Metsänhoitotyöt

Tällä sivulla kerromme ajankohtaisista metsänhoitotöistä ja niihin liittyvistä vaikuttamismahdollisuuksista.

Neulamäen kaupunginosan kaupunkimetsien metsänhoitosuunnitelma

Kuopion kaupunki käynnisti maaliskuussa 2022 Neulamäen alueen metsien hoidon ja käytön suunnittelun. Suunnittelu aloitettiin asukkaille suunnatulla kyselyllä.

Asukaskyselyn pohjalta on laadittu suunnitelmat metsäalueiden hoitoon. Reilu kolmannes suunnittelualueen metsistä jää tässä suunnitelmassa kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle. Joillakin alueilla syvennetään luonnon monimuotoisuutta lisäämällä maalahopuita. Suunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon alueen luontoarvot ja liito-oravien reviirit ja ravintoalueet.
Suunnittelualueen kaukomaiseman muutokset ovat pienet ja alueen metsäinen luonne säilyy. Metsänhoitosuunnitelma on esitetty kartassa kuvioina. Suunnitelma on alustava ja suunnitelmaa on voinut kommentoida 28.9.2022 saakka.

Saatujen kommenttien jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan, jonka jälkeen kaupunki hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa.


Metsiä hoidetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueella vuoden 2022 alusta

Puistometsiä harvennetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden kaupunginosissa talven aikana. Puistometsien hoito perustuu alueen asukkaille tehtyyn asukaskyselyyn ja alueen asukkaiden antamaan palautteeseen. Harvennuksilla ja raivauksilla on tarkoitus parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja parantaa alueen yleisilmettä.

Kohdealueella harvennetaan puustoa ja pienpuustoa raivataan. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois metsäteollisuuden tarpeisiin tai haketettavaksi.

Mikäli asukkaat haluavat harvennusten ulottuvan tonttien reunapuihin, poistettavat puut tulisi merkitä nauhoilla tai pidettävä katselmus kaupungin edustajan kanssa. Tonttien reunapuut ovat puita, jotka kasvavat 20 metrin läheisyydessä tontin rajasta.

Metsätyöt aloitetaan viikolla 2 ja pyritään pääosin toteuttamaan talven 2022 ja kevään 2023 aikana. Työskentelyaikana alueella liikkumista toivottavasti vältetään turvallisuussyistä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Lisätietoja työkohteesta

Jukka Laukkanen

aluevastaava

kaupunki- ja taa­ja­ma­met­sät