Maapolitiikka

Kunnan maapolitiikka on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 5 a §:ssä. Sen määritelmän mukaan kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

Kuopion kaupungin maapoliittiset linjaukset perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan. Siinä määritellään päälinjat lainsäädännön mahdollistamien maapoliittisten keinojen käyttöön.

Maapolitiikan lähtökohtana Kuopion keskeisellä kaupunkialueella on hankkia maa-alueet kaupungin omistukseen ennen niiden ensimmäistä asemakaavoitusta. Tällä tavalla kaavoituksen ja kaupungin suorittamien kunnallisteknisten investointien aiheuttama maan arvonnousu saadaan pidätettyä kaupungille tontinluovutustuloina. Näitä tuloja käytetään kunnallisten palveluiden järjestämiseen. Kaupungin maanomistus mahdollistaa myös alueiden käyttöönoton tarkoituksenmukaisen ohjelmoinnin sekä asuntotuotannon määrällisen ja laadullisen ohjaamisen.

Maankäyttösopimus on sopimus, jota käytetään pääasiassa asemakaavan muutosten yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -luvun säännösten perusteella asemakaavoituksesta merkittävää hyötyä saavat maanomistajat ovat velvollisia osallistumaan asemakaavan toteuttamisesta kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kuopion maapoliittisten linjausten mukaan tällaisissa tapauksissa maanomistajien kanssa neuvotellaan maankäyttösopimukset, joissa sovitaan maanomistajien osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Maankäyttösopimuksilla kaupunki hankkii rahoitusta asemakaavamuutosten aiheuttamien yhdyskuntarakentamisen kustannusten kattamiseen.

Maapoliittiset linjaukset käsittävät myös mm. tonttien luovuttamiseen liittyviä periaatteita. Tontit hinnoitellaan kohtuulliseen käypään hintaan. Keskeisellä kaupunkialueella tontit pääasiassa vuokrataan. Asumiseen tarkoitettu vuokratontti voidaan kuitenkin myydä vuokralaiselle omaksi, kun talo on rakennettu.

Kuopion kaupungin maapoliittinen ohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä.

Maanhankinta

Kuopion kaupunki hankkii maata kaupungin kasvualueilta. Lisäksi maata hankitaan tarvittaessa voimassaolevien asemakaavojen mukaisten viher-, virkistys- ja katualueiden saamiseksi kaupungin omistukseen.

Maanomistaja voi halutessaan tarjota maata myytäväksi Kuopion kaupungille.

Yhteystiedot

Jarkko Meriläinen

tonttipäällikkö

Etuosto-oikeus

Etuostolain mukaan kaupungilla on etuosto-oikeus sellaisissa kiinteistökaupoissa, joissa kaupan kohteen maapinta-ala ylittää 5 000 m². Etuostolaissa etuosto-oikeudella tarkoitetaan kaupungin oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Tekemällä etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen ja viemällä etuoston loppuun kaupunki tulee kiinteistökaupassa ostajan sijaan kauppakirjassa sovituilla ehdoilla.

Etuosto-oikeuden käyttämiseen on kolmen kuukauden määräaika kiinteistön kauppakirjan vahvistamishetkestä lukien. Sellaisissa kaupoissa, joissa kaupunki ei ole osapuolena, tämä tarkoittaa sitä, että ostajan lainhuutohakemus jää lepäämään kolmeksi kuukaudeksi kaupan tekemisestä lukien.

Lainhuudon käsittelyn jouduttamiseksi ostaja voi hakea kaupungilta päätöstä etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. Kaupunki tekee siitä virallisen päätöksen, jos kaupunki voi luopua etuosto-oikeudesta. Päätöksestä peritään maksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättämiseen liittyvät pyynnöt

Anssi Tarkiainen

maankäyttöinsinööri