LUMO-ohjelma hyväksytty – luonnonhoitotoimia tehdään kesällä useilla kohteilla

Kukkia

Kuopion kaupungin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma eli LUMO-ohjelma vuosille 2024–2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.5.2024. LUMO-ohjelmaan on koottu tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki omassa toiminnassaan turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Kuntalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä hyödynnettiin ohjelman valmistelussa useassa vaiheessa.

Ohjelma koostuu seitsemästä päätavoitteesta, jotka ohjaavat luonnon monimuotoisuutta koskevaa suunnittelua ja toteutusta Kuopion kaupungilla.

Päätavoitteet ovat:

  1. Kaupunkivihreän määrä kasvaa ja ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.
  2. Arvokkaat luontokohteet, uhanalaiset luontotyypit ja lajit säilyvät ja niiden tila paranee.
  3. Vesialueiden tila on hyvä ja niiden luonto monimuotoista.
  4. Lähiluonto, kulttuuriympäristöt ja rakennetut alueet ovat monimuotoisia.
  5. Kaupungin metsät ovat monimuotoisia ja monikäyttöisiä.
  6. Haitallisten vieraslajien torjunta on toimivaa ja tehokasta.
  7. Kuopiolaisilla on vahva luontosuhde, he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden arvon ja toimivat vastuullisesti lähiluontonsa hyväksi.

Päätavoitteiden lisäksi ohjelmassa esitetään tarkat toimenpiteet, joita toteuttamalla kaupunki pyrkii kohti päätavoitteita. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat kaupungin eri yksiköt yhteistyössä niin kaupunkiorganisaation sisäisten kuin ulkoistenkin yhteistyötahojen kanssa.

LUMO-ohjelman päivitystyöstä vastasi Kuopion kaupunki / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut.

Tutustu LUMO-ohjelmaan verkkosivuillamme.

Luonnonhoitotoimia tehdään useilla alueilla tänä kesänä

Kuopion kaupunki tekee kesällä 2024 luonnonhoitotoimia useilla kohteilla. Valtaosa töistä rahoitetaan valtiolta haetulla ns. Kunta-HELMI-avustuksella, joka kattaa 80 % avustuskohteiden töiden kustannuksista. Hoitotöillä toteutetaan valtuustossa juuri hyväksyttyä LUMO-ohjelmaa.

HELMI-rahaa käytetään mm. Halmejoen ja Sormulanvaarun luonnonsuojelualueiden hoitotöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi Helmi-avustuksella hoidetaan ns. uuselinympäristöjä, jotka ovat syntyneet ihmistoiminnan tuloksena ja joilla on lajistoon liittyviä arvoja . Näitä kohteita on vanhan ratapohjan varsilla Pienessä Neulamäessä ja Matkuksessa sekä Antikkalan laskettelurinteellä.

Muu isompi luonnonhoidon kohde on lähivuosina Etelä-Kallaveden saaristo, jossa yritetään parantaa lokkilintujen pesimäolosuhteita linnustonsuojelualueilla. Samalla edistetään metsäluonnossa harvinaistumaan päässeiden paloalueiden lajiston elinmahdollisuuksia kulottamalla. Kulotuksen pitäisi avata saaren kenttä- ja pensaskerrosta niin, että lokit hakeutuvat todennäköisemmin pesimään saareen. Palanut puuaines puolestaan tarjoaa siihen erikoistuneelle lajistolle elinympäristön. Kulotuksen toteuttaa Pelastusopisto, joka samalla tutkii maastopalon käyttäytymistä ja sammutusmenetelmiä.

Vieraslajeja poistetaan erityisesti luonnonsuojelualueiden läheisyydestä kaupungin omistamilla mailla. Growdsorsa-pelin avulla torjuntaa tehdään muuallakin kantakaupungin alueella.