Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstiedote 10.6.2024

Henkilöstökertomus 2023

Henkilöstöpalvelu on laatinut vuoden 2023 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus antaa kaupungin päättäjille, ammatilliselle johdolle ja henkilöstölle kokonaiskuvan kaupungin henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta. Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun keskeinen apuväline.

Vuoden 2023 henkilöstökertomus julkaistaan uudistetussa muodossa vain verkkototeutuksena osoitteessa  Henkilöstökertomus 2023 – Kuopio

Henkilöstökertomus on luettavissa myös mobiiliversiona.

Kaupunginvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Vuoden 2023 tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Kaupungin tilikausi oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2023 ylijäämän lisäämisen jälkeen 186,7 euroa milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 30,6 milj. euroa, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2023 lopussa 142,1 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi. Asiaa koskeva päätöskäsittely on kohdassa ”Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen”.

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Kaupunginhallitus on 25.3.2024 § 99 hyväksynyt ja allekirjoittanut Kuopion kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.


Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2023 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

Tilintarkastaja esittää antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

Kaupunginvaltuusto päätti, että se
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2023, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeen selvitys

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja lähetti 6.11.2023 tarkastuslautakunnalle selvityspyynnön, jossa pyydettiin arvioimaan Savilahden luolan rakennusurakan kustannusnousuun liittyvät tapahtumat ja syyt. Erityisesti pyydettiin huomioimaan, millä tavoilla prosessi etenee ja toteutuu, kun rakennusurakassa ilmenee kustannuksiin ja aikatauluihin vaikuttavia muutoksia ja millä tavalla tilanne vertautuu, kun rakennuttajana on yksityisen sektorin toimija.

Selvitystä varten Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta on perehtynyt Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. Selvitystyön aikana tarkastuslautakunta vieraili Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksessa.

Lisäksi tarkastuslautakunta on pyytänyt tilintarkastajalta kohdennetun tarkastuksen Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeen päätöksentekoprosessiin.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan selvitykset ovat kokouslistan liitteinä: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskushankkeen selvityksen ja tilintarkastajan selvityksen kohdennetusta tarkastuksesta.

Tilintarkastuspalvelun optiovuosien käyttö

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kaupunginvaltuuston (9.9.2019 §32) hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniyhtiöiden tilintarkastajana toimii sama auktorisoitu tilintarkastusyhteisö kuin Kuopion kaupungilla. Tytäryhteisöt päättävät tilintarkastajan valinnasta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Kuopion kaupunginvaltuusto valitsi 15.2.2021 § 3 kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilivuosien 2021-2024 (+2 v optio) lakisääteiseksi tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n sen tekemän tarjouksen perusteella.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki käyttää tilintarkastuspalvelusopimukseen sisältyvän option ja valitsee Kuopion kaupungin ja sen konsernin yhteisöjen tilintarkastajaksi vuosiksi 2025 – 2026 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT KHT Marko Paasovaara.

Ympäristökertomus vuodelta 2023

Ympäristökertomuksessa 2023 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelutyöstä, jota kaupunki on tehnyt vuonna 2023. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään ympäristöasioiden merkittävyyttä. 

Kuopion kaupungin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta ja olla hiilineutraali vuonna 2030.

Ympäristökertomuksesta käy ilmi esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Kuopion alueella sijaitsevien suurten järvien ekologinen tila on suurimmaksi osaksi hyvä.
  • Kasvihuonekaasupäästöistä suurin päästölähde on tieliikenne, jonka osuus kokonaispäästöistä oli 26 %. Joukkoliikenteen kalustosta noin 80 % oli EU:n direktiivin määrittelemiä puhtaita ajoneuvoja.
  • Vuonna 2021 kotitalouksien jätteen määrä oli asukasta kohti 263 kg.

