Kaupunginjohtajan blogi: Talousarvion taustoista

Kaupunginvaltuusto päätti Kuopion kaupungin talousarviosta vuodelle 2024 kokouksessaan 27.11.2023. Talousarviopäätöksessä on kysymys yhdestä keskeisimmistä valtuustolle kuntalain mukaan kuuluvasta tehtävästä. Oikeus päättää kunnan taloudesta on myös keskeinen osa koko kunnallista itsehallintoa. Avaan tässä blogissa eräitä talousarviovalmistelun lähtökohtia sekä näkymiä tulevaan.

Valtionosuuksista 

Vuosi 2023 on ollut kuntataloudessa yleisesti hyvä ja Kuopion kaupunginkin osalta ennustetaan positiivista tulosta. Asetelma muuttuu jatkossa monesta syystä, joista yksi on kuntien valtionosuudet. Kuntien valtionosuuksia on leikattu ja kohdennettu hyvinvointialueille siirtyneiden tehtävien ja kustannusten mukaisesti. Kuopion kaupungin tapauksessa järjestely on johtanut talouden rakenteelliseen epätasapainoon, jonka suuruusluokka on vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa negatiivinen. Tällä hetkellä ilmassa leijuu lisävähennys, jonka vaikutus Kuopion kaupungille on lähes 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 Kuopion kaupungin arvioidut valtionosuudet ovat yhteensä vain noin 32 miljoonaa euroa ja nykyisillä päätöksillä vähenevät roimasti tulevaisuudessa.  

Vastaavasti Kuopion kaupungin verotuloarvio on ensi vuonna noin 300 miljoonaa euroa, ja verorahoituksen merkitys kaupungin taloudelle onkin hyvin keskeinen. Siksi kaupunki pyrkii vaikuttamaan sen tasoon elinvoimaa vahvistavilla investoinneilla ja palvelutasoon panostamalla.  

Talousarviokehyksestä 

Kaupunginhallitus asetti keväällä talousarviokehyksen, jonka loppusumma oli 19,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kehys on ollut talousarviovalmistelun lähtökohta. Lautakuntien syksyllä antamat talousarvioesitykset kuitenkin ylittivät keväällä asetetun kehyksen ja ensi vuodelle oli muodostumassa 30,6 miljoonaa alijäämää. Asetelma kuvastaa hyvin niitä moninaisia ja perusteltujakin tarpeita, joita kaupunkimme toimintaa ja sen kehittämistä kohtaan on.  Merkittäviin laatutason nostoihin ei pääsääntöisesti ole nähty mahdollisuuksia, vaikka valtuusto lopulta hyväksyikin kaupunginhallituksen esityksen, jossa esitettiin 600 000 euroa enemmän käyttötalousrahaa kuin vielä kevään talousarviokehyksessä. 

Toimintakatteesta 

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa toimintakate on +3,7 %, joten kysymyksessä ei ole ollut leikkausbudjetti, ja kaupunginhallituksen talousarvioesitys lisää toimintakatetta entisestään. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutukset oppilaskohtaiset menot kasvavat ja näkyvät terveellisinä sekä turvallisina koulutiloina ja oppimisympäristöinä, varhaiskasvatuksessa myös yksiköiden toimintaan ja johtamiseen panostamisena. Kaupunki haluaa olla paras paikka lapsille ja nuorille silloinkin, kun ajat ovat taloudellisesti vaikeat.  

Investoinneista 

Kuopion kaupunki on investoinut viime vuosina voimakkaasti. Tämä on näkynyt monissa mittareissa positiivisesti. Kuopio on jo kolmatta vuotta peräjälkeen Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki ja meillä on suurten kaupunkien onnellisimmat asukkaat. Kuopion ei enää tarvitse perustella paikkaansa Suomen yhtenä parhaimmista ja houkuttelevimmista kaupungeista. Kukoistuksemme tänään ei kuitenkaan ole tae siitä, että kukoistamme tulevaisuudessa. Pelkkä pito- ja vetovoima ei myöskään riitä. On oltava myös elinvoimainen. Tuoreimman elinkeinoelämän kuntarankingin helmikuulta 2023 mukaan Kuopion seutu on elinvoimaisuudessa vasta sijalla 14. Huolestuttavinta on se, että sijoitus on laskussa. Elinvoiman haasteeseen vastaamisessa meidän on vahvistettava elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Yksi valttikorttimme on Savilahden alue ja sen ainulaatuinen osaamiskeskittymä, jolla voi olla erittäin suuri merkitys nimenomaan elinvoiman vahvistamisessa.   

Vetovoiman taustalla vaikuttaa osaltaan kaupungin rohkeat investoinnit, joiden kääntöpuolena kaupunki on myös velkaantunut. Ensi vuonna kaupungin investointitasoa madalletaan maltillisesti, ja nettoinvestointitaso asettunee ensi vuonna 84 miljoonaan euroon. Investointeja on pyritty kohdentamaan niihin osa-alueisiin, jotka vaikuttaisivat eniten tavoitteisiimme asukastyytyväisyydessä ja kaupunkimme veto- ja elinvoimassa. Niistä emme voi tinkiä jo verorahoituksen merkityksen vuoksi, mutta muita kuin välttämättömiä investointeja on poistettu ja siirretty tuleville vuosille. Siltikään vuosikate ei riitä investointeihin kuin vain noin 65 %:n osalta.  

Talouden tasapainotuksesta 

Akuuttien tasapainotustoimien lisäksi meidän on tehtävä myös erillinen ohjelma, jolla kaupungin taloutta pitkällä aikavälillä tasapainotetaan. Siinä yhteydessä pureudumme syvemmin toimintaamme. Suunnitelman laadinta alkaa heti joulukuun alussa ja työ päättyy tavoitteen mukaan maaliskuussa 2024. Päätökset eivät tule olemaan helppoja mutta ne ovat välttämättömiä.  

Olen varma, että yhteisvoimin onnistumme ja vahvistamme kukoistavan Kuopiomme menestystä jatkossa. 

Soile Lahti

Kaupunginjohtaja