Kaupunginhallituksen päätöstiedote 12.6.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen maanantaina 12.6.2023 ja se käsitteli seuraavat asiat:

Vuoden 2024 talousarviokehys

Talousarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille talousarvion laatimiseksi. Talousarviokehyksen valmistelussa on hyödynnetty selvitystä kaupungin talouden tilannekuvasta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen arvioita toiminnan muutoksesta ja määrärahatarpeista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion valmisteluperiaatteet ja vuoden 2024 talousarvion laadintaa lautakunnissa ohjaavan palvelualuekohtaisen kehyksen. Kehystä tarkastellaan uudelleen elokuun lopussa.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää tuottavuusohjelman valmistelun. Valmistelun tuloksena syntyvät kaupungin tuottavuustoimenpiteet ja niille euromääräiset tavoitteet. Vuonna 2024 toteutettavat toimenpiteet tulee sisällyttää osaksi palvelualueiden ja Tilapalvelujen talousarviovalmistelua.

Keskustelun kuluessa jäsen Allu Koskinen teki kannatetun muutosesityksen kohtaan: ”Kustannusten kasvu on mahdollisuuksien mukaan vietävä täysimääräisenä palveluiden käyttäjiltä perittäviin hintoihin. Maksuttomia palveluja on muutettava maksulliseksi.”

Muutosesitys:

Kustannusten kasvu on mahdollisuuksien mukaan vietävä palveluiden käyttäjiltä perittäviin hintoihin kuitenkin siten, että palvelun hinta ei nouse kohtuuttomasti eikä palvelutaso saa vaarantua. Maksuttomien palvelujen hinnoittelua tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Keskustelen kuluessa jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos teki kannatetun muutosesityksen kohtaan, “Digitaalisia palveluita lisätään. Järjestelmiä kehitetään niin, että asiakas hoitaa mahdollisuuksien mukaan palvelun digitaalisena alusta loppuun.”

Muutosesitys:

Digitaalisia palveluita lisätään. Palvelutarpeita suunnitellaan ja kehitetään niin, että asiakaspolku tukee asioinnin hoitumista mahdollisuuksien mukaan digitaalisena alusta loppuun. 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutosesitykset.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vanhusneuvoston nimeäminen 1.6.202331.5.2025

Lain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

1) nimeää neuvostoon seitsemän edustajaa kaupungin luottamushenkilöistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden heistä neuvoston puheenjohtajaksi,

2) nimeää neuvostoon viisi kuopiolaista vanhusjärjestöjen edustajaa, joista Markku Ulmasen neuvoston varapuheenjohtajaksi, eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta jatkovalmistelua varten.

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen 1.6.2023–31.5.2025

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se:

1) nimeää vammaisneuvoston toimikaudekseen liitteenä olevan vammaisneuvoston esityksen mukaisesti,

2) nimeää luottamushenkilöedustuksen neuvostoon,

3) nimeää neuvostoon kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden edustajat ja

4) päättää, että neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä

  1. hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

Pj Katja Heinonen

Varapj Virpi Sourunjärvi

Jäseniksi:

Tuomo Burman, varalle Sari Hyvärinen

Sirpa Jouhkimo, varalle Markku Partanen

Anu Ingman, varalle Irja Harju

Mika Saastamoinen, varalle Juha Oksanen

2. nimettiin luottamushenkilöedustajaksi:

Sirkku Lappalainen, varalle Ritva Mikkola

Risto Tabell, varalle Jukka Paappanen.

  1. nimettiin virkakunnasta

kaupunkiympäristön palvelualueelta Paula Pakarinen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta Kirsi Rönkkö, varahenkilönä Päivi Partanen.

4. hyväksyttiin yksimielisesti

Kaupunkisuunnittelujohtajan viran täyttäminen

Hakemusten, niistä tehdyn ansiovertailun, haastattelujen ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella viran täyttöä valmistellut haastatteluryhmä esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunkisuunnittelujohtajan virkaan valitaan arkkitehti Ilkka Laine.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Kuopion kaupunkisuunnittelujohtajan virkaan virkavalintaa valmistelevan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti arkkitehti Ilkka Laineen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan virkavalinnan vahvistaminen

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitettävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.             

Kaupunginjohtajan virka on täytetty edellä mainituin tavoin ehdollisena kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2023 § 28. Virkaan valittu Soile Lahti on toimittanut tarvittavan selvityksen ja valintapäätös voidaan vahvistaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se vahvistaa kaupunginjohtajan virkavalinnan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

—-

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)