Lämmityskauden 2022-2023 energiakriisin vuoksi kaupunki toteutti tehostettuja energiansäästötoimia. Toimien ansiosta yhdeksän kuukauden ajanjaksolla 12/2022–8/2023 saatiin säästettyä yhteensä noin 10,6 miljoonaa kilowattituntia sähköä ja lämpöä. Rahassa mitattuna säästöt olivat noin miljoona euroa. Vuonna 2023 Kuopiossa käytettiin uusiutuvia energiavaroja sähkön- ja lämmöntuotantoon yhteensä noin 1 133 GWh Kuopion Energian ja Savon Voiman tuotantolaitoksissa. Tämä on noin 75 % koko energiantuotannosta.

Kuopion kaupungin omissa kiinteistöissä kulutettiin lämpöenergiaa yhteensä noin 79 GWh (uusiutuvien osuus noin 96 %) ja sähkön kulutus oli vastaavasti 34 GWh (uusiutuvia 100 %).

Koko ympäristökertomus löytyy kokouksen esityslistan liitteestä: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginvaltuusto merkitsi ympäristökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.5.2024 § 11 ’Kaupunginvaltuuston päätösten 20.5.2024 täytäntöönpanot ’ todennut, että kaupunginvaltuuston 20.5.2024 kokouksen pykälässä 3 ”Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027” on tapahtunut virhe, kun yhdestä kannatetusta muutosesityksestä ei ole äänestetty.

Tämä esitys on valtuutettu Markus Jukaraisen esitys: Hallinto ja organisointi kohtaan lisätään kohta 7. Konsulttien ja asiantuntijoiden käytön vähennys (250 000 / 3 vuoden aikana) 83 300 € /v., jota valtuutettu Jarmo Auvinen on kannattanut.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se suorittaa ko. äänestyksen 10.6.2024 pidettävässä kokouksessaan. 

Muilta osin kaupunginhallitus on todennut, että kaupunginvaltuuston 20.5.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa.

Kaupunginvaltuusto suorittaa äänestyksen valtuutettu Markus Jukaraisen tekemästä ja valtuutettu Jarmo Auvisen kannattamasta esityksestä: Hallinto ja organisointi kohtaan lisätään kohta 7. Konsulttien ja asiantuntijoiden käytön vähennys (250 000 / 3 vuoden aikana) 83 300 € /v.

Äänestys: Jaa 47 (pohja, kaupunginhallituksen esitys) Ei 6 (Jukaraisen kannatettu muutosesitys) Tyhjiä 0, Poissa 2

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2024

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (2021/612, 6 §) velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointisuunnitelman valtuustokausittain ja raportoimaan alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Kuopion hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2021–2025 (saatavilla osoitteesta: www.kuopionhyvinvointisuunnitelma.fi) esitetään yhteensä 13 tavoitetta ja 27 toimenpidettä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2024 on laadittu osana Kuopion hyvinvointiryhmän ja toimeenpanevan hyvinvointiryhmän toimintaa. Hyvinvoinnin tilaa kuvatessa on käytetty laajasti erilaisten valtakunnallisten ja paikallisten tutkimusten ja selvitystä tuloksia.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraporttia 2024 sekä sen tiivistelmää pääsee tarkastelemaan alla olevien linkkien kautta. Sähköisessä versiossa vuosiraportin eri osiot aukeavat valikon otsikoinneista.

Vuosiraportti ja sen tiivistelmä löytävät pdf -versioina myös kokouksen liitteistä (Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com))

–         Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportin 2024 tiivistelmä

–         Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2024

Kaupunginvaltuusto päätti, että se hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportin 2024.

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 – Viksu Kuopio -ohjelma

Kuopion ilmasto- ja resurssiviisausohjelmalla kaupunki toteuttaa kaupunkistrategiaa sekä sitoumustaan edelläkävijäkuntaverkostossa FISU (Finnish Sustainable Communities). Verkoston kuntien yhteisenä tavoitteena on edistää kuntien elinvoimaa ja hyvinvointia kolmella päätavoitteella: päästöttömyys, jätteettömyys ja kestävä kulutuksen taso vuoteen 2050 mennessä. Strategiassaan Kuopio on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä ja kiertotalouden edelläkävijäkaupunki.

