Luonnon monimuotoisuusohjelma

Kimalainen kukkaniityllä

Luonnon monimuotoisuus

Monimuotoinen luonto rehevine metsineen ja puhtaine järvineen on Kuopion rikkaus. Yhtenä Kuopion kaupungin strategian päämääränä on olla ilmasto- ja resurssiviisas, kestävästi kasvava ja ympäristöstään ylpeä. Tähän päämäärään pääsemiseksi on tunnistettu keskeiset menestystekijät, joista yksi on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta.

Luonnon monimuotoisuutta esiintyy kaikkialla ympärillämme. Luonnonsuojelualueet sekä luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt ovat ehdottomasti keskeisiä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta,mutta monimuotoista luontoa löytyy myös hoidetuilta alueilta. Oman tärkeän kokonaisuutensa muodostaa kaupunkiluonto ihmistoiminnan muokkaamine pienympäristöineen, kuten puistoineen ja kaupunkilampineen. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän koko kirjoa: elinympäristöjen monimuotoisuutta, lajien runsautta sekä lajien sisäistä geneettistä vaihtelua.

Monimuotoinen luonto on terveellisen ja viihtyisän elinympäristön perusta, josta on ihmiselle myös selkeää taloudellista hyötyä. Luonto antaa ihmiselle useita aineellisia ja aineettomia hyötyjä, kuten puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa, pölytyspalveluita, raaka-aineita, energiaa, virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Huoli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä on ajankohtainen juuri nyt. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy maailmanlaajuisesti kovaa vauhtia. Lajien osalta yhteensä miljoona lajia on kansainvälisen luontopaneeli mukaan vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Myös Suomessa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen vaatii toimia. Suomen ympäristökeskus SYKE:n vuoden 2019 raportin mukaan joka yhdeksäs maamme riittävän hyvin tunnetusta 22 000 lajista on uhanalainen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma vuosille 2024–2030

Kuopion kaupungin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma eli LUMO-ohjelma vuosille 2024–2030 hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 20.5.2024.  LUMO-ohjelmaan on koottu tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki omassa toiminnassaan turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Kuntalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä hyödynnettiin ohjelman valmistelussa useassa vaiheessa.

Ohjelma koostuu seitsemästä päätavoitteesta, jotka ohjaavat luonnonmonimuotoisuutta koskevaa suunnittelua ja toteutusta Kuopion kaupungilla.

Päätavoitteet ovat:

1. Kaupunkivihreän määrä kasvaa ja ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.

2. Arvokkaat luontokohteet, uhanalaiset luontotyypit ja lajit säilyvät ja niiden tila paranee.

3. Vesialueiden tila on hyvä ja niiden luonto monimuotoista.

4. Lähiluonto, kulttuuriympäristöt ja rakennetut alueet ovat monimuotoisia.

5. Kaupungin metsät ovat monimuotoisia ja monikäyttöisiä.

6. Haitallisten vieraslajien torjunta on toimivaa ja tehokasta.

7. Kuopiolaisilla on vahva luontosuhde, he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden arvon ja toimivat vastuullisesti lähiluontonsa hyväksi.

Päätavoitteiden lisäksi ohjelmassa esitetään tarkat toimenpiteet, joita toteuttamalla kaupunki pyrkii kohti päätavoitteita. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat kaupungin eri yksiköt yhteistyössä niin kaupunkiorganisaation sisäisten kuin ulkoistenkin yhteistyötahojen kanssa.

Aikaisemmat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmat:

Yhteystiedot

Anniina Le Tortorec

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Kalle Ruokolainen

Luonnonsuojelusuunnittelija