Seutuyhteistyö

Silta on valaistu monivärisesti.

Kuopio tekee tiivistä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Seutuyhteistyössä ideoidaan, hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä, valmistellaan kehittämishankkeita, seurataan lainsäädäntöä ja jalkautetaan uutta tietoa ja esimerkkejä kaupunkiseudulle kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. Näkökulmina painottuvat yhteistyöratkaisut sekä seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen kokonaisuutena.

Kuopion seutuyhteistyön laajempana tavoitteena on edistää maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen ja näiden keskinäisen yhteensovittamisen ohella myös edunvalvonnan, elinkeinotoiminnan, työllisyyspalvelujen sekä kuntien palveluyhteistyötä.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus

Kuopion MAL-sopimusseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus solmittiin syyskuussa 2021. Kuopion seutu profiloituu MAL-sopimuksen myötä suurten kaupunkiseutujen joukkoon. Vastaavia sopimuksia on tehty aiemmin Helsingin-, Tampereen-, Turun ja Oulun seutujen kanssa. Sopimuksella on tuettu kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Siinä määritettiin konkreettiset ja maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021–2023, jotka edellyttävät kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuskausi kestää vuoteen 2031 asti.

Kuopion seudun MAL-sopimusalueen muodostavat Kuopion ohella Siilinjärvi, Leppävirta, Lapinlahti, Suonenjoki sekä Tuusniemi. Tilastotietoja Kuopion seudun kunnista voit lukea alla olevasta dokumentista.

Jo lyhyt tarkastelujakso on osoittanut että MAL-sopimus on ollut hyvä ja tarpeellinen väline valtion ja kuntien välisen sekä  kuntien keskinäisen yhteistyön edistämisessä.  Sopimus tuo seudulle lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Sopimukset tukevat kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista. Huomiota kiinnitetään myös asuinalueiden ja asuntokannan monipuolisuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä lisätään työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

MAL-sopimuksen myötä on luotu toimiva ja koordinoitu seudullinen toimintamalli ja seutuyhteistyö on saatu nostettua aikaisempaa korkeammalle tasolle ja vaikuttavammaksi toiminnaksi.

Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilta. MAL-sopimuksen seuranta-aineisto ja 39 sopimuskohdan etenemisen yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät alla olevasta tiedostosta. 

Hapelähteenpuisto kesällä.

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma

Keskeisiä seudullisia onnistumisia ovat erityisesti Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman ja Kuopion seudun liikennejärjestelmä suunnitelmien valmistuminen. Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma 2030+ laadittiin MAL-sopimuskuntien alueelle (Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Suonenjoki, Leppävirta, Tuusniemi). Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle on vuonna 2012 laadittu rakennemalli, LOIKKA 2030, jossa on esitetty tavoiteltu maankäytön kehitys.

Nyt laadittavassa suunnitelmassa tarkistettiin aiemmin laaditun rakennemallin sisältö priorisoiden suunnittelussa MAL-suunnittelun kärkitavoitteita, joita ovat erityisesti ilmastohaasteisiin vastaaminen ja yhdyskuntien hiilineutraalisuuden edistäminen. Kaupunkiseutusuunnitelma on MAL-sopimuskuntien muodostama tahtotila alueen kehittämiseksi.

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa on määritelty kunnittain väestönkasvu ja uusien työpaikkojen sijoittuminen. Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % asumisen kerrosalasta ohjataan keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Tämä tavoite on jo toteutunut ydinkaupunkiseudulla eli Kuopion ja Siilinjärven alueella. Seudun joukkoliikenne pitäisi kulkea ilman fossiilisia polttoaineita v. 2030 mennessä. Siitä 80 % toteutui ydinkaupunkiseudulla jo viime vuonna.

Seudun kuntien tavoite vuosina 2021-2023 on 4200 uutta asuntoa. Seudullinen asuntotuotantotavoite (1400 asuntoa) on saavutettu ja kohtuuhintaisia asuntoja on valmistunut Kuopion kaupunkialueelle tavoitellusti.

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa on määritelty kunnittain väestönkasvu ja uusien työpaikkojen sijoittuminen.

Kaupunkiseutusuunnitelmassa tunnistamme paljon kaupunkiseutusuunnitelmaa tarkentavia ja sen toteuttamista edistäviä jatkotoimenpiteitä.

Ydinkaupunkialueen kaupunkirakennesuunnitelmatyö (KARA 2040) on jo aloitettu. Siinä esitetään kaupunkirakenteen vyöhykkeet, tarkennetaan Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmaa ja etsitään uusia kestäviä ratkaisuja. Tarkoitus on tarkastella jatkossa elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä, työvoiman saatavuuskysymyksiä, kestävää asiointiliikkumista sekä yhdyskuntarakenteen laajenemisen hallintaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Parhaillaan laaditaan myös Viherverkostosuunnitelmaa ja Ekosysteemipalveluiden selvitystä. Asumisen ja palveluverkon keskiössä ovat mm. monimuotoinen asuminen sekä palveluverkon yhteissuunnittelutarpeet. Tärkeä jatkotyö on myös virkistys- ja matkailureitistöjen kehittäminen.

