivoveden laatu


Kaivosta saatavan veden laatu riippuu pitkälti pohjaveden laadusta, joka voi vaihdella paikallisesti hyvinkin paljon. Myös pohjaveden määrän vaihtelut voivat muuttaa kaivoveden laatua. Tämän lisäksi kaivon sijainnilla, rakenteella ja kunnolla sekä kaivon lähiympäristössä sijaitsevilla saastelähteillä on suuri merkitys kaivoveden laatuun. Kaivon rakentaminen ja ylläpito, kaivoveden käyttö ja laadun seuranta ovat kaivon omistajan vastuulla.

Kaivon vesi tulisi tutkia aina, jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita. Veden laatu on hyvä tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Lisäksi kaivoveden laatu tulisi selvittää myös silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi. Tutkimus on tarpeellista toteuttaa myös aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä hankittaessa vedenkäsittelylaitteita. 

Kaivon tarkastuksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä kaivon tiiviyteen, jotta pintavedet ja pieneläimet eivät rakojen kautta pääse pilaamaan kaivoveden laatua. Kesällä käytössä olevan lomamökin tai leirikeskuksen kaivon tarkistus ja huolto kannattaa ajoittaa kevääseen ennen kaivon käyttöönottoa. Likaantunut kaivo voidaan usein kunnostaa huoltamalla ja puhdistamalla niin, että kaivon käyttöä voidaan jatkaa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan auta, jos kaivoa ympäröivä maaperä on saastunut esimerkiksi jätevedellä. Yleensä tällaisessa tilanteessa ainoita toimivia ratkaisuja vesihuollon järjestämiseksi ovat joko uuden kaivon rakentaminen puhtaaseen maaperään ja riittävän kauas mahdollisista saastelähteistä tai järjestettyyn vesihuoltoon liittyminen.

Kaivoveden laatuun liittyvää asiantuntija-apua kannattaa kysyä terveydensuojeluviranomaiselta. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) verkkosivut sisältävät kaivojen suunnitteluun, rakentamiseen, kunnostukseen ja puhdistamiseen liittyviä ohjeita.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
kaupunkisuunnittelupalvelut
Suokatu 42 A, 2. krs.
PL 1097
70111 KUOPIO

asiointiposti
vesihuoltoasiat(at)kuopio.fi