Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.11.2023

Vuoden 2023 talousarviomuutokset

Talousarvioon on tullut muutoksia käyttötalous- sekä investointiosaan. Tarkemmat tiedot näistä ovat kokousaineistossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteissä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2023 kaikkien palvelualueiden ja yleishallinnon toimintakatteeseen, tilapalvelujen yli- ja alijäämään sekä investointiosaan. Muutoksilla on vaikutusta kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelman ei-sitoviin eriin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman muutos

Suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä kunnassa ja kuntayhtymässä ohjaa Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista. Suosituksen mukaan poistoaikojen ja –menetelmien tulee perustua pysyvien vastaavien hyödykkeiden tulontuottamiskykyyn ja kunnassa myös palvelujen tuotantokykyyn. Suunnitelmapoistojen perusteet ovat sellaisia, jotka valtuuston tulee hyväksyä.

Jotta poistosuunnitelmat vastaisivat entistä paremmin palvelujen tuotantokykyä, esitetään rakennusten poistoaikaan vuosivälystä. Samalla hyödykeryhmiin tehdään muutoksia mm. sen vuoksi, että pelastusajoneuvoja tai sairaalalaitteita ei ole enää kaupungin taseessa. Muutokset on merkitty pykälän liitteenä olevaan poistosuunnitelmaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman liitteen mukaisena ja että muutettua poistosuunnitelmaa noudatetaan 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä

Mia Mustonen (vihr.) on pyytänyt eroa hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mia Mustoselle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)