Liikenneturvallisuus

Hidastetöyssy Kuopio-hallin edessä hillitsemässä ajonopeuksia.

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asiakkailta saadun palautteen ja poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen avulla.

Liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät liikenteessä vahingoittumattomana. Tämä tavoite pohjautuu EU:n liikenneturvallisuusstrategian mukaiseen tavoitteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä vuoteen 2050 mennessä. Tähän niin sanottuun nollavisioon liittyen on Suomessa tärkeänä osatavoitteena liikennekuolemien määrän vähentäminen alle 100 liikennekuolemaan vuoteen 2030 mennessä.

Liikenneturvallisuutta parannetaan kaupunkisuunnittelussa mm. sopeuttamalla nopeusrajoitukset liikenneympäristöön sekä esimerkiksi toteuttamalla hidastetöyssyjä ja kavennuksia.

Liikenneturvallisuusaloitteet ja asiakaspalautteet

Liikenneturvallisuuskohteiden toteutukselle on vuosittain varattuna rajallinen määräraha. Turvallisuusaloitteita kerätään pidemmältä ajanjaksolta ja toteutuksen kiireellisyyttä arvioidaan määräajoin.

Aloitteiden arvioinnin perusteena ovat liikenneturvallisuustilanne (mitatut ajonopeudet, onnettomuudet), kadun liikenneolosuhteet (läpiajoliikenne, jalankulku- ja pyöräilyväylät, risteykset) sekä maankäyttö kadun vaikutuspiirissä (koulut, päiväkodit, palvelutalot, urheilualueet ym.)

Arviointi tehdään kerran vuodessa ja toteutettaviksi valittavat kohteet sisällytetään seuraavan vuoden rakentamisohjelmaan.

Liikenneturvallisuustoimenpiteitä suunnitellaan liikennesuunnittelussa myös asiakaspalautteiden perusteella. Asiakaspalautetta voi jättää Kuopion kaupungin palautepalvelun kautta.

Kiinteistön omistajan velvollisuus katualueeseen rajautuvan viheralueen kunnossapidosta

Kiinteistöjen puut ja pensaat voivat olla vaarana yleiselle liikenteelle sekä haitata katualueen kunnossa- ja puhtaanapitoa. Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito kuuluu kiinteistön omistajalle, jonka on huolehdittava mm. siitä, että kasvillisuus ei haittaa näkyvyyttä ja liikkumista.

Risteyksissä kasvavat puut ja pensaat voivat aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille kuten autoilijoillekin. Vanhojen kiinteistöjen kasvillisuuden leviäminen on syytä sopivin väliajoin tarkistaa. Uusilla kiinteistöillä istutuksia tehtäessä on otettava huomioon, että esim. puut ja pensasaidat mahtuvat myös täysikasvuisina tontin puolelle.