Kaupunkiseutusuunnitelman tarkemmat aineistot löytyvät Maptionnairesta.

Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena on strategisen suunnan määrittäminen vuoteen 2040. Lisäksi tavoitteena on Kuopion seudun liikennejärjestelmän kehittämisen sovittaminen entistä tiiviimmin osaksi maakunnallista ja valtakunnallista liikennejärjestelmätyötä, suunnitelman kanssa samanaikaisesti laadittavaa kaupunkiseutusuunnitelmaa sekä MAL-sopimusmenettelyä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Tervo, Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki, Leppävirta, Tuusniemi ja Kaavi. Suunnittelualue on näin ollen laajempi kuin MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman suunnittelualue.

Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma löytyy alla olevasta tiedostosta.

MAL-sopimuksen integrointikaavio
MAL-sopimus, Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma ja Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma liittyvät toisiinsa.

Seutuyhteistyö ja edunvalvonta

Seutuyhteistyöhön sisältyy keskeisenä osana myös edunvalvonta. Edunvalvontaa toteutetaan monien sidosryhmien välisenä yhteistyönä. Keskeisenä tavoitteena on edistää seudun elinvoimaa ja huomioida keskeiset kehittämiskokonaisuudet ja hankkeet päätöksenteon eri tasoilla. 

Klikkaa tästä edunvalvontasivustolle
Edunvalvonta

Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskeva sopimus vuosille 2022-2023

Kuopion seudun kunnat ovat sopineet yhteistä resursointia koskevasta sopimuksesta. Seutuyhteistyö edellyttää lisävoimavaroja erityisesti MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistämiseen ja seuraamiseen sekä muun seutuyhteistyön edistämiseen.

Seudun kunnat ovat varautuneet talousarvion valmistelussa seutu- ja MAL-yhteistyön resursointiin 50 senttiä/asukas osuudella. Kunkin kunnan maksuosuus muodostuu talousarviovuoden (1.1.) virallisen väkiluvun pohjalta. Valmistelu uudesta seutusopimuksesta on käynnissä ja tarkoitus on lisätä resursseja vuodesta 2024 alkaen.

Seutuyhteistyön organisointi

 • MAL-sopimuksen ohjaus- ja seurantaryhmä vastaa MAL-sopimuksen toimeenpanon ja seurannan strategisesta ohjaamisesta yhteistyössä seudun kuntajohtajien kanssa sekä käsittelee MAL-sopimuksen seurantaraportin. Mukana ryhmässä ovat seudun johtavat päättäjät.
  • Seudun kuntajohtajakokous vastaa seutuyhteistyön operatiivisesta ohjaamisesta sekä käsittelee edunvalvonnan keskeisiä teemoja sekä seudun kannalta muita ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä.
  • MAL-asioiden yhteistyöryhmä muodostuu MAL-sopimuskuntien viranhaltija-asiantuntijoista ja vastaa MAL-sopimuksen toimeenpanosta ja edistää seudullista suunnittelua ja yhteistyötä.
  • Sopimuskunnat päättävät seutuyhteistyön budjetin ja osoittavat seutuyhteistyön toteutukseen, seurantaan ja tukipalveluihin henkilöresursseja.
  • Liikennejärjestelmätyöryhmät koordinoivat liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä kehittämistä.
  • Paikkatietoryhmä vastaa yhteistyön seurannasta.
  • Yhteyspäällikkö koordinoi ja edistää seutuyhteistyön kokonaisuutta sekä valmistelee seudullisten yhteistyöryhmien kokoukset ja päätösten toimeenpanoa.
  Seutuyhteistyön organisaatiokaavio

  Ajankohtaista, tiedotteet ja tapahtumat

  Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusmenettelyn yhteydessä on tunnistettu tarve yhteisille ja yleisille sopimusten vaikuttavuutta koskeville seurantamittareille sekä kaupunkiseutujen kehityksen seurannan yhteismitallisuuden ja keskinäisen vertailtavuuden kehittämiselle. Valtakunnallisen seurannan tavoitteena on kuvata MAL-sopimuksille asetettujen yleisten tavoitteiden toteutumista. Yhteismitallisten mittareiden avulla arvioidaan MAL-sopimusten tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä seutukohtaisesti että seutujen välillä. Keväällä 2023 julkaistava seurantaraportti sisältää sekä numeerisiin mittareihin perustuvaa seurantatietoa, että sanallisen arvion kaupunkiseutujen kehittymisestä. Seuranta-aineisto tukee myös seudun kuntien välistä kaupunkiseututasoista suunnitteluyhteistyötä.

  Seurantatietoa hyödynnetään MAL-sopimusten toimenpiteisiin osoitettavien resurssien kohdentamisessa sopimuksia päivitettäessä. Uuden MAL-sopimuskauden (2024 – 2027) valmistelutyö on jo aloitettu. Tarkoituksena on käynnistää kaupunkiseutujen ja valtion väliset sopimusneuvottelut syksyllä 2023.

  Anna palautetta seutuyhteistyöstä
  Seutuyhteistyöhön osallistuminen

  Yhteystiedot

  Seutuyhteistyöstä lisätietoja yhteyspäällikkö Tero Piipolta.

  Tero Piippo

  Yhteyspäällikkö