Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 – Viksu Kuopio -ohjelma

Havumetsää

Kuopion strategian yksi päätavoitteista on olla ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio. Monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö ovat Kuopion rikkaus. Kasvun ympäristöön tuomat rasitteet hallitaan ja ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteet pidetään edelleen kunnianhimoisina. Haluamme olla hiilineutraali vuonna 2030 ja kiertotalouden edelläkävijäkaupunki.

Ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteet

Kuopion kaupunki tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. Kolmea päämäärää on täsmennetty seuraavilla keskeisillä tavoitteilla:

  • Kuopio on hiilineutraali viimeistään vuonna 2030. Kuopion tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
  • Kotitalousjätteen määrä Kuopion seudulla vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.
  • Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 – Viksu Kuopio -ohjelma

Kaupunkikonsernin ilmasto- ja resurssiviisaustyön suuntaviivat on määritelty vuonna 2024 hyväksytyssä Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 (Viksu Kuopio) -ohjelmassa, joka toteuttaa Kuopion strategian tavoitteita ilmasto- ja resurssiviisaasta Kuopiosta.  

Ilmasto- ja resurssiviisausohjelma kokoaa yhteen kaupungin muut ilmaston ja resurssiviisauden päätavoitteita toteuttavat ohjelmat ja toimii näin erillisten teemaohjelmien sateenvarjona. 

Ilmasto- ja resurssiviisausohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu viiteen eri teemakokonaisuuteen, joita ovat: 

  • Hiilineutraali ilmastoturvallinen kaupunki
  • Mutkatonta viisasta liikkumista koko Kuopiossa
  • Viksua elämää monimuotoisessa elinympäristössä
  • Kiertotaloudella luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elinvoimaa
  • Puhdasta energiaa ja älykkäitä ratkaisuja.

Ohjelman valmistelun alusta alkaen on ollut tärkeää tehdä ohjelma vuorovaikutteisesti. Valmistelussa on hyödynnetty palvelumuotoilun prosesseja ja ohjelman sisältöä on tarkasteltu eri kohderyhmien näkökulmasta. Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa on osallistettu laajasti asukkaita, sidosryhmiä ja toimielinten edustajia. Syksyllä 2022 järjestettiin kaksi tulevaisuustyöpajaa, yksi toimielinten edustajille ja toinen sidosryhmille, joihin kuului myös kaupungin henkilöstöä. Ohjelman sisältöä on työstetty yli 40 sidosryhmätapaamisessa ja asukaskyselyyn vastasi noin 1000 asukasta.

Ohjelma sitoo kaupunkikonsernin palvelualueita ja kaupunkikonsernin yhtiöitä. Lisäksi ohjelmassa on vastuutahoina yhteistyötahoja ja -kumppaneita, jotka omalta osaltaan osallistuvat ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden edistämiseen. Osallistamisella ja yhteistyöllä on vahvistettu yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Kuopion ilmasto- ja resurssiviisausohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Toimenpiteiden toteutumisesta ja käynnistyneistä hyvistä käytännöistä raportoidaan ilmasto- ja resurssiviisausohjelman ohjausryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

Ilmasto- ja resurssiviisausohjelma löytyy alta. Ohjelma korvaa erilliset resurssiviisaus- ja ilmastopoliittiset ohjelmat. Ilmastopoliittisen ohjelman (2020-2023) osana ollut ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja varautumissuunnitelma pidetään kuitenkin edelleen erillisenä työkaluna, se löytyy alta.

Vanha resurssiviisausohjelma (2017-2023) ja sen seurantaraportit löytyvät alta. Ohjelma korvautui nykyisellä ilmasto- ja resurssiviisausohjelmalla vuonna 2024.

Muut ilmasto- ja resurssiviisautta edistävät ohjelmat

Ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteita edistetään Kuopiossa myös useilla muilla kaupungin ohjelmilla:

Ilmasto- ja resurssiviisautta edistetään yhteistyössä paikallisesti ja valtakunnallisesti

Kaupunki kannustaa kaikkia kuopiolaisia yhteistöjä ja yrityksiä liittymään mukaan resurssiviisaiden toimijoiden joukkoon. Yhteisöt ja yritykset voivat hakea Viksu Kuopio -tunnusta ja viestiä sen avulla olevansa mukana ympäristövastuullisessa työssä.

Kaupunki on mukana valtakunnallisessa resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien kuntaverkostossa Finnish Sustainable Communities (FISU), jossa kunnat sparraavat toisiaan resurssiviisaustyössä. Kuopio on myös mukana Pohjois-Savon maakunnan ilmastotyössä.

Lisäksi kaupunki on mukana Kuntaliiton Ilmastokunnissa, Ekotukitoiminnassa ja kansainvälisessä ICLEI-verkostossa.

Kuopio oli myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa (2016-2023), jossa 10 kaupunkia sitoutui valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena oli, että kaupungissa kierrätetään vähintään 55 % yhdyskuntajätteistä, 70 % rakennus- ja purkujätteistä sekä vähennetään jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Esiselvityksen mukaan Kuopion yhdyskuntajätteiden kierrätysaste oli 56 % ja rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste 81 % vuonna 2018.

Resurssiviisauteen liittyvien eri verkostojen logot

Energiatehokkuus

Kuopion kaupunki on solminut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 7,5 prosentilla (noin 10 600 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2021 loppuun mennessä Kuopio oli saavuttanut tavoitteesta 81 % (säästöt 8545 MWh/vuosi).

Tutustu tarkemmin energiatehokkuussopimuksiin.

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiaa kuluttavan toiminnan toteuttamista mahdollisimman vähällä energian kulutuksella. Euroopan unioni ja valtio asettavat kunnille energiatehokkuustavoitteita ja -velvoitteita, joita kunnat toteuttavat osana toimintaansa.

Energiatehokkuutta on Kuopiossa edistetty mm. pitkälle viedyn kiinteistöjen kulutusseuran avulla, kiinteistöjen energiakatselmuksilla, siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön ja siirtymällä led-valaistukseen sisä- ja ulkovalaistuskohteissa.

Energiatehokkuuden parantamiseksi Kuopion kaupunki on laatinut energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuosille 2017-2025 (pdf).