Edelläkävijyys edellyttää, että tavoitteissa ollaan kunnianhimoisia ja niissä pyritään jopa korkeampaan tavoitetasoon kuin mitä tasoa lait, muut säädökset tai kansalliset ohjelmat edellyttävät.

Ohjelma sitoo kaupunkikonsernin palvelualueita ja kaupunkikonsernin yhtiöitä. Lisäksi ohjelmassa on vastuutahoina yhteistyötahoja ja -kumppaneita, jotka omalta osaltaan osallistuvat ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden edistämiseen. Valmistelun alusta alkaen on ollut tärkeää tehdä ohjelma vuorovaikutteisesti. Valmistelussa on hyödynnetty palvelumuotoilun prosesseja ja ohjelman sisältöä on tarkasteltu eri kohderyhmien näkökulmasta. Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa on osallistettu laajasti asukkaita, sidosryhmiä ja toimielinten edustajia.

Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan kokousasiakirjan liitteestä. Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginvaltuusto päätti, että se hyväksyy Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 – Viksu Kuopio -ohjelman.

Talousarviomuutoksia vuodelle 2024

Muutokset vaikuttavat kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja muutosten jälkeen kaupungin talousarvioon merkitty alijäämä on -22,5 milj. euroa. Investointien nettomäärä pienenee 4,0 milj. euroa.

Muutoksia on esitetty muun muassa seuraaviin asioihin: Vesihuollon avustukset, palveluliikenne, Puijon tuolihissi sekä Savilahden Luolan investointimäärärahan pienentäminen.

Kaupunginvaltuusto päätti, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2024

– kaikkien palvelualueiden ja yleishallinnon toimintakatteeseen ja
– hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sekä Tilapalvelujen investointeihin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi teknisen talousarviomuutoksen elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueelle.

Muutoksia hallintosääntöön

Muutosesityksiä on tehty muun muassa seuraaviin: 27 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta ja 31 § Kaupunkirakennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta sekä 37 § Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta.

Tiedot hallintosäännön muutoksista löytyvät kokouksen esityslistan liitteistä: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kaupunginvaltuusto päätti, että hallintosääntöä muutetaan 1.7.2024 lukien liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Muutoksia pitäjäraatien toimintasääntöön

Pitäjäraatien toimintaa ohjaa toimintasääntö, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.5.2021 (34 §). Pitäjäraatien toimintasääntöön ehdotetaan muutoksia, jotka tarkentavat kokousten päätösvaltaisuutta, ehdokkuutta pitäjäraadin jäseneksi ja pitäjäraadin asettamista. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi termi kaupunginhallituksen johtosääntö kaupungin hallintosäännöksi.

Toteutuessaan muutokset selkeyttäisivät pitäjäraatien toimintaa. Pitäjäraatilaisilta on pyydetty kirjallisesti muutosehdotuksia toimintasääntöön ja heidän kanssaan on keskusteltu toimintasäännön muutosehdotuksista 2.4.2024.

Muutosehdotuksia on tehty seuraaviin: 3 § Pitäjäraadit kaupungin päätöksenteko-organisaatiossa, 4 § Pitäjäraadin asettaminen, kokoonpano, toimikausi sekä Uusi pykälä (8 §): Pitäjäraadin kokousten päätösvaltaisuus. Tiedot löytyvät tarkemmin kokouksen esityslistalta: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kokouksessa tehtiin kannatettu esitys, että asia palautetaan valmisteluun. Asia palautettiin valmisteluun yksimielisesti ilman äänestämistä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Taukoliikunta tavaksi Kuopion kaupungin perusopetuksessa ja lukioissa

Valtuustoaloitteessa Kuopion Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kuopion kaupungissa selvitetään mahdollisuudet lähteä toteuttamaan taukoliikuntaa kerran koulupäivän aikana kaikilla perus- ja lukio-opetuksen vuosiluokilla. Näin lähdetään luomaan uusia taukoliikunnasta innostuneita sukupolvia tulevaisuuden työelämään.

