Viitoitus ja opastus

Jalankulun ja pyöräilyn viittoja

Yleisellä tiellä voi olla opastus kahvilaan, ravintolaan tms., mutta taajama-alueelle ei opastusta yleensä aseteta. Kaupunkialueella toimitaan pääasiassa katunimiviitoituksen varassa. Kohteilla voi olla rakennusvalvonnan sallimassa määrin viitoitusta omalla tontillaan.

Osoiteviittaa (liikennemerkki F16) voidaan taajamassa käyttää opastamaan yleisön kannalta tärkeimpiin virastoihin, laitoksiin, palvelukohteisiin sekä runsaasti liikennettä aiheuttaviin teollisuus- ja liikerakennuksiin. Liikennemerkkiä F16 käytetään yleensä lähiopastukseen.

Taajamaympäristössä joudutaan viitoitusta käytännön syistä rajoittamaan kohteiden suuren määrän vuoksi.

Palvelukohteiden viitoitus

Kuopion kaupunkialueen sisällä toteutettavassa palvelukohteiden viitoituksessa on luotu periaatteet, joiden avulla voidaan käyttää yhtenäistä viitoitustapaa koko kaupungin hoidossa olevalla katuverkolla (kaupungininsinöörin päätös 1.4.2003 37 §).

  • Viitoitus asetetaan vain laitoksen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.
  • Jos kohteen viitoitus on aloitettu taajaman ulkopuolella, jatkuvuuden turvaamiseksi viitoitusta käytetään myös taajamassa.
  • Keskusta-alueella viitoitusta ei aseteta.

Viitoitus asuntoalueilla

  • Viitoitus voidaan asettaa vain yleisön kannalta tärkeisiin virastoihin, laitoksiin tai palvelukohteisiin.
  • Yksityisille yrityksille viitoitusta asetetaan tapauskohtaisesti ja harkinnan varaisesti poikkeustapauksissa.
  • Viitoitus asetetaan yleensä pää- tai kokoojakadulle.
  • Viitoituksena käytetään osoiteviittaa (liikennemerkki F16).

Teollisuus-, liike- ja muut alueet

  • Käytetään yleensä yhteisiä opastauluja, joissa on tarvittaessa kartta.
  • Viitoitus asetetaan vain yrityksille, jotka synnyttävät runsaasti liikennettä tai ovat muuten yhteiskunnallisesti merkittäviä.
  • Suurille yrityksille voidaan asettaa tienviitta (F13), muille osoiteviitta (F16).

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY on aloittanut yhdessä viitoituksen yleissuunnitelman laatimisen. Työn on tarkoitus valmistua kevään 2024 aikana.