Monikäyttöiset metsät

Pisan maisemia

Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä. Metsien monikäyttöisyys tarkoittaa sitä, että riippuen metsien sijainnista ja kulloisestakin käyttötarkoituksesta, metsää hoidetaan metsän pääkäyttötarkoitusta vastaavasti ottaen kuitenkin saman aikaisesti huomioon useitakin eri tavoitteita. Metsänhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan samaan aikaan huomioon mm. seuraavia tavoitteita: virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, taloudelliset tavoitteet, hiilinielu ja -varasto sekä mahdolliset maankäytölliset tavoitteet.

Yleisinä linjauksina strategisen metsäsuunnitelman päätöksenteon yhteydessä kaupunginvaltuustossa on päätetty seuraavista periaatteista:

 • luonnon monimuotoisuutta edistetään
 • luonnonsuojelualueiden määrää pyritään lisäämään
 • kaupungin metsien hakkusuunnite on noin 49 000 m3 vuodessa, kun metsien kasvu on noin 77 000 m3
 • kaupungin metsät toimivat sekä hiilinieluina että hiilivarastoina
 • maankäytön muutosalueiden metsiä hoidetaan niiden tulevaa maankäyttömuotoa vastaavasti
 • jatkuvaa kasvatusta tullaan lisäämään
 • puuston terveydentilaa ja jatkuvan kasvatuksen onnistumista tullaan erityisesti seuraamaan
 • metsien hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuu pääsääntöisesti vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa
 • strategista metsäsuunnitelmaa toteuttaa metsät ja vesialueet -yksikkö yhteistyössä muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
 • suunnitelman periaatteet ovat voimassa seuraavat 20 vuotta, ellei niihin ole erityisestä syystä palata aiemmin
 • osana metsäsuunnitelman toimeenpanoa Kuopiolle luodaan luonnon virkistyskäytön suunnitelma.

Periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista seurataan otannan luonteisesti ja seurannan tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle valtuustokausittain.

Yhteystiedot

Iiro Ojalainen

metsätalousinsinööri

metsänhoito- ja hak­kuusuun­ni­tel­mat

Tapio Kiiskinen

metsätalousteknikko

– met­sän­hoi­to­työt – polttopuut

Markku Immonen

metsätyönjohtaja

– hu­vi­la­pals­to­jen puustot – metsänhoito- ja hak­kuusuun­ni­tel­mat

Katja Hartikainen

maankäyttöinsinööri

Jukka Laukkanen

aluevastaava

kaupunki- ja taa­ja­ma­met­sät

Heikki Soininen

kaupunginmetsänhoitaja

– met­säs­tys­asiat