Viitoitus ja opastus


Liikenneviraston ohjeiden mukaan yleisellä tiellä voi olla opastus kahvilaan, ravintolaan tms., mutta taajama-alueelle ei opastusta yleensä aseteta.

Kaupunkialueella toimitaan pääasiassa katunimiviitoituksen varassa. Kohteilla voi olla rakennusvalvonnan sallimassa määrin viitoitusta omalla tontillaan.

Osoiteviittaa (liikennemerkki F16) voidaan taajamassa käyttää opastamaan yleisön kannalta tärkeimpiin virastoihin, laitoksiin, palvelukohteisiin sekä runsaasti liikennettä aiheuttaviin teollisuus- ja liikerakennuksiin. Liikennemerkkiä F16 käytetään yleensä lähiopastukseen.

Taajamaympäristössä joudutaan viitoitusta käytännön syistä rajoittamaan kohteiden suuren määrän vuoksi.

Palvelukohteiden viitoitus


Kuopion kaupunkialueen sisällä toteutettavassa palvelukohteiden viitoituksessa on luotu periaatteet, joiden avulla voidaan käyttää yhtenäistä viitoitustapaa koko kaupungin hoidossa olevalla katuverkolla (kaupungininsinöörin päätös 1.4.2003 37 §).

  • viitoitus asetetaan vain laitoksen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella
  • jos kohteen viitoitus on aloitettu taajaman ulkopuolella, jatkuvuuden turvaamiseksi viitoitusta käytetään myös taajamassa
  • keskusta-alueella viitoitusta ei aseteta

Viitoitus asuntoalueilla

  • viitoitus voidaan asettaa vain yleisön kannalta tärkeisiin virastoihin, laitoksiin tai palvelukohteisiin
  • yksityisille yrityksille viitoitusta asetetaan tapauskohtaisesti ja harkinnan varaisesti poikkeustapauksissa
  • viitoitus asetetaan yleensä pää- tai kokoojakadulle
  • viitoituksena käytetään osoiteviittaa (liikennemerkki F16)

Teollisuus-, liike- ja muut alueet

  • käytetään yleensä yhteisiä opastauluja, joissa on tarvittaessa kartta
  • viitoitus asetetaan vain yrityksille, jotka synnyttävät runsaasti liikennettä tai ovat muuten yhteiskunnallisesti merkittäviä
  • suurille yrityksille voidaan asettaa tienviitta (F13), muille osoiteviitta (F16)