Esteettömyyden yleissuunnitelma

Kuopion kaupunki on saanut Traficomilta Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustusta Esteettömyys kivijalkana Kuopion liikenneturvallisuuden edistämisessä -hankkeeseen. Hanke käynnistyi helmikuussa 2023 ja se kestää joulukuuhun 2023 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää kävely-ympäristöjen liikenneturvallisuutta parantamalla niiden esteettömyyttä sekä lisätä kaupungin organisaation ja kuntalaisten tietämystä esteettömistä ja liikenneturvallisista ratkaisuista.

Hankkeen kohderyhmäna on ikääntyneet tai liikkumis- tai toimintaesteiset henkilöt, mutta esteettömät ratkaisut tulevat olemaan liikenneturvallisia kaikille liikkujille.

Hankkeen tavoite

Hankkeessa on tarkoitus laatia esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden yleissuunnitelma. Sen tavoitteena on määrittää ne kävelyalueet ja -reitit, joissa tavoitellaan esteettömyyden erikoistasoa. Painopisteenä ovat ympäristöt, joissa liikkuu iäkkäitä tai liikkumis- ja toimintaesteisiä tavallista enemmän. Tontit ja kiinteistöt on rajattu hankkeen ulkopuolelle. Työssä määritetään infran ja kunnossapidon laatukriteerit, jotka tulee toteutua sekä erityis- että perustasolla. Lisäksi määritetään, mistä kriteereistä voidaan perustellusta syystä tapauskohtaisesti poiketa.

Hankkeessa on lisäksi tavoitteena lisätä kaupungin suunnittelu-, rakennuttamis- ja kunnossapito-organisaation tietämystä esteettömistä ja liikenneturvallisista ratkaisuista. Tavoitteena on myös lisätä kuntalaisten tietämystä esteettömien ja liikenneturvallisten ratkaisujen periaatteista ja taustoista. Pidemmän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa iäkkäiden sekä liikkumis- ja toimintaesteisten itsenäinen liikkuminen luomalla turvallisia ja esteettömyyden huomioivia ratkaisumalleja erilaisiin
liikkumisympäristöihin. Määrällisenä tavoitteena on jalankulkuonnettomuuksien osuuden vähentäminen verrokkikaupunkien tasolle.

Suunnitelmaluonnos laitetaan nähtäville syksyllä, jolloin siitä on mahdollista jättää mielipide.

Osakokonaisuudet

Reittien ja alueiden sekä kriteerien määrittely

Tunnistetaan ne palvelu- ja vapaa-ajankohteet, joihin tulisi olla esteetön pääsy.
Laaditaan suunnitteluohjeet ja kunnossapidon laatuvaatimukset esteettömyyden perus- ja erikoistasoille sekä toimenpideohjelma esteettömyyden parantamistoimenpiteille.
Tunnistetaan alueet ja reitit, joissa tulisi olla korkeampi esteettömyyden taso ja mitä esteettömyyden erikoistason kriteerejä käytetään missäkin.

Esteettömyyskartoitukset

Kävely-ympäristöjen kartoituksia tehdään reiteille, jotka on tunnistettu esteettömyyden kannalta tärkeiksi:

• Kuopion keskustaan
• Lähiöihin: Leväselle, Petoselle, Männistöön ja Puijonlaaksoon
• Maaseututaajamiin: Karttulaan, Vehmersalmelle, Nilsiään, Maaningalle, Juankoskelle, Riistavedelle.

Yhteistyö

Hankkeessa osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä keräten tietoa mitkä kohteet ovat sellaisia, joiden esteetön saavutettavuus on tärkeä sekä liikkumisen esteistä, vaarallisista paikoista ja kokemuksia myös onnistuneista ratkaisuista. Hankkeeseen osallistetaan muun muassa vanhus- ja vammaisneuvoston, potilas-, vammais- ja kansanterveysyhdistysten ja pyöräilyjärjestöjen jäseniä, asumisyksiköiden työntekijöitä, lähiötyöntekijät sekä pitäjäraadit.

Mitä esteettömyys tarkoittaa ulkoympäristössä?

Esteettömässä ulkoympäristössä:

  • esteetön ja turvallinen reitti hahmottuu kävely-ympäristössä
  • esteetön matkaketju esim. julkisen palvelun kohteisiin
  • esteettömiä viher- ja virkistysalueita
  • kaupunkiympäristössä voi liikkua eksymättä, törmäämättä, putoamatta, kompastumatta tai liukastumatta.

Esimerkkejä:

  • suojatiet ovat selkeitä ja turvallisia
  • bussipysäkit sijoitetaan helposti lähestyttäviksi ja ne merkitään havaittavasti
  • liikennemerkit, -valot, opasteet ja osoitekyltit erottuvat vaivattomasti taustastaan
  • kulkua ohjataan ja kulkuväylän muutoskohdista varoitetaan maanpinnan näkyvillä ja tuntuvilla ohjaavilla, varoittavilla ja erottavilla merkinnöillä sekä esim. liikennevalojen äänimerkeillä.

Lisätietoja hankkeesta

Paula Pakarinen

suunnitteluinsinööri