Kuopion väestön, elinkeinojen ja asumisen tietopaketti

Öinen näkymä Kuopion satama-alueesta. Järvi ja valaistua kaupungin ruutukaavaa.
Kuva: Wille Markkanen

Kuopion väestöä, elinkeinoja sekä asumista koskevat lähtötiedot on koottu ja tarkistettu vuoden 2024 talousarvion laadintaa varten. Lähtötietoja käytetään perusteena myös useamman vuoden käsittävälle toiminta- ja taloussuunnittelulle, palvelujen suunnittelulle sekä kaavoitukselle. Suunnitelman taustalla ovat kaupunkirakennesuunnitelman tavoitteet tulevaisuuden kasvusuunnista, täydennysrakentamisesta sekä asumisen ja työpaikkojen laajenemisalueista. Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen – asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2024–2028 -raportin 19.6.2023, § 206.

“Kuopion kasvutavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja houkuttelevaa yritystonttitarjontaa, vahvaa työpaikkakasvua ja hyvää asuntotuotannon toteutumisen tasoa. Strategisesti tärkeiden uusien elinkeino- ja asuntoalueiden maanhankintaa sekä ripeää suunnittelua ja kaavoitusta on jatkettava tavoitteiden toteutumiseksi.”

Kuopion väestönkehitys perustuu muuttovoittoon

Kuopion kaupungin väkiluku oli 122 594 henkilöä vuoden 2022 lopussa. Väkiluku kasvoi 1051 henkeä (+0,9 %) vuonna 2022. Viime vuosina Kuopion väestönkasvu on perustunut kuntien väliseen ja ulkomailta saatuun muuttovoittoon. Luonnollinen väestönkasvu eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus on ollut negatiivinen.

Yritystonttien riittävyys haasteena

Kuopion työpaikkakasvu on ollut voimakasta. Työpaikkojen määrä lisääntyi noin 2180 työpaikalla (4,2 %) vuonna 2021 edellisestä vuodesta. Yritystonttien määrä on vähentynyt merkittävästi ja tällä hetkellä niitä on kysyntään nähden riittämättömästi. Vapaiden yritystonttien tarjonta painottuu Pieneen Neulamäkeen, jonka lisäksi yksittäisiä tontteja on tarjolla Matkuksessa, Kylmämäessä, Petosella ja Pirtissä. Tulevina vuosina yritystonttitarjontaa pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan maanhankinnan ja kaavoituksen avulla.

Kuvassa esitetään Neulamäki-Särkiniemi-Jynkkä -suuralueen työpaikkamäärä vuonna 2021 sekä työpaikkakehitys vuosina 2020-2021 ja 2017-2021.

Uusia asuntoja valmistui eniten Keskustaan, Lehtoniemeen ja Hiltulanlahteen

Kuopion asuntotuotanto on jatkunut vuosia vilkkaana ja monipuolisena. Kuopion kaupungin asuntorakentamisen tavoitteet on kirjattu kaupunkiseudun vuonna 2021 hyväksyttyyn MAL-sopimukseen, jonka mukaan Kuopion tavoitteena on 1200 asunnon vuosituotanto.

Vuonna 2022 kaupungin tavoite ylittyi, kun Kuopioon valmistui yhteensä 1428 asuntoa. Eniten asuntoja valmistui Keskustaan, Saaristokaupungin Lehtoniemeen sekä Hiltulanlahteen. Kohtuuhintaisen tuotannon määrä oli melko korkea, kun noin 540 asuntoa valmistui eri puolille kaupunkia. Pientaloasuntoja valmistui noin 310, mikä on reilu viidennes kaikista valmistuneista asunnoista.

Asuntotuotannon määrän ennustaminen on erittäin vaikeaa tuleville vuosille nykyisen taloudellisen epävarmuuden ja korkotason oloissa. Vuonna 2023 valmistuu noin 1250 uutta asuntoa, minkä jälkeen asuntotuotannon ennustetaan vähentyvän väliaikaisesti vuosina 2024–2025.

Asuntorakentamisen painopiste siirtyy Savilahteen

Kuopion asuinrakentamisen painopiste on siirtymässä vähitellen Savilahteen, joka on tulevina vuosina kaupungin kerrostalorakentamisen pääalue. Savilahden ensimmäisten asuintalojen rakentaminen käynnistyy tänä vuonna Vanhan varikon alueella, jonne on tulossa yhteensä noin 1300 uutta asuntoa noin 2000 asukkaalle.

Asuntorakentaminen jatkuu viime vuosien tapaan vilkkaana myös Keskustassa ja Saaristokaupungin viimeisillä alueilla. Keskustassa uusia asuintaloja rakennetaan erityisesti Malmgreninrannan, Kotikatu 365-Hatsalan sekä Puijonkuppeen alueilla. Kuluvan vuosikymmenen puolivälissä asuntorakentaminen käynnistyy Itkonniemen ja Vanhan aseman alueella sekä Kivilammen alueella Leväsellä.

Kuopiossa käynnissä olevat asuntorakentamisen hankkeet ja ohjelmointi vuosille 2024–2028.

Pientalotonttien tarjonta hidastunut

Kuopion kaupungin omakoti- ja rivitalotonttien tarjonta on vähentynyt. Hiltulanlahdesta luovutettiin noin 30 uutta tonttia rakentajille kesälle 2023, millä tahdilla Hiltulanlahden pientalotontteja riittää vielä noin neljäksi vuodeksi. Keskeisen kaupunkialueen pientalotonttitarjonnan jatkon mahdollistamiseksi Vanuvuoren alueen mahdollinen asuinrakentaminen tulee ajankohtaiseksi vuonna 2028.

Maaseututaajamissa ja -kylissä on myös tarjolla kaupungin väljempiä omakotitalotontteja. Tulevalla viisivuotiskaudella tutkitaan uusien omakotitalotonttien kaavoittamismahdollisuuksia kysynnän kannalta potentiaalisille maaseututaajamien ja -kylien alueille, joissa on vähän tonttitarjontaa. Ensimmäinen tutkittava alue on Riistavesi, jonne on valmistumassa uusi Riistaveden monitoimijatalo (perusopetus, kirjasto, nuorisotyö ja lähiliikunta).

Tutustu Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen – asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2024-2028 -raporttiin (Power BI)

Tutustu Power BI -raporttiin

Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen – asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2024–2028 -raportti on toteutettu Power BI –analytiikka- ja raportointityökalulla. Power BI mahdollistaa tietojen tarkastelun vuorovaikutteisena.

Voit suodattaa kaavioiden ja taulukoiden tietoja – esimerkiksi Väestö ikäluokittain -sivunäkymän kaaviot muuttuvat valitsemalla alasvetovalikoista ikäluokkia ja alueita. Osaa aineistoista pääset myös tarkastelemaan taulukkomuodossa.

Kuvassa esitetään yli 65-vuotiaiden väestökehitystä Keskustassa ja sen lähialueilla vuosien 2010–2030 aikana. Taustalla on keväällä 2022 hyväksytty Kuopion kaupungin väestösuunnite vuoteen 2040.

Lisätietoja antaa:

Katri Hiltunen
kehittämispäällikkö
044 718 5050, katri.hiltunen(at)kuopio.fi