Kaupunginjohtajan blogi: Talouden tasapainotusohjelma

On ymmärrettävää, että Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelma herättää tunteita. Asiat eivät ole kenellekään helppoja, koska sopeutettava määrä on suuri. On myös inhimillistä, että mielellämme rinnastamme erilaisia asioita ja etsimme syyllisiä tilanteeseen. Syyllisten etsiminen ei kuitenkaan vie meitä eteenpäin eikä auta ongelmien ratkaisuissa.  

Syyt Kuopion kaupungin talouden taustalla

Kuopion taloudellinen tilanne on osa laajempaa julkisen talouden epätasapainon kokonaisuutta, joka näkyy yhtä lailla valtiolla, hyvinvointialueilla kuin kunnissa. Myöskään sote-uudistuksen myötä uudistunut valtionosuusjärjestelmä ei kohtele Kuopiota hyvin. Näihin tekijöihin emme juurikaan itse ole voineet vaikuttaa. 

Selvityksen mukaan olemme investoineet kokoluokkaa suuremman kaupungin tasoisesti, ja meidän on palattava kantokykymme tasolle. Palvelurakenteemme Kuopiossa on myös liian kallis nykyisillä verotuloilla ja pienentyneillä valtionosuuksilla rahoitettavaksi, ja sitä on uudistettava.  

Luola ei ole syy kaupungin talouden kriisiytymiselle. Jatkossa isot investoinnit ja hankinnat tehdään Kuopiossa kyllä toisin kuin Luola ja niitä on välttämätöntä myös hillitä, mutta Luola ei ole selitys talouden nykytilaan. 

Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus ennustaa 25 miljoonan euron alijäämää kuluvalle vuodelle ja talousarviovalmistelun ensimmäinen kehyskierros vuodelle 2025 peräti 44 miljoonan euron alijäämää. On välttämätöntä saada sisällytettyä sopeutusta jo käynnistyneeseen talousarviovalmisteluun, sillä muuten työ tulee entistäkin vaikeammaksi ja 35 miljoonaa on jotain aivan muuta. Lainan otolla tilanteen yli ei päästä. Laki vaatii talouden tasapainoa tai ylijäämää taloussuunnitelmakaudelle, mutta olemme siitä hyvin kaukana.    

Talouden tasapainotusohjelmassa päätetään periaatteista 

Viime viikolla julkistettu talouden tasapainotusohjelma on luonteeltaan strateginen periaatepäätös ja siinä päätetään vasta periaatteista ja tavoitteiden kohdentumisesta – yksittäisen keinojen aika on myöhemmin. Ajallisesti tasapainotustyö tulee jatkumaan vuosien ajan.    

Ohjelma itsessään ei siis karsi yhtään nimettyä uutta investointia, eikä lakkauta yhtään koulua tai päiväkotia. Ohjelmassa on kyllä avoimesti tuotu esille näitäkin keinoja, jotka ovat vaihtoehtoja asetetun 35 miljoonan euron taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Perusopetuksen palveluverkkoratkaisujen osuus on esityksen mukaan 6,19 milj. euroa eli säästöjä haetaan suurimaksi osaksi muilta osa-alueilta. Keinojen käyttöönotosta, kuten koulujen lakkautuksista, päätetään myöhemmin erikseen normaalissa järjestyksessä lain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Näissä vaiheissa kuullaan kunnan asukkaita ja varataan vaikutusmahdollisuudet asianosaisille. On myös huomattava, että Kuopio investoi yhä voimakkaasti kasvatukseen ja opetukseen.  

Toinen asia, josta nyt päätetään, on taloudelliset tavoitteet. Kaupunkitasoisen tasapainotustavoitteen lisäksi nyt päätetään, miten tavoite kohdentuu kaupungin eri toiminnoille. Asetetaan siis tavoitteet sille, paljonko on karsittava investointisuunnitelmaa ja palveluverkkoa, ja minkä verran säästetään palvelutasosta, hankinnoista, palveluiden järjestämisen tavoista koko kaupunkikonsernissa ja henkilöstökustannuksista.    

Tämän kokonaisratkaisun jälkeen voi vasta edetä keinoja koskevaan päätöksentekoprosessiin. Kokonaisuus tarvitaan, jotta asioita ei tarkastella toisistaan irrallisina.   

Karsinnan lisäksi etsitään keinoja myös tulojen kasvattamiseksi   

Talouden tasapaino ei ole vain karsintaa, tuloja on kasvatettava myös. Tasapainotusohjelmassa on eräitä ratkaisuja myös tähän. Niiden lisäksi kaupungilla on käynnissä muita toimia elinvoiman vahvistamiseksi, joiden kautta tavoitellaan yrityshankkeita ja kasvua. Käynnistetty Elinvoimainen ja Kasvava Kuopio – ohjelma pureutuu kasvuun myös talouden vahvistamisen näkökulmasta. Verotulopohjan vahvistaminen on talouden kannalta kriittisen tärkeää, kun valtionosuuksien merkitys on käynyt pieneksi. Läpi leikkaava ajatus on uudistaa kaupunkimme toimintaa merkittävästi.    

Huoli on ymmärrettävää, säästöt kohdentuvat kaikkialle   

Ymmärrän hyvin huolen, jota ohjelman julkistaminen on osalle ihmisiä aiheuttanut. Erityisesti lapsilta ja nuorilta emme haluaisi heikentää mitään, mutta kasvatuksen ja opetuksen merkitys kaupungin taloudessa on niin suuri, että tämä ei valitettavasti ole täysin mahdollista. Kaupungin henkilöstöön, organisaatioon ja hallintoon kohdistuvat toimet ovat myös toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä.    

Tavoitteena on, että talouden tasapainotustyö tehdään avoimesti ja osallistavasti, ja tulemme viestimään eri tavoin sen etenemisestä. Aiheesta on tehty kokoomasivu kaupungin verkkosivuille, jonka linkki löytyy etusivulta. Sinne on koottu materiaalia matkan varrelta ja myös FCGn tekemä Kuopion talous- ja toiminta-analyysi. Työstämme sinne myös Usein kysytyt kysymykset -palstaa.    

Päätöksentekijät lähtevät nyt ratkomaan talouden tasapainon kysymystä kunnalliseen demokratiaan kuuluvin keinoin arvoperusteisesti. Valmistelussa huolehditaan, että asukkaiden lakisääteiset oikeudet toteutuvat kaikissa esitetyissä ratkaisumalleissa. Vaihtoehtoisia ratkaisuja esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi pohditaan ja ehtiikin pohtia, sillä monien nyt esitettyjen keinojen käyttöönotosta ratkaisut tehdään myöhemmin erillisen valmistelun jälkeen.    

Esitykset ja päätökset ovat olleet ja ovat jatkossakin äärettömän vaikeita. Talous on kuitenkin saatava pois kriisin partaalta – vain sen kautta voidaan jatkossakin pitää Kuopio paikkana, jonne kannattaa tulla töihin ja yrittämään, opiskelemaan ja kouluttautumaan, lomalle tai tapahtumiin. Kestävä talous on hyvän elämän pääkaupungin strategiatavoitteen saavuttamisen edellytys, ja molemmat on pidettävä kirkkaana mielessä näinäkin aikoina.  

Soile Lahti

Kaupunginjohtaja