Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 25.3.2024

Henkilöstökertomus 2023

Henkilöstöpalvelu on laatinut vuoden 2023 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus antaa kaupungin päättäjille, ammatilliselle johdolle ja henkilöstölle kokonaiskuvan kaupungin henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta.

Vuoden 2023 henkilöstökertomus julkaistaan lähiaikoina uudistetussa muodossa vain verkkototeutuksena osoitteessa www.kuopio.fi/henkilostokertomus-2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ympäristökertomus vuodelta 2023

Ympäristökertomuksessa 2023 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelutyöstä, jota kaupunki on tehnyt vuonna 2023. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään ympäristöasioiden merkittävyyttä.

Kuopion kaupungin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta ja olla hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että kaupungin toiminta tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään vain sen verran kuin se pystyy niitä ilmakehästä sitomaan. Kuopion asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt (pl. teollisuus) ovat pienentyneet 50 %.

Kokouslistasta voi lukea tarkemmin Kuopion ympäristön tilanteesta ja -suojelusta: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024329-4

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee ympäristökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vuoden 2023 tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuopion kaupungin tilikausi oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2023 ylijäämän lisäämisen jälkeen 186,7 euroa milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 30,6 milj. euroa, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2023 lopussa 142,1 milj. euroa.

Tilinpäätös jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

 • kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.
 • kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätöksen tulos 2 283 144,24 euroa käsitellään seuraavasti:
  • Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan seuraavasti: ydinkaupunki 4 847,70 euroa ja Tilapalvelut 41 923,08 euroa.
  • Lisätään tilikauden ylijäämä 2 329 915,02 euroa edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden (2024) kirjanpidossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Osaamistili-pilotointihanke

Työllisyyspalvelussa on toteutettu Osaamistilin esiselvityshanketta 1.9.2023 lähtien. Esiselvityksessä on ollut tarkoitus hakea perusta Suomessa uudenlaisen osaamistilimallin luomiseksi.

Osaamistilin pilotoinnin tavoitteena on kehittää lyhytkestoinen ja joustava täsmä työtaitojen kehittämistä edistävä malli, jossa työnhakija yhteistyössä koulutuksen palveluntarjoajan ja mahdollisen työnantajan kanssa edistää osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Malli ei kilpaile tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa. Siinä tunnistetaan osaamisvajeita ja edistetään jatkuvaa oppimista sekä työn ja työvoiman kohtaamista. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka perustuu työllistymisen edistämiseen lyhyiden koulutusjaksojen keinoin. Työnhakija saa oikeuden euromääräiseen osaamista ja työllistymästä edistävään koulutustukeen, joka voi olla esimerkiksi 1 000–5 000 euroa, ja jonka avulla toteutetaan räätälöityjä koulutusratkaisuja.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät työhakijat ja Kuopiossa osaavaa työvoimaa tarvitsevat työnantajat ja yritykset. 

Osaamistilin pilotointi on suunniteltu toteutettavaksi ajalla 1.5.2024 – 30.4.2027. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 1 318 134 euroa, josta ESR-rahoituksen osuus on 80 % eli 1 054 498 euroa. Kuopion kuntarahoitusosuus on 20 % eli 263 636 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Osaamistilin pilotointi hankehakemuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto jätelain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Ympäristöministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta. Keskeisin esitetty muutos koskee kunnan vastuun rajaamista jätehuollossa. Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi hallitusohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädettyä vastuuta asumisjätehuollossa rajataan.

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi on luettavissa Lausuntopalvelu-verkkosivuilla: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=587fe7f3-f5fd-4513-aebf-d22ba10aa4e1.

Kuopion kaupunki katsoo, että jätelakiin ei tulisi tehdä esitettyä muutosta, vaan asumisen jätehuollon järjestämisen tulisi säilyä kattavasti kunnan vastuulla. Kuopion kaupungin lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa kokouslistalta: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024329-7

Kuopion kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaa jätelain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta kokouslistalla esitetyn lausunnon ympäristöministeriölle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Edustajien nimeäminen vuoden 2024 pohjoismaiseen ystävyyskaupunkikonferenssiin Bodøhön

Yhteistyösopimuksen mukainen pohjoismaisten ystävyyskaupunkien (Jönköping, Bodø, Svendborg, Kuopio) konferenssi järjestetään joka toinen vuosi, vuorovuosin kussakin ystävyyskaupungissa.

Tänä vuonna järjestelyvuorossa on ystävyyskaupunki, Euroopan kulttuuripääkaupunki v.2024 Bodø Norjasta ja ajankohta 12.-15.8.2024. Kukin kaupunki voi lähettää kokoukseen yhteensä 8 hlön vakiomäärän koostuen poliittisista ja hallinnollisista edustajista sekä yhdestä Pohjola-Nordenin edustajasta.

Kaupunginjohtajan on viranhaltijapäätöksellä nimettävä konferenssiin ja kokoukseen osallistuvat henkilöt huomioiden konferenssin pääteema, väestönsuojelu ja kokonaisturvallisuus sekä alateemat, jotka sisältävät vierailut ja parhaat käytännöt aiheista:

 • Uusi (pohjoismainen) todellisuus – NATO
 • Kokonaisturvallisuus
 • JRCC – yhteinen pelastustoiminnan koordinointikeskus (TBC)
 • Uusi kaupunki – uusi lentoasema -hankkeen tilanne
 • Bodø2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki ja yoUNG2024 (nuorisohanke)

Kaupunginjohtaja nimeää asiantuntijat palvelualueilta/yksiköistä (4 hlöä), Pohjola-Nordenin Kuopion edustajan (1 hlö) ja pohjoismaisten ystävyyskaupunkien yhteyshenkilön (1 hlö).

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää poliittiset edustajat (2 hlöä) ja heidän varahenkilönsä osallistumaan konferenssiin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää kaksi poliittista edustajaa varahenkilöineen osallistumaan ystävyyskaupunkikonferenssiin.

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marko Kilven sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelisen. Varalle kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Leila Savolainen ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Kaartinen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024329