Datajalostamo

Savilahden silta valaistuna
Kuopion kaupungin tarjoaman Datajalostamon tarkoituksena on mahdollistaa eri datalähteiden tehokas hyödyntäminen. Datajalostamo-alustan avulla voidaan kerätä, jalostaa, visualisoida sekä jakaa dataa. Sitä kehitetään mm. yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, hyvinvointipalvelujen ja Kuopion kaupungin käyttöön. Datajalostamo on siis älykaupungin digitaalista perusinfrastruktuuria, jonka tarkoituksena on avata yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia datan avulla ja tutkimuslaitoksille sekä oppilaitoksille tilaisuuksia käyttää dataa, johon aiemmin on ollut vaikea päästä käsiksi.

Datajalostamon toimintaperiaatteet

Datajalostamo-alustan kehittämisen perusperiaatteita ovat horisontaalisuus, avoimuus, pitkäjänteisyys ja toimittajariippumattomuus. Horisontaalisuudella tarkoitetaan monialaisuutta. Organisaatioiden välisiä tai sisäisiä datan siilorajoja ei kannata kopioida virtuaaliseen ulottuvuuteen ja hyödyntämiseen. Sen sijaan dataa pitää pystyä yhdistelemään mahdollisimman joustavasti, mutta kuitenkin hallitusti, eri lähteistä. Osa datasta voidaan avata julkiseksi avoimeksi dataksi ja osan hyödyntäminen voidaan mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen ja käytön luvittamisen avulla. Avoimuus tarkoittaa sitä, että Datajalostamo suunnitellaan palvelemaan eri ryhmiä yrityksistä ja TKI-toimijoista aina kaupunkilaisiin ja asukasryhmiin asti. Pitkäjänteisyys tarkoittaa puolestaan sitä, että kaikissa ratkaisuissa pyritään katsomaan 30 vuoden aikahorisonttia ja valitsemaan hyvin aikaa kestäviä sekä joustavasti jatkokehitettäviä ratkaisuja. Toimijariippumattomuudella tarkoitetaan toimittajaloukkujen välttämistä. Datajalostamo-alustaa kehitetään siten, että sen kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan valita kulloisenkin tilanteen mukaan sopivimmat ja osaavimmat toimittajat. Riippumattomuus huomioidaan kaikissa teknologiavalinnoissa ja sopimusmalleissa.

“Datajalostamon tavoite on digitalisaation mahdollisuuksien ja eri lähteistä saatavan datan tehokkaampi hyödyntäminen: päätöksenteon ja kaupunkilaisten arkivalintojen tukena vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämisessä sekä uuden yritys- ja TKI-toiminnan mahdollistamisessa.”