Seutuyhteistyö

Kuopio tekee tiivistä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Seutuyhteistyössä ideoidaan, hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä, valmistellaan kehittämishankkeita, seurataan lainsäädäntöä ja jalkautetaan uutta tietoa ja esimerkkejä kaupunkiseudulle kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. Näkökulmina painottuvat yhteistyöratkaisut sekä seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen kokonaisuutena.

Kuopion seutuyhteistyön laajempana tavoitteena on edistää maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen ja näiden keskinäisen yhteensovittamisen ohella myös edunvalvonnan, elinkeinotoiminnan, työllisyyspalvelujen sekä kuntien palveluyhteistyötä.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus

Kuopion MAL-sopimusseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus solmittiin syyskuussa 2021. Kuopion seutu profiloituu MAL-sopimuksen myötä suurten kaupunkiseutujen joukkoon. Vastaavia sopimuksia on tehty aiemmin Helsingin-, Tampereen-, Turun ja Oulun seutujen kanssa. Sopimuksella on tuettu kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Siinä määritettiin konkreettiset ja maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021–2023, jotka edellyttävät kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuskausi kestää vuoteen 2031 asti.

Kuopion seudun MAL-sopimusalueen muodostavat Kuopion ohella Siilinjärvi, Leppävirta, Lapinlahti, Suonenjoki sekä Tuusniemi. Tilastotietoja Kuopion seudun kunnista voit lukea alla olevasta dokumentista.

Jo lyhyt tarkastelujakso on osoittanut että MAL-sopimus on ollut hyvä ja tarpeellinen väline valtion ja kuntien välisen sekä  kuntien keskinäisen yhteistyön edistämisessä.  Sopimus tuo seudulle lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Sopimukset tukevat kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista. Huomiota kiinnitetään myös asuinalueiden ja asuntokannan monipuolisuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä lisätään työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

MAL-sopimuksen myötä on luotu toimiva ja koordinoitu seudullinen toimintamalli ja seutuyhteistyö on saatu nostettua aikaisempaa korkeammalle tasolle ja vaikuttavammaksi toiminnaksi.

Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilta. MAL-sopimuksen seuranta-aineisto ja 39 sopimuskohdan etenemisen yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät alla olevasta tiedostosta. 

Hapelähteenpuisto kesällä.

Seutuyhteistyö ja edunvalvonta

Seutuyhteistyöhön sisältyy keskeisenä osana myös edunvalvonta. Edunvalvontaa toteutetaan monien sidosryhmien välisenä yhteistyönä. Keskeisenä tavoitteena on edistää seudun elinvoimaa ja huomioida keskeiset kehittämiskokonaisuudet ja hankkeet päätöksenteon eri tasoilla. 

Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskeva sopimus vuosille 2022-2023

Kuopion seudun kunnat ovat sopineet yhteistä resursointia koskevasta sopimuksesta. Seutuyhteistyö edellyttää lisävoimavaroja erityisesti MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistämiseen ja seuraamiseen sekä muun seutuyhteistyön edistämiseen.

Seudun kunnat ovat varautuneet talousarvion valmistelussa seutu- ja MAL-yhteistyön resursointiin 50 senttiä/asukas osuudella. Kunkin kunnan maksuosuus muodostuu talousarviovuoden (1.1.) virallisen väkiluvun pohjalta. Valmistelu uudesta seutusopimuksesta on käynnissä ja tarkoitus on lisätä resursseja vuodesta 2024 alkaen.

Seutuyhteistyön organisointi

  • MAL-sopimuksen ohjaus- ja seurantaryhmä vastaa MAL-sopimuksen toimeenpanon ja seurannan strategisesta ohjaamisesta yhteistyössä seudun kuntajohtajien kanssa sekä käsittelee MAL-sopimuksen seurantaraportin. Mukana ryhmässä ovat seudun johtavat päättäjät.
  • Seudun kuntajohtajakokous vastaa seutuyhteistyön operatiivisesta ohjaamisesta sekä käsittelee edunvalvonnan keskeisiä teemoja sekä seudun kannalta muita ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä.
  • MAL-asioiden yhteistyöryhmä muodostuu MAL-sopimuskuntien viranhaltija-asiantuntijoista ja vastaa MAL-sopimuksen toimeenpanosta ja edistää seudullista suunnittelua ja yhteistyötä.
  • Sopimuskunnat päättävät seutuyhteistyön budjetin ja osoittavat seutuyhteistyön toteutukseen, seurantaan ja tukipalveluihin henkilöresursseja.
  • Liikennejärjestelmätyöryhmät koordinoivat liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä kehittämistä.
  • Paikkatietoryhmä vastaa yhteistyön seurannasta.
  • Yhteyspäällikkö koordinoi ja edistää seutuyhteistyön kokonaisuutta sekä valmistelee seudullisten yhteistyöryhmien kokoukset ja päätösten toimeenpanoa.
Seutuyhteistyön organisaatiokaavio

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusmenettelyn yhteydessä on tunnistettu tarve yhteisille ja yleisille sopimusten vaikuttavuutta koskeville seurantamittareille sekä kaupunkiseutujen kehityksen seurannan yhteismitallisuuden ja keskinäisen vertailtavuuden kehittämiselle. Valtakunnallisen seurannan tavoitteena on kuvata MAL-sopimuksille asetettujen yleisten tavoitteiden toteutumista. Yhteismitallisten mittareiden avulla arvioidaan MAL-sopimusten tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä seutukohtaisesti että seutujen välillä. Keväällä 2023 julkaistava seurantaraportti sisältää sekä numeerisiin mittareihin perustuvaa seurantatietoa, että sanallisen arvion kaupunkiseutujen kehittymisestä. Seuranta-aineisto tukee myös seudun kuntien välistä kaupunkiseututasoista suunnitteluyhteistyötä.

Seurantatietoa hyödynnetään MAL-sopimusten toimenpiteisiin osoitettavien resurssien kohdentamisessa sopimuksia päivitettäessä. Uuden MAL-sopimuskauden (2024 – 2027) valmistelutyö on jo aloitettu. Tarkoituksena on käynnistää kaupunkiseutujen ja valtion väliset sopimusneuvottelut syksyllä 2023.

Yhteystiedot

Tero Piippo

Yhteyspäällikkö

Anna palautetta seutuyhteistyöstä
Seutuyhteistyöhön osallistuminen