Markkinointijohtajan blogi: Talouden tasapainotusprosessin myötä yhteinen tilannekuva ja kriisitietoisuus on kasvanut 

Kaupunginhallitus käynnisti talouden tasapainottamistyön joulukuussa 2023. Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon kuului luottamushenkilöitä ja virkajohtoa.  

Ohjausryhmän tavoitteena oli muodostaa esitys, johon voidaan sitoutua tuleviksi vuosiksi, valtuustokauden yli. Työskentelyn kuluessa ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Henkilöstölle ja kuntalaisille on tiedotettu ohjausryhmän työskentelystä jokaisen kokouksen jälkeen. 

Virkakunnasta koostetut työryhmät saivat tehtäväksi etsiä mahdollisia konkreettisia tasapainotuskeinoja ja -ehdotuksia valtuustotasoisiksi linjauksiksi. Valtuustoryhmät saivat keinovalikoiman omaan työstöönsä ennen valtuustoseminaaria tasapainottavien keinojen kokonaisuuden arvioimiseksi. Ohjausryhmä kokoontui viimeistelemään talouden tasapainotusohjelman valtuustoseminaarin havainnot huomioiden huhtikuun 2024 lopussa.  

Yhteinen tilannekuva auttaa rakentamaan yhdessä tulevaisuutta 

Periaatteena taloustilanteen viestinnässä on ollut avoimuus, osallisuus, vuorovaikutus, kriisitietoisuuden lisääminen sekä syvempi ymmärrys toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Työn kuluessa pidettiin kolme erillistä infotilaisuutta kaupungin henkilöstölle ja medialle. Kuntalaisia on informoitu kaupungin verkkosivuilla, somekanavissa, kyselyn avulla ja median kautta.  Kuntalais- ja henkilöstökyselyn tavoitteena oli hakea kuntalaisten ja henkilöstön painotuksia ja arvoja talouden tasapainotusohjelman teemojen mukaisesti. Vastaukset huomioitiin valmistelussa osana työryhmien työskentelyä, osana loppuraporttia.  

Ohjelman julkaisusta käynnistyi kuntalaiskeskustelu  

Toukokuun alussa kooste mahdollisista konkreettisista keinoista ja ehdotuksista valtuustotasoisiksi linjauksiksi tuli julkiseksi. Julkinen keskustelu erityisesti kouluihin kytkeytyvistä suunnitelmista käynnistyi, kun 35 miljoonan euron tasapainotus konkretisoitui tarkemmiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Lähikouluistaan huolestuneet kuntalaiset kävivät keskustelua erilaisista säästämisen vaihtoehdoista kannanotoilla ja kirjelmillä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.  Kannanotot ja kirjelmät ovat päättäjien luettavana kaupunginhallituksen sisäisessä verkossa ja käytettävissä osana talouden tasapainotusohjelman aineistoa. 

Keskusteluja käytiin lisäksi mediassa, valtuustoryhmiä kutsuttiin mukaan keskusteluihin. Myös mielenilmaukset ovat osa demokratiaa ja avoimuutta. Hyvän elon, ilon ja olon kaupungissa sillekin on paikkansa.  

Kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainotusohjelmasta 20.5.2024  

Kaupunginvaltuusto päätti Kuopion kaupungin tasapainotusohjelmasta pitkään yöhön venyneessä kokouksessaan maanantaina 20.5.2024. Kokouksessa ohjelmaan tehtiin lukuisia muutosesityksiä ja niistä äänestettiin. Nyt päätetyt linjaukset ohjaavat jatkovalmistelua, joka käynnistyy välittömästi. Tasapainotusohjelma täsmentyy näiden tehtyjen päätösten myötä ja valmistelu siirtyy toimeenpanovaiheeseen siihen valmisteluryhmään ja toimielimeen, jolla päätösvalta kulloiseenkin asiaan on. Tässä kohdassa tehdään myös tarkemmat vaikutusten arvioinnit sekä kuntalaisten kuulemiset.  

Kaupunki käynnistää välittömästi tasapainotusohjelman toimeenpanosuunnittelun ja viestii siitä jatkossakin aktiivisesti. Asioiden konkretisoituminen tulee herättämään varmasti paljon keskustelua, kun päätetyt asiat siirtyvät lopulliseen toimeenpanoon. Tasapainotuksen määrä, 35 M€, on niin suuri, että se tulee koskettamaan kaikkia jollain tavalla. Helppoja ratkaisuja ei valitettavasti ole.  

Osa toteutettavista säästöistä ja tehostamisesta tapahtuu viranhaltijoiden päätöksellä, osa asioista on laajempaa selvitystä vaativaa. Muuttuvista asioista tiedotetaan aina valmistelun yhteydessä. Kaupunki kokoaa tietoa edelleen kaupungin verkkosivuille ja sieltä löytyy myös tähänastiset materiaalit: www.kuopio.fi/talouden-tasapainotus.  

Kuopio rakentaa tasapainoista taloutta vuoteen 2027 mennessä. Siihen liittyvät toiminnan tehostamisen, tiukan kulukurin ja lisätulojenkin tavoitteet. Tällä rakennetaan edelleenkin kestävästi kasvavaa, hyvän elämän pääkaupunkia – hyvän elon, ilon ja olon kaupunkia.  

Kirsi Soininen

Markkinointijohtaja

Mark­ki­noin­ti ja viestintä