Luonnon monimuotoisuusohjelma

Kimalainen kukkaniityllä

Monimuotoinen luonto rehevine metsineen ja puhtaine järvineen on Kuopion rikkaus. Luonnonläheinen ja puhdas ympäristö onkin kirjattu yhdeksi Kuopion strategian perusteista.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elollisen luonnon monipuolisuutta, elämän koko kirjoa.

Monimuotoinen luonto on terveellisen ja viihtyisän elinympäristön perusta, josta on ihmiselle myös selkeää taloudellista hyötyä. Huoli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä on ajankohtainen juuri nyt, sillä maapallon luonnon monimuotoisuudesta on viimeisen 40 vuoden kuluessa huvennut peräti 27 %. Euroopan lajeista noin neljänneksen arvioidaan olevan vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Luonnon monimuotoisuusohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja joidenkin ulkopuolisten tahojen kanssa. Ohjelma koostuu yleistavoitteista, jotka toteuttavat valtakunnallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteita. Kullekin yleistavoitteelle on määritelty omat toimenpiteensä, joita toteutetaan muun muassa maankäytön suunnittelussa sekä viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa.

Luonnon monimuotoisuusohjelman päivitys

Luonnon monimuotoisuusohjelmaa eli LUMO-ohjelmaa päivitetään parhaillaan. LUMO-ohjelmaan kootaan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi omassa toiminnassaan turvata luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Ohjelmassa esitetään päätavoitteet, joilla pyritään parantamaan kuopiolaisen luonnon tilaa, turvaamaan monimuotoinen lähiluonto, parantamaan viheryhteyksiä, suojelemaan arvokkaita luontokohteita ja uhanalaisia lajeja, ehkäisemään metsäluonnon köyhtymistä, turvaamaan ja parantamamaan vesien tilaa, tehostamaan vieraslajien torjuntaa sekä lisäämään kaikkien kuopiolaisten tietämystä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Ohjelmassa esitetään lisäksi tarkat toimenpiteet, joilla päätavoitteisiin pyritään pääsemään. 
 
LUMO-ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttyä kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa kevään 2024 aikana. Valmis ohjelma julkaistaan kaupungin nettisivuilla. 

LUMO-ohjelman päivitystyötä vetää alueelliset ympäristönsuojelupalvelut.

Nähtävillä olo

Kuopion kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMO-ohjelman luonnos oli nähtävillä 1.12.2023-22.12.2023. Nähtävillä olo on päättynyt. Kaikki saadut vastaukset käydään läpi ja ohjelmaluonnosta muokataan tarvittavilta osin.

Yhteystiedot

Anniina Le Tortorec

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Kalle Ruokolainen

Ympäristönsuojelusuunnittelija