Lapsiystävällinen kunta -työ Kuopiossa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja lapsen oikeuksien toteuttaminen on koko Kuopion yhteinen asia ja tavoite. Tavoite tehdään todeksi arjen eri areenoilla kodeissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vapaa-ajalla, harrastuksissa ja kaupungin eri palvelualueilla. Jokaista toimijaa tarvitaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää työtä on tehty Kuopiossa jo pitkään ja tilastojen mukaan valtaosa kuopiolaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Tehtävää kuitenkin vielä on siihen, että jokainen lapsi voisi hyvin ja jokaisen lapsen perusoikeudet toteutuisivat, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien.

Tuon tehtävän tueksi Kuopio hakeutui kaupunginvaltuuston aloitteesta mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli auttaa kaupunkia tekemään lasten hyvinvoinnin kanalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Lasten ääni ja tutkimustieto ohjaavat työtä

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti Kuopioon perustettiin työtä koordinoiva ryhmä, joka ensin perehtyi malliin ja lapsen oikeuksiin. Sen jälkeen Unicefin ja koordinaatioryhmän toimesta kartoitettiin kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja lapsen oikeuksien toteutumista.

Kartoituksessa kuultiin lapsia ja nuoria eri puolilta Kuopiota, koottiin saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä tarkasteltiin kaupungin rakenteita ja prosesseja lapsenoikeusnäkökulmasta. Alkukartoitus sisälsi kuulemisten lisäksi 80 eri mittaria. Kooste lasten ja nuorten kuulemisesta löytyy tästä linkistä.

Alkukartoituksen pohjalta valittiin Kuopion Lapsiystävällinen kunta -työlle ensimmäiset tavoitteet ja laadittiin toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024. Toiminnan alkuvaiheessa korostuu tietopohjan vahvistaminen ja tiedon jalkauttaminen arjen työhön ja päätöksentekoon lapsen oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista sekä lasten osallisuudesta.

Tavoitteena on myös tukea lisää lasten harrastamismahdollisuuksia ja niiden saavutettavuutta. Edellisten tavoitteiden lisäksi työtä on tehty ja tehdään myös kiusaamisen ehkäisyn ja kouluruokailun kehittämisen parissa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Kuopion valtuustossa tammikuussa 2023. Toimintasuunnitelmassa oleviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin pääsee tutustumaan sivun lopulla.

Kandista Lapsiystävälliseksi kaupungiksi

Seuraavan kahden vuoden aikana jatkamme hyvää työtä lasten ja nuorten eteen ja lisäksi kehitämme toimintaamme tavoitteiden mukaisesti. Kehittämistyön tueksi Kuopioon on palkattu Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, joka yhdessä koordinaatioryhmän kanssa tukee, seuraa ja raportoi työn etenemistä sekä Kuopion kaupungille että Unicefille. Kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen arvioidaan miten työ on edennyt ja tavoitteet saavutettu.

Lapsiystävällinen kunta -tunnuksen saamiseksi Unicef edellyttää, että

  • olemme keskittyneet kehittämistyössä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja kaupungin isoimpiin lapsenoikeusongelmiin
  • kehittämistyössä toteutuu lasten osallisuus
  • kehittämistyön tavoitteet ohjaavat koko kaupunkia
  • kaupunki tavoittelee kehittämistyöllä pitkäkestoisia muutoksia
  • kaupunki viestii kehittämistyöstä aktiivisesti
  • kehittämistyö jatkuu tunnuksen saamisen jälkeen. Tunnuksen voi saada kahdeksi tai neljäksi vuodeksi kerrallaan ja saaminen edellyttää em. asioiden toteutumista, joka arvioidaan aina ennen tunnuksen myöntämistä.

Tahtotila on päästä tavoitteisiin, joiden myötä lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat entistä paremmin ja hyvinvointi kohentuu, jotta jokainen voisi tuntea Kuopion strategian 2030 mukaisesti “elon paloa, ilon virtaa ja olon vapautta“. Muistetaan, että lasten paras on paras kaikille ja että meillä on “lupa tehdä toisin“, tehdään siis entistä ‘ehommin’.

Kuopion Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelman ensimmäisen tavoitteen mukaisesti syvennetään tietopohjaa lapsen oikeuksista ja niiden todentumisesta lasten ja nuorten arjessa valmisteilla olevan perehdytys-/koulutusohjelman avulla. Perehdytysohjelma koskettaa kaikkia, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti osallisena lasten ja nuorten arjessa tai siihen liittyvässä päätöksenteossa, myös sidosryhmiä.

Tietoa lapsiystävällisen työn tueksi Unicefin Lapsen oikeuksien teemapaketeista

Lapsiystävällisen työn tueksi Unicef on koonnut lapsen oikeuksista teemapaketteihin keskeisiä periaatteita, joita avataan esimerkein ja lasten tarinoin. Teemapaketit on tarkoitettu luettavaksi kuntalaisille, kaikille kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille, poliittisille päättäjille ja muille sidosryhmille, joiden tehtävät koskettavat suoraan tai välillisesti lapsia ja nuoria esimerkiksi harrastusseurat.

Teemapaketit avaavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustassa olevaa lapsenoikeusnäkökulmaa kunnan arjessa ja päätöksenteossa.

Teemapaketit ovat selkeitä ja lyhyessä ajassa luettavissa, mutta varoituksen sananen on paikallaan, -nälkä voi kasvaa lukiessa ja teemapaketeista löytyy hyviä linkkejä lisätiedon ääreen. Antoisia hetkiä lukijalle!

Tästä pääsee tutustumaan lapsen oikeuksien teemapaketteihin:
Lapsen oikeuksien teemapaketit Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Osaaminen syventyy myös e-oppivan avulla

Perehdytysohjelmassa hyödynnetään Unicefin materiaalien lisäksi Kansallisen lapsistrategian myötä valmistunutta koulutuspakettia lapsen oikeuksista ja erityisesti lasten osallisuudesta. eOppivan materiaali on kaikille avointa ja siihen voi perehtyä jo nyt alla olevan linkin kautta.

Tutustu Lapsistrategian koulutuskokonaisuuteen eOppivan avulla
Lapsen oikeudet haltuun eOppivan avulla Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen
Ajankohtaiset UNICEFin koulutukset löytyvät tämän linkin kautta
UNICEFin koulutuskalenteri Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Lisätietoa

Sanna Korhonen

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut