Tavoitteena olla paras paikka lapsille ja nuorille – missä mennään Kuopiossa?

Iloinen joukko koululaisia juoksee reput selässään kohti kameraa.

Tähän kysymykseen saatiin vastauksia hiljattain olleessa UNICEF:n seurantatapaamisessa, jossa tarkasteltiin Lapsiystävällinen kunta -mallin (LYK-malli) mukaisen työn etenemistä Kuopiossa. Yleisesti voidaan todeta, että Kuopion lapsiystävällinen kunta mallin toimintasuunnitelmaan kirjattujen viiden eri tavoitteen osalta ollaan menossa kohti Lapsiystävällisempää Kuopiota. Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat:

  1. syventää osaamista lapsen oikeuksista,
  2. kehittää lapsivaikutusten arviointia,
  3. lisätä tietopohjaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja lapsen oikeuksien toteutumisesta,
  4. edistää lasten osallisuutta sekä
  5. lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen.

Osaaminen lasten oikeuksista syventymässä

Kuopion koko henkilöstölle ja luottamushenkilöstölle suunnattu perehdytyskoulutus lapsen oikeuksiin sai UNICEF:lta kiitosta. Koulutus on ollut Kuopiossa käytössä reilu puoli vuotta, ja sen on suorittanut jo hieno joukko henkilöstöä. Alueen muut toimijat ja asukkaat pääsevät perehtymään lapsenoikeuksiin UNICEFin ja eOppivan materiaalien avulla, jotka löytävät Lapsiystävällinen kunta -työ Kuopiossa -sivustolta.

Toimintamalli lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi

Kuopioon on luotu toimintamalli lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen. Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään mitä mahdollisia hyötyjä tai haittoja erilaisista lapsiin kohdistuvista päätöksistä voi aiheutua. Lapsivaikutusten arviointeja toteutetaan Kuopiossa jo verrattain hyvin, mutta kehitettävää on vielä vaikutusten arviointien dokumentoinnissa. Kun lapsivaikutusten arviointeja onnistutaan dokumentoimaan aiempaa paremmin, tuo se päätöksentekoon lisää avoimuutta ja auttaa huomioimaan lapsivaikutuksia paremmin. Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi laaditaan parhaillaan lisäohjeistuksia ja lisäkoulutuksia järjestetään tarvittaessa.

Parempaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen taustaksi

Kuopiossa käytössä olevien tietoaineistojen toivotaan jatkossa mahdollistavan nykyistä tarkempaa tietoa erilaisten lapsi- ja nuorisoryhmien hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä lapsen oikeuksien toteutumisesta. Haluamme entistä yksityiskohtaisempaa ja säännöllisesti saatavaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Näin ollen toimintoja voidaan kohdistaa entistä vaikuttavammin. Työ tietopohjan laajentamiseksi on käynnissä.

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin entistä vahvemmin

Lasten ja nuorten osallisuuteen on Kuopiossa olemassa rakenteita ja uusia on kehitteillä. Kehittämistyö on osana kaupungin lähidemokratian ja osallisuustyön kehittämistä. Lasten ja nuorten halutaan olevan jatkossa entistä vahvemmin mukana heihin joko suoraan tai välillisesti vaikuttavien palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Osallisuuden kehittämisessä on kokeilussa esimerkiksi pilotti ”Saaristokaupungin lapset”, jossa menetelmä hyödynnetään dialogia, eli vuoropuhelua. Nuorisopalveluilla alkaa tämän kevään aikana nuorille tarkoitetut ”Mikä vituttaa?”-illat. Illoissa nuoret voivat tuoda esiin näkemyksiä arjen haasteista ja palveluiden kehittämiseksi. Lisäksi kehitteillä on ’kartta’ vaikuttamisen väylästä, josta nuoret saavat tukea oikean reitin löytämiseen asioihin vaikuttamisessa.

Jokaiselle lapsille mahdollisuus harrastamiseen

Kouluterveyskyselyn mukaan lähes jokaisella kuopiolaisella lapsilla ja nuorella on harrastus. Lasten ja nuorten harrastamista tuetaan Kuopiossa monin eri keinoin yhteistyössä eri toimijoiden kera. On olemassa täysin maksuttomia harrastamisen mahdollisuuksia ja harrastamista tukien avulla sekä pienin kustannuksin. Esimerkkeinä harrastamisen tukemiseen mainittakoon Liikkis-ranneke, Kaikukortti, Vauhti-toiminta, Unelmista totta -harrastustuki, Perheiden Liikuntalauantait sekä perusopetuksen koulujen Harrastamisen Suomen malli -kerhot.

Saako Kuopio tunnustuksen lapsiystävällisyydestään?

Seuraava tapaaminen UNICEF:n edustajien kanssa toteutuu vuoden 2024–2025 vaihteessa. Tuolloin arvioidaan yllä olevien viiden tavoitteen toteutumista. Mikäli Kuopio on saavuttanut tavoitteet riittävällä tasolla, on Kuopion kaupungin mahdollisuus saada UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -tunnus. Suomen kunnista 22:lla on Lapsiystävällinen kunta -tunnus.

Kuten väliarvioinnissa todettiin, on Kuopion kaupunki hyvällä matkalla kohti tavoitettaan olla paras paikka lapsille. Ansaitaksemme UNICEF:n Lapsiystävällisen kunta -tunnuksen, on työtä kuitenkin vielä jatkettava. Parhaimpaan lopputulokseen pääsemme tekemällä yhteistyötä toisiamme tukien.