Liikennemerkit

Rakentamistyömaan liikennemerkkiviidakkoa Savilahdessa.

Tieliikennelain mukaan kunta asettaa liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki, liikennevalo, muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä) kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. 

Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä. Olemassa oleville kaduille liikenteenohjaussuunnitelman muutoksia tehdään esimerkiksi Tieliikennelain tai suunnitteluohjeiden muuttuneiden vaatimusten, kaupunkilaisilta saatujen anomusten tai muuten havaittujen puutteiden tai muutostarpeiden perusteella. 

Yleisille liikennealueille tulevat anomukset 

Tonttikaduille tehtävät vapaamuotoiset hakemukset liikennemerkeistä osoitetaan Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalveluille. 

Anomuksessa tulee olla perustelut merkin asettamiselle sekä mukana selvitys, että vähintään puolet liikennemerkin vaikutuspiiriin tulevista asukkaista on anomuksen takana. Liikennemerkkien asettamisesta päättää suunnittelupäällikkö, jonka jälkeen suunnitelma asetetaan nähtäville mahdollisia oikaisuvaatimuksia varten. Jos oikaisuvaatimuksia ei tule, päätöksestä tulee kahden viikon nähtävillä olon jälkeen lainvoimainen. 

Yksityistielle tulevat anomukset 

Tieliikennelain 71 §:n mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusta ei tarvita tien kunnon tai tieympäristössä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. 

Yksityisen tien pitäjä anoo kunnalta luvan ennen liikennemerkin asettamista. Liikennemerkin asettamisesta tulee olla tiekunnan kokouksessa tehty lainvoimainen päätös tai kaikkien tieosakkaiden hyväksyntä. 

Kiinteistön sisäiset anomukset

Kiinteistön sisäiselle alueelle liikenteenohjauslaitteen asettaminen vaatii kunnan suostumuksen, jos kyseinen alue on tarkoitettu yleisen liikenteen käyttöön tai on muuten yleiseen tiehen rinnastettava. Yleisen liikenteen käyttöön tarkoitettuja kiinteistön sisäisiä alueita ovat esimerkiksi kauppojen pysäköintialueet, kiinteistön läpi kulkevat jalankulun ja/tai pyöräilyn väylät sekä yksityistiet.
Asuinrakennusten pihat ovat lähtökohtaisesti tien ulkopuolisia alueita, joilla tieliikennelakia ei sovelleta. Kuitenkin kun tällaiselle alueelle asetetaan liikennemerkki tai muu liikenteenohjauslaite, joka velvoittaa, määrää tai ohjaa tienkäyttäjää, tällöin kyseisestä piha-alueesta tulee yleiseen tiehen rinnastettava alue.

Täten kiinteistön sisäisiin liikenteen ohjauslaitteisiin tulee hakea tieliikennelain 71§:n mukainen kunnan suostumus, samalla tavalla kuin yksityistielle asetettaviin. Hakemukseen tulee sisällyttää suunnitelmakartta, jossa esitetään asetettavat (sekä mahdolliset jo olemassa olevat) liikenteen ohjauslaitteet tarkkoine paikkoineen ja suuntineen.

Jos kyseessä on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, hakemukseen tulee liittää hallituksen (tai muun päätösvaltaisen tahon) päätös liikennemerkkien asettamisesta. Jos taas kyseessä on kiinteistö, tulee anojan liittää hakemukseen todistus siitä, että hän omistaa kyseisen kiinteistön tai hallinnoi sitä. Jos omistajia/haltijoita on useampi, tarvitaan kaikkien omistajien/haltijoiden kirjallinen suostumus.

Kunnan suostumusta ei vaadita, jos kyseessä on alueella tehtävän työn vuoksi asetettava tilapäinen liikenteenohjauslaite, osoitenumerokilpi, ennen nykyisen tieliikennelain voimaantuloa (1.6.2020) asetettu liikenteenohjauslaite, tai vanhan liikennemerkin uusiminen/vähäinen siirto, jossa liikennemerkkien sisältöä ei muuteta.

Liikennemerkkianomukset

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Rikkoontuneet liikennemerkit 

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki