Kaupunginhallituksen päätöstiedote 20.5.2024

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa oli 31.12.2023 yhteensä 453 rakennusta tai tilaa. Kaupungin omistuksessa olevan rakennusomaisuuden arvoa ja sen muutoksia seurataan mm. käyttöomaisuuskirjanpidon, Haahtelan Kiinteistötieto-ohjelmiston, investointien seurannan ja korjausvelkalaskennan avulla.

Kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten arvot olivat 31.12.2023 seuraavat: Jälleenhankinta-arvo 1308 milj. euroa, Tekninen nykyarvo 961 milj. euroa ja Korjausvelka 89,5 milj. euroa

Kuopion kaupungin suoraan omistamiin rakennuksiin sitoutunut pääoma on merkittävä. Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät suunnitelmallista ja tavoitteellista kiinteistönpitoa koko rakennuksen suunnitellun elinkaaren tai käytön ajan.

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Tilasalkutuksen perusteet on hyväksytty vuonna 2007. Tilasalkutuksen päivitys on käsitelty kaupunginhallituksessa viimeksi 5.6.2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy päivitetyn tilasalkkujaon ja tilasalkutuksen käytettäväksi strategisena työkaluna.

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.

Sisäilmaryhmän katsaus vuoden 2023 sisäilma-asioihin

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäilmaongelmien ratkaisemisen toimintamallin 16.12.2013 ja sisäilmaohjeen päivityksen 11.1.2021. Toimintamallin mukaan sisäilmaryhmä raportoi kaupungin sisäilma-asioiden kokonaistilanteesta kaupunginhallitukselle ja yhteistyötoimikunnalle kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Sisäilmaryhmän vuosiraportti 2023 on liitteenä. Sisäilmaryhmän katsaus on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 15.5.2024.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se asettaa sisäilmaryhmän katsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Tekstiilipantin käyttöönoton kokeilu tekstiilikierrätyksen edistämiseksi

Sami Kumpulainen (vihr.) ja 14 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet kaupunginvaltuustossa 25.3.2024 valtuustoaloitteen, jossa esitetään tekstiilipanttikokeilua tekstiilikierrätyksen edistämiseksi. Tekstiilipantin pilotoinnin tarkoituksena olisi kannustaa asukkaita kierrättämään tekstiiliä vastikkeellista menetelmää hyödyntäen.

Aloitetta on käsitelty alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden, alueellisten jätehuollon viranomaispalveluiden sekä Jätekukon asiantuntijoiden kanssa.

EU:ssa on parhaillaan valmistelussa tuottajavastuu tekstiileille. Arvio on, että tätä koskevat jätepuitedirektiivin muutokset hyväksyttäisiin neuvottelujen jälkeen EU:ssa vuoden 2025 aikana, jolloin muutosten täytäntöönpano jäsenvaltioissa olisi vuosina 2026–2028. Näin ollen tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että kunnat investoisivat poistotekstiilien jalostukseen.

Ehdotettu tekstiilinkeräyskampanjakokeilu ei ole vielä ajankohtainen tekstiilin materiaalihyötykäytön prosessien ollessa kesken. Sen sijaan valtuustoaloitteessa esitetty viestinnällinen kampanjointi ja luotettavan tiedon esille tuominen vastuullisesta tekstiilien kulutuksesta on tärkeä ja toteutettavissa.

Kuopion kaupunki on yhtenä resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkoston jäsenenä sitoutunut puolittamaan kulutusperusteisen hiilijalanjäljen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Kaupunki on myös parhaillaan päivittänyt Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 –ohjelman, jolla toteutetaan kiertotalous- ja ilmastotavoitteita.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen muut asiat 20.5.2024

Talouden tasapainotusohjelmaa koskevia kannanotot kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus keskusteli talouden tasapainotustilanteeseen liittyvästä tilanteesta ja kaupunginhallitukselle tulleista kuntalaisten kannanotoista ja kirjelmistä. Kannanotot ja kirjelmät ovat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuustojen jäsenten luettavissa kaupunginhallituksen sisäisessä verkossa ja käytettävissä osana talouden tasapainotusohjelman aineistoa. Kaupunginhallituksen käytäntöihin kuuluu, että asiat liitetään siihen kokonaisuuteen, johon ne kuuluvat. Tässä tilanteessa kannanotot liittyvät talouden tasapainotusohjelmaan. Pöytäkirjaan saapuneet kirjelmät ja kannanotot merkitään tiedoksi tulleina asioina.

Kaupunginhallituksen kokouslista liitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)