Aloitetta käsiteltiin perusopetuksen ja lukion rehtorikokouksissa ja perusopetuksen liikunnasta / kerhotoiminnasta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Monipuolinen liikkuminen ja leikkiminenkin koulupäivän aikana on kannatettavaa. Keppijumppa on yksi muoto tehdä niin. Kuopionkin koulut ovat tiloiltaan ja koulupihoiltaan hyvin erilaisia mikä pitää ottaa huomioon arkiliikunnan lisäämisessä.

Konkreetteja toimenpiteitä arkiliikunnan ja taukoliikunnan lisäämiseksi Kuopion peruskouluissa ja lukioissa voisi olla seuraavat:

– Pyritään mahdollistamaan kouluissa ns. pitkät välitunnit.

– Koulutetaan edelleen välkkäliikuttajia.

– Rakennetaan olemassa oleviin kouluihin aktiivisuuteen liikkumiseen houkuttelevia välituntipihoja. Esimerkiksi Hiltulanlahden ja Jynkän koulujen pihat houkuttelevat oppilaat aktiiviseen välituntiliikkumiseen.

– Tarjotaan keskellä päivää kerhoja lukuvuoden aikana viikoittain kaikille vuosiluokille klo 11.45-12.15.

– Haetaan Suomi liikkeelle -ohjelman kehittämisavustusta keväällä 2024. Avustusten päätavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja vakiintumista peruskouluissa ja korkeakouluissa sekä peruskouluikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämistä.

– Talousarvioissa resursoidaan kouluille lisäresurssia välituntiliikuntavälineisiin, joita koulut voivat hankkia ikäluokat huomioiden (esim. 0-6lk, 1-6lk, 1-9lk, 7-9lk). Välinehankinnat voidaan tehdä keskitetystikin kouluja kuunnellen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Tekstiilipantin käyttöönoton kokeilu tekstiilikierrätyksen edistämiseksi

Sami Kumpulainen (vihr.) ja 14 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet kaupunginvaltuustossa 25.3.2024 valtuustoaloitteen, jossa esitetään tekstiilipanttikokeilua tekstiilikierrätyksen edistämiseksi. Tekstiilipantin pilotoinnin tarkoituksena olisi kannustaa asukkaita kierrättämään tekstiiliä vastikkeellista menetelmää hyödyntäen. Asukas, joka on tuonut pussillisen tekstiiliä kierrätettäväksi, saisi vastineen. Vastine voisi olla esimerkiksi lippu kaupungin kulttuuri- tai liikuntapalveluun kuten uimahalliin tai museoon. Vastaavanlainen kokeilu on toteutettu ainakin Lahdessa.

Aloitetta on käsitelty alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden, alueellisten jätehuollon viranomaispalveluiden sekä Jätekukon asiantuntijoiden kanssa. Vastauksessa todetaan muun muassa seuraavaa:

  • Ehdotettu tekstiilinkeräyskampanjakokeilu vastikkeellisesti ei ole vielä ajankohtainen tekstiilin materiaalihyötykäytön prosessien ollessa kesken. Poistotekstiiliä kertyy jo nyt olemassa olevan keräysjärjestelmän kautta paljon ja suuri osa poistotekstiilistä joudutaan ohjaamaan energiaksi jätteiden polttolaitoksiin.
  • Sen sijaan valtuustoaloitteessa esitetty viestinnällinen kampanjointi ja luotettavan tiedon esille tuominen vastuullisesta tekstiilien kulutuksesta on tärkeä ja toteutettavissa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

**

Kokousasiakirjat löytyvät kokonaisuudessaan: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)