Metsänhoitotyöt

Tällä sivulla kerromme ajankohtaisista metsänhoitotöistä ja niihin liittyvistä vaikuttamismahdollisuuksista.

Metsänhoidolliset hakkuut suunnitteilla Sorsasaloon

Sorsasalon asema- ja yleiskaava-alueen metsiä on tarkasteltu maastokatselmuksella syksyllä 2023. Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia hakkuita.

Kuopion kaupungin metsät ja vesialueet -yksikkö on laatinut metsänhoitosuunnitelman alla olevan kartan mukaiselle alueelle. Kartoille on väritetty kuviot, joita hakkuut koskevat.

Hakkuun teemakartta 1. (pdf)
Hakkuun teemakartta 2. (pdf)

Hakkuutavoista ensiharvennuksella ja harvennuksella pyritään parantamaan puuston kasvua sekä elinvoimaisuutta. Näille hakkuille on metsänhoidollinen tarve puuston tiheyden vuoksi. Suojuspuu-, siemenpuu-, poiminta- ja pienaukkohakkuulla metsä pyritään säilyttämään jatkuvapeitteisenä sekä pyritään uudistamaan luontaisesti.

Lisäksi kohteiden puustossa tavoitellaan kerroksellisuutta sekä moni-puolisempaa puulajistoa. Hakkuussa lisätään lehtipuun suhteellista määrää säästämällä haapoja ja leppiä, sekä turvaamaan koivu luontaisena sekapuuna. Lahopuuta jätetään metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Monipuolisempi puulajisto lisää kohteiden virkistyskäyttöarvoja sekä parantaa metsän kykyä torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamia erilaisia tuhonaiheuttajia.

Käsiteltävän alueen kokonaispinta-alalta on noin 75 hehtaaria. Avohakkuuta alueelle ei ole suunniteltu lainkaan.

Hakkuille haetaan maisematyölupa. Tavoitteena on aloittaa hakkuut talvella 2024–2025. Voit kysyä lisätietoja hakkuusuunnitelmasta metsätalousinsinööri Iiro Ojalaiselta sähköpostitse osoitteesta iiro.ojalainen(at)kuopio.fi.

Nilsiän taajamametsien hoitosuunnitelma

Kuopion kaupunki käynnisti maaliskuussa Nilsiän taajama-alueen metsien hoidon ja käytön suunnittelun. Suunnittelu aloitettiin asukkaille suunnatulla kyselyllä maalis-huhtikuussa. Vastauksia kyselyyn saapui hieman alle sata.

Asukaskyselyn pohjalta on laadittu suunnitelmat taajamametsäalueiden hoitoon. Reilu neljännes metsäalueista jää toimenpiteiden ulkopuolelle, lisäksi joillakin alueelle lisätään luonnon monimuotoisuutta lisäämällä maalahopuita.

Suunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon alueen luontoarvot ja liito-oravien reviirit ja ravintoalueet ja kyläkeskuksen maisemalliset arvot. Suunnittelualueen kaukomaisemaan muutokset ovat pienet.

Metsänhoitosuunnitelma on esitetty kartassa kuvioina.

Suunnitelma on alustava ja sitä voi kommentoida 30.11.2023 mennessä s-postilla: jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Nilsiän taajamametsien hoitosuunnitelma (pdf)

Metsien hoito Neulamäen alueella

Kaupunki harventaa puistometsiä Neulamäen kaupunginosassa talven aikana. Työt on aloitettu Raiviopolun ympäristössä 9.1.2024. Puistometsien hoito perustuu alueen asukkaille tehtyyn asukaskyselyyn ja alueen asukkaiden antamaan palautteeseen. Harvennuksilla ja raivauksilla on tarkoitus lisätä alueen asukkaiden viihtyvyyttä, parantaa alueen yleisilmettä ja liikenneväylien turvallisuutta

Kohdealueella tehdään puuston harvennusta ja pienpuuston raivausta. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja viedään pois. Pääosa harvennuksesta tulevasta puutavarasta ja rangoista menee energiapuuksi.

Metsätyöt pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven ja tulevan kevään aikana. Työskentelyaikana alueella liikkumista kannattaa välttää turvallisuussyistä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Neulamäen alueen metsänhoitotyöt (pdf)


Lisätietoja työkohteesta

Jukka Laukkanen

aluevastaava

kaupunki- ja taa­ja­ma­